logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Sędziowie winni służyć Ojczyźnie

Poniedziałek, 5 marca 2018 (21:02)

Ze Stanisławem Piotrowiczem, posłem PiS, przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, rozmawia Mariusz Kamieniecki.

W jakim celu zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa?

– Tak jak można było przypuszczać, było to posiedzenie, na którym sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zainicjują akcję protestacyjną wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. I rzeczywiście posypały się projekty uchwał, których – jako członkowie KRS – wcześniej w ogóle nie znaliśmy. Byliśmy więc zaskoczeni, tym bardziej że nie znaliśmy nawet porządku obrad, a tym samym nie dysponowaliśmy żadnymi materiałami, które winniśmy mieć w swej dyspozycji przed posiedzeniem.

Jak ocenia Pan projekty uchwał, ostatecznie przyjęte przez KRS?

– Mówiąc krótko: są to uchwały kompromitujące środowisko, które je przygotowało, a więc sędziów KRS. W szczególności zaś uchwała, w której stwierdza się, że każdy sędzia jest także sędzią europejskim.  

To nowe pojęcie. Po co zatem, na co i dlaczego ten zwrot – jak pytał sędzia Wiesław Johann?

– To oczywiste, że nie ma żadnych podstaw prawnych, ażeby używać stwierdzenia „sędzia europejski”. Ale to też odkrywa pewną mentalność i pokazuje, że twórcy czy autorzy tej ustawy utożsamiają się nie tylko z Polską. Dlatego zabierając głos, przypomniałem, co jest w ślubowaniu, gdzie jest mowa o tym, że sędziowie winni służyć Ojczyźnie. „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej” – tak brzmi teks ślubowania, w którym nie ma mowy o żadnej Europie.

Skąd zatem słowo „europejski”?

– Nie wiem. Być może jest to przejaw pewnych kompleksów niektórych środowisk. Bycie Polakiem to być może za mało, więc wielu chce czuć się europejsko, stojąc na stanowisku, że europejskość dodaje splendoru. Tym samym widać, że dobro swojej Ojczyzny traktują nieco po macoszemu. To z kolei może rodzić pewną wątpliwość, a mianowicie, że skoro jest się sędzią polskim i europejskim, to ma się dwóch panów, a skoro tak, to pytanie, któremu z nich lepiej służyć. Nie mówiąc już o tym, że takie podejście godzi w ślubowanie, na które zresztą w tej uchwale sędziowie KRS się powołują. Paradoksalne jest to, że powołują się na ślubowanie, z którego nic takiego nie wynika, a wręcz odwrotnie.

Czemu ma służyć sformułowanie użyte w uchwale, w którym „KRS dziękuje wszystkim sędziom, którzy wierni złożonej przysiędze godnie dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej”?             

– Pytanie brzmi: Niby z czego takie kompetencje KRS mają wynikać? W przysiędze nie ma przecież mowy o tym, ażeby zadaniem sędziów było dbanie o dobro wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie mają służyć Rzeczypospolitej, mają służyć obywatelom, sumiennie wypełniać obowiązki, zgodnie z przepisami i własnym sumieniem, bezstronnie. Tymczasem z przyjętej dzisiaj uchwały wynika, że mają dbać o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej. Tyle że nie takie jest zadanie sędziów w Polsce. Wręcz powiedziałbym, że tego rodzaju sformułowania pozostają w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. O ustroju wymiaru sprawiedliwości decydować ma – zresztą zgodnie z Konstytucją RP – władza ustawodawcza, a nie sędziowie.

W czasie posiedzenia zwracał Pan uwagę na passus, że KRS apeluje, aby każdy sędzia dbał o utrzymanie zasady trójpodziału władz. Czy to oznacza, że środowiska sędziowskie i tzw. totalna opozycja uciekają od konstytucyjnego zapisu o równowadze władz?

