logo
logo

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Odpowiedź ministerstwa wprowadza w błąd

Środa, 30 maja 2018 (18:09)

Warszawa, 30 maja 2018 r.

 

 

 

Sz. P. Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

 

Znak sprawy: DK-Ia.054.1.2018.AS

Szanowna Pani Minister,

przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w osobie Podsekretarza Stanu Pana Marcina Ociepy odpowiedź na interpelację posła Marcina Kierwińskiego o nr. 21805, odnosząca się do pytania nr 5 interpelacji, tj.: Czy płatne materiały w mediach wymienionych w punkcie 1 [przyp. „Nasz Dziennik”, Telewizja Trwam, Radio Maryja] publikowały nadzorowane przez ministerstwo spółki Skarbu Państwa lub fundacje Skarbu Państwa? Jeżeli tak, proszę również podać kwoty, jakie zostały przeznaczone na ten cel w 2018 r., liczbę zamieszczonych materiałów oraz kryteria, którymi decydowano się podczas wyboru mediów, zawiera informacje nieprawdziwe, wprowadzające opinię publiczną w błąd oraz krzywdzące dla SPES Sp. z o.o.

Z analizy treści odpowiedzi na interpelację wynika, że Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. zawarł ze spółką SPES Sp. z o.o. umowę na produkcję 200.000 egzemplarzy różańców wraz z formą wtryskową, która została rozliczona w zamian za emitowane w dzienniku „Nasz Dziennik” reklamy. Przekaz medialny, jaki został podany w ślad za przedmiotową informacją, jest jednoznaczny i sprowadza się do wniosku, że …za wyprodukowanie 200.000 egzemplarzy różańca wydawca „Naszego Dziennika” zapłacił państwowej spółce reklamami, wycenionymi na zaniżoną kwotę 26.500 zł netto.

Umowa na wyprodukowanie 200.000 egzemplarzy różańców wraz z formą wtryskową została  zawarta z Zakładem Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. ze względu na możliwości produkcyjne i techniczne producenta, nie zważając na jego strukturę własnościową. Warunki umowy były negocjowane w zwyczajowo przyjętym trybie handlowym, w tym objęte tajemnicą handlową. W toku negocjacji ustalono, że Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. zrealizuje umowę za kwotę 236.160 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych). Obok umowy na wykonanie różańców strony zawarły umowę współpracy reklamowej opiewającą na kwotę 62.730 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych). Zaznaczenia wymaga, że wyceniając wartość reklam, został zastosowany rabat w znacznej wysokości, którego sumaryczna szacunkowa wysokość wyniosła ok. 63%, w odniesieniu do obowiązujących w danym momencie cen regularnych za emisję reklam w „Naszym Dzienniku”, określonych w Cenniku Ogłoszeń i Reklam. Dokonując rozliczeń związanych z umowami SPES Sp. z o.o. dokonała na rzecz Zakładu Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. trzech przelewów na łączną kwotę 236.160 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), z czego 27.060 zł w dniu 26 czerwca 2017 r., 83.640 zł w dniu 12 września 2017 r. oraz 125.460 zł w dniu 30 września 2017 r. Następnie Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A., realizując płatności związane z umową współpracy reklamowej kilkunastoma przelewami (pierwszy w dniu 8 listopada 2017 r., ostatni w dniu 16 maja 2018 r.), dokonał zapłaty za emisję reklam na ustaloną łączną kwotę w wysokości 62.730 zł brutto. Reasumując, rozliczenie obu zawartych umów odbyło się niezależnie, bez dokonywania wzajemnych kompensat.   

Mając na uwadze powyższe, za nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię publiczną
i krzywdzące dla SPES Sp. z o.o. należy uznać zamieszczone w odpowiedzi na interpelacje treści w zakresie, w jakim świadczą, że w związku z wyprodukowaniem przez Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. na rzecz SPES Sp. z o.o. 200.000 egzemplarzy różańców wraz z formą wtryskową, SPES zapłaciła kwotę 26.500 zł netto, dodatkowo dokonując kompensaty tej kwoty emisją reklam w „Naszym Dzienniku”. Tak przedstawiona informacja stanowiła pierwotne źródło szkalującego medialnego ataku na SPES Sp. z o.o. oraz „Nasz Dziennik”, który zarzuca im m.in. wyprowadzanie publicznych pieniędzy.

Zważywszy na krzywdy, jakich doznał wydawca „Naszego Dziennika” oraz sam tytuł w związku z odpowiedzią na interpelacje oraz bazującymi na niej publikacjami medialnymi (media komercyjne oraz media społecznościowe, których przykładowe obrazy załączam do przedmiotowego pisma), wnoszę o niezwłoczne uzupełnienie odpowiedzi na interpelację, zawierające rzetelne dane oraz o wydanie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oświadczenia prostującego treści zamieszczone w odpowiedzi na interpelację.

Nadto wnoszę o wskazanie podstawy prawnej ujawnienia w odpowiedzi na interpelację informacji dotyczących produkcji 200.000 egzemplarzy różańców oraz formy wtryskowej, objętych tajemnicą handlową i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa obu spółek. Nadmienię przy tym, że zapytanie interpelacji dotyczyło wyłącznie emisji reklam, a nie innych przedmiotów współpracy handlowej.

 Z wyrazami szacunku,

Marcin Nowina Konopka

Prezes zarządu

Aktualizacja 30 maja 2018 (18:31)

NaszDziennik.pl