logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Potrzebna bezstronność i powściągliwość

Środa, 9 grudnia 2015 (20:56)

List marszałka Sejmu RP do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

 

Pan Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Bruksela

 

Szanowny Panie Przewodniczący

 

Polska jest znana ze swojego szczególnego przywiązania do zasad i wartości stanowiących podstawę Unii Europejskiej oraz wysiłków na rzecz promowania i wspierania demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Wystarczy wspomnieć, że to w Polsce zostały zapoczątkowane przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej, jakie miały miejsce 25 lat temu. Dajemy temu wyraz także poprzez starania, by w pełni urzeczywistniać i rozwijać dorobek prawny UE, który wysoce cenimy.

 

Panie Przewodniczący

 

Pragnę skorzystać z możliwości przedstawienia naszego stanowiska w odniesieniu do ostatnich komentarzy, które pojawiły się w europejskich mediach w związku z nominowaniem przez Sejm sędziów do polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, sprawa ta przedstawiana jest najczęściej jednowymiarowo i bez odpowiedniego kontekstu.

 

Należy podkreślić, że aktualnie tocząca się debata i ostatnie działania polskiego Sejmu w sprawie wyboru nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego związane są bezpośrednio z działaniami legislacyjnymi podjętymi przez poprzedni Sejm. Zmiany w prawie krajowym, wprowadzone w czerwcu 2015 roku, umożliwiające Sejmowi poprzedniej kadencji m.in. nominowanie dwóch sędziów Trybunału w miejsce sędziów, których kadencja miała upłynąć już po zakończeniu kadencji tego Sejmu, zostały ocenione przez nowo wybrany w październiku br. Sejm jako wysoce kontrowersyjne. W związku z tym zostały podjęte natychmiastowe działania legislacyjne w celu naprawy sytuacji, co spotkało się z krytyką niektórych środowisk, opartą głównie na argumentach emocjonalnych.

 

Warto zauważyć, że nawet ci uczestnicy debaty publicznej w Polsce, którzy najbardziej gwałtownie krytykują ostatnie działania Sejmu związane z wyborem nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, przyznają, że rozwiązania prawne przyjęte w tym zakresie przez poprzedni Sejm były nieodpowiednie.

 

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Przewodniczącego, że zagadnienie to stało się przedmiotem rozstrzygnięcia polskiego Trybunału Konstytucyjnego (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. K 34/15), który stwierdził m.in., że przepis nakazujący poprzedniemu Sejmowi wybór sędziów Trybunału, których kadencje upływają w grudniu 2015 r. — jest niezgodny z Konstytucją RP.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że adekwatna ocena działań podjętych przez obecny Sejm jest możliwa jedynie w szerszym kontekście prawnym, a także po uwzględnieniu uwarunkowań aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

 

Żadna z instytucji międzynarodowych ani w ramach Unii Europejskiej, ani Rady Europy nie odniosła się w najmniejszym stopniu do przyjęcia przez poprzedni Sejm niekonstytucyjnych regulacji prawnych W związku z tym należy oczekiwać tej samej bezstronności i powściągliwości w ocenie aktualnej sytuacji – jakakolwiek dysproporcja w reakcjach na działania legislacyjne w Polsce, podjęte przez poprzedni i obecny Sejm, odpowiednio w czerwcu i w listopadzie tego roku, mogłaby podać w wątpliwość bezstronność i zasadność zaangażowania instytucji międzynarodowych w procesy demokratyczne w Polsce. Byłoby to oczywiście mylne wrażenie, ale jakże niepożądane.

 

Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję polskiego Sejmu na bardzo dobrą współpracę z Parlamentem Europejskim we wszystkich sprawach związanych z jego celami i zadaniami.

 

Proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

PAP

Aktualizacja 30 kwietnia 2016 (18:40)

NaszDziennik.pl