logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Obcy urzędnik skontroluje

Wtorek, 9 lipca 2013 (02:05)

Posłowie intensyfikują prace nad projektem ustawy umożliwiającej przedstawicielom obcej władzy uczestnictwo w kontrolnych postępowaniach podatkowych prowadzonych przez polskie organa kontroli skarbowej.

Sejm podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia wysłucha również informacji premiera w sprawie sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych. Sprawozdanie z działalności za ubiegły rok złoży w Sejmie rzecznik praw obywatelskich. Posłowie mogą także zagłosować za wyborem rzecznika praw dziecka na nową kadencję.

Zapowiedziana przez rząd na okres wakacyjny dyskusja w sprawie przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywów z otwartych funduszy emerytalnych trafi także na sejmową salę. We wstępnym porządku posiedzenia Sejmu przewidziano informację szefa rządu na temat sytuacji systemu ubezpieczeń społecznych.

Ma dotyczyć m.in. efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych, zabezpieczenia wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przewidywanej wysokości emerytury wypłacanej z I i II filara ubezpieczeniowego. Premier Donald Tusk zapowiadał, że podczas ostatniego posiedzenia rządu w sierpniu Rada Ministrów przyjmie jeden z zarekomendowanych przez ministerstwa: Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej wariantów mających ułatwić przejęcie aktywów zgromadzonych w OFE przez ZUS, po czym odpowiednie projekty ustaw w tej sprawie zostaną skierowane do Sejmu.

Sejm zajmie się także projektem uchwały zgłoszonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie uczczenia pamięci ofiar mordu profesorów uczelni lwowskich w lipcu 1941 r., dokonanego po wkroczeniu niemieckich wojsk do Lwowa. „W wyniku przeprowadzonych na terenie Lwowa akcji policji bezpieczeństwa aresztowani i straceni zostali profesorowie, ich rodziny, jak również osoby, które przebywały w tym czasie w