– Konstytucja – jak Pan zauważył – brzmi zupełnie inaczej, ale niestety w tych środowiskach – jak widać – przemilcza się rzeczywiste brzmienie Konstytucji RP. W Ustawie Zasadniczej nie ma bowiem zapisu, że ustrój państwa polskiego opiera się na trójpodziale władz, tylko w art. 10 wyraźnie jest mowa, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy. A zatem pojęcie „podział” nie występuje samoistnie, natomiast występuje w koniunkcji z równowagą. Każdy prawnik wie zatem, że muszą być spełnione te obydwa elementy: podział i równowaga. Nie istnieje konstytucyjna zasada samego tylko podziału władzy. W grę muszą zatem wchodzić dwa elementy: podział i równowaga władz. Środowiska sędziowskie i tzw. totalna opozycja rzeczywiście uciekają od konstytucyjnego zapisu „równowaga”. Co więcej, nie chcą tego dostrzegać. Tymczasem równowaga to nie tylko nic nieznaczący zapis, ale skoro wedle Konstytucji ma być zachowana równowaga między władzami, to muszą istnieć instrumenty prawne, które tę równowagę zapewniają.

Skoro analizujemy w szczegółach treść uchwały KRS, to proszę powiedzieć, czemu ma służyć zapis, że jednym z warunków niezawisłości wewnętrznej sędziego jest brak poczucia wdzięczności w stosunku do osób powołujących na stanowisko sędziego?

– Żaden sędzia nie powinien się kierować wdzięcznością – i to zarówno wdzięcznością wobec tego, kto go powołuje, jak i wdzięcznością płynącą np. od stron procesowych. Można zatem powiedzieć, że to sformułowanie użyte przez KRS jest kompromitujące. Skoro jednak taki apel występuje, wygląda to tak, jakby dopiero po tej odezwie miały nastąpić takie skutki. Jaką zatem wizytówkę KRS wystawia środowisku sędziowskiemu? Niedopuszczalne jest także inne sformułowanie, mianowicie „KRS, w związku z końcem działalności Rady, w składzie ukształtowanym zgodnie z Konstytucją RP…”. Pytanie brzmi: Czy KRS ma prawo wypowiadać się na temat, co jest, a co nie jest zgodne z Konstytucją? Odpowiedź jest oczywista. Co więcej, kompromituje tych, którzy w tej Radzie zasiadają, a którzy są inicjatorami tejże uchwały. Wszak o tym, czy przepisy ustawy są zgodne czy nie z Konstytucją, decyduje Trybunał Konstytucyjny, a nie sędziowie. Tymczasem niezadowoleni obecni sędziowie uznali, że dopóki oni są w KRS, dopóty jest przestrzegana Konstytucja. Natomiast jeśli oni odejdą, a w ich miejsce przyjdą inni sędziowie, to Konstytucja zostanie pogwałcona i KRS de facto nie będzie. Myślę, że jest to ciekawe zjawisko, także z socjologiczno-psychologicznego punktu widzenia. Pokazuje bowiem, że jeśli ci państwo są u władzy, to wszystko jest w porządku. Zresztą podobne stanowisko prezentuje tzw. totalna opozycja, że dopóki oni byli u władzy, to wszystko było w porządku, a więc Konstytucja i demokracja, natomiast kiedy odeszli od władzy, to już niczego nie ma, a świat się zawalił.

Ciekawe podejście prezentują ludzie poprzedniej władzy oraz część środowisk sędziowskich…           

– Ale tak to wygląda. Zresztą takie twierdzenie byłoby uprawnione wtedy, kiedy w Polsce byłby rząd uzurpatorski, a nie wyłoniony w demokratycznych wyborach. Myślę, że takie podejście kompromituje i ośmiesza środowiska sędziowskie, które są inicjatorami takich uchwał oraz kładą się cieniem na całą totalną opozycję.

Czemu ma służyć zniesienie medalu „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”?    

– Niestety nie dowiedzieliśmy się, jakie jest uzasadnienie zniesienia tego medalu, mimo że wprost o to pytaliśmy. Długo trzeba było indagować, żeby się w końcu dowiedzieć, kto w ogóle jest autorem projektu uchwały, bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Wydawało się, że powinno to być raczej pożegnalne posiedzenie KRS. Tymczasem mamy do czynienia z kolejną akcją protestacyjną, której celem ma być wywarcie presji na kandydatów do nowej KRS.

