logo

Euro nieopłacalne

Wtorek, 11 grudnia 2012 (20:21)

Ze względu na zmiany zachodzące w UE pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro wstrzymał prace nad Narodowym Planem Wprowadzenia Euro (NPWE).

Minister finansów w sprawozdaniu z działania pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro napisał, że przygotowany w 2010 r. NPWE koncentruje się na przedstawieniu warunków przyjęcia euro przez Polskę i wyznaczenia wiarygodnej daty integracji oraz zakresu niezbędnych praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce.

"Zachodzące w UE zmiany w zakresie ładu instytucjonalnego i zasad zarządzania gospodarczego, dotyczące w szczególności strefy euro, nie pozostały jednak bez wpływu na zawarte w NPWE rozstrzygnięcia, w szczególności w zakresie dostosowań prawnych. W związku z powyższym pełnomocnik rządu zdecydował o wstrzymaniu dalszych prac nad dokumentem, do momentu, gdy możliwe będzie jego uzupełnienie o implikacje ww. zmian dla procesu dostosowań do wprowadzenia euro w Polsce" - napisano w sprawozdaniu.

Biuro prasowe MF wyjaśniło, że zmiana sytuacji gospodarczej na świecie, w szczególności w strefie euro i - w konsekwencji - w Polsce, oddaliła perspektywę wprowadzenia wspólnej waluty. "Niemniej przyjęcie euro wciąż pozostaje celem prowadzonej przez polski rząd polityki gospodarczej" - zaznaczono.

Jak dodano, dotychczasową strategię integracji Polski ze strefą euro uzupełniono o dodatkowy warunek: ustabilizowanie sytuacji w strefie euro, a w szczególności jej wzmocnienie instytucjonalne.

"W rezultacie wdrażane są liczne nowe rozwiązania o charakterze fundamentalnym, mające na celu jego wzmocnienie" - podkreślono.

Ministerstwo Finansów poinformowało także, że do końca 2012 r. trwają prace części Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych nad odpowiednimi raportami opisującymi harmonogram działań, które muszą zostać zrealizowane w przypadku, gdy zapadanie decyzja o przystąpieniu Polski do strefy euro. Zastrzeżono, że "instrukcje" te nie zawierają daty wprowadzenia euro w Polsce.

IK, PAP