– KRS istnieje i będzie istnieć. Tymczasem sędziowie chcieli stworzyć wrażenie, że świat się kończy. W jakiej zatem roli postawiła się sama przewodnicząca KRS prof. Małgorzata Gersdorf, która w tejże Radzie pozostaje? W dalszym ciągu na mocy Konstytucji RP w KRS pozostają również prezesi najważniejszych sądów, a więc I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, pozostaje minister sprawiedliwości, pozostają też senatorowie, posłowie, ponadto przedstawiciel prezydenta. Natomiast sędziowie, którzy odchodzą, zachowują się niczym dzieci w piaskownicy. Ciekaw jestem, jak się zachowa prof. Gersdorf, która w dalszym ciągu, nawet po wyborze nowych sędziów do KRS, pozostaje jako członek tej rady i do czasu wyboru nowego przewodniczącego – jeśli taki nastąpi – również na stanowisku przewodniczącego Rady. Powiem więcej, że to na pani profesor spoczywa obowiązek – po wyborze przez Sejm sędziów do KRS – zwołania posiedzenia kolejnej Rady. Zobaczymy, jakie w tym wszystkim zajmie stanowisko.

W styczniu KRS zaapelowała do sędziów, aby nie kandydowali do składu nowej KRS, a rzecznik KRS sędzia Żurek nawet teraz uważa, że wciąż jest jeszcze czas, żeby się wycofać z kandydowania i zachować się przyzwoicie…

– Słowa sędziego Żurka, które nawiązują czy może przypominają słowa wielkiej polskiej bohaterki i patriotki Danuty Siedzikówny „Inki”, są zdecydowanie nie na miejscu. Sędzia Żurek niestety bardziej stawia się na pozycji sędziego europejskiego niż sędziego polskiego, dlatego tak mocno zabiegał, aby w uchwale KRS pojawił się zapis, że sędziowie są sędziami europejskimi. Danuta Siedzikówna była przede wszystkim Polką, wspaniałą patriotką, tymczasem sędzia Żurek nawołuje do nieprzestrzegania prawa. Sędziowie chcą decydować o ustroju wymiaru sprawiedliwości, chcą decydować, co jest, a co nie jest zgodne z Konstytucją, a tak na dobrą sprawę bronią własnego interesu i własnej uprzywilejowanej pozycji. Zresztą nawet w tej uchwale nawołują – o czym już wspomniałem – do dbania o ustrojową pozycję władzy sądowniczej. Tyle tylko że ustrój władzy sądowniczej zależy od władzy ustawodawczej. I to w Konstytucji jest zapisane, że ustrój władzy sądowniczej określi ustawa, czyli parlament. Wobec powyższego sędzia Żurek swoimi działaniami nawołuje do nieprzestrzegania istniejącego w Polsce porządku prawnego. Jest to tym bardziej skandaliczne, że czyni to prawnik, sędzia, czyni to przedstawiciel konstytucyjnego organu, jakim jest KRS. Używa przy tym gróźb pod adresem sędziów, którzy będą kandydować do KRS, a więc będą realizować obowiązującą ustawę. Jego zdaniem, w tej sytuacji muszą się liczyć z tym, że w przyszłości, kiedy dojdzie do zmiany władzy w Polsce, to tacy sędziowie oraz wszyscy inni sędziowie ich popierający poniosą konsekwencje, będą rozliczeni i wykluczeni z zawodu, a nawet pozbawieni emerytury, a więc stanu spoczynku. To są skandaliczne rzeczy.

 

Kiedy możemy się spodziewać głosowania w Sejmie w sprawie kandydatów do KRS?

– Myślę, że jutro Sejm podejmie w tej sprawie decyzję. Sprawa nie jawi się jako skomplikowana z tego względu, że z ustawowego uprawnienia skorzystały tylko dwa kluby parlamentarne: klub Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Kukiz’15. Każdy miał prawo zgłosić dziewięciu kandydatów do KRS. PiS zgłosiło dziewięciu kandydatów, a Kukiz’15 sześciu. Inne kluby zbojkotowały proces i nie wzięły w nim udziału. Przypomnę, że prawnie, ustawowo każdy klub opozycyjny miał zagwarantowane prawo umieszczenia na liście co najmniej jednego kandydata. Lista ma obejmować piętnastu kandydatów spośród zgłoszonych przez kluby. Można zatem powiedzieć, że sprawa jawi się jako klarowna, a komisja nie powinna mieć z tym większego problemu.

Dziękuję za rozmowę.

Mariusz Kamieniecki

NaszDziennik.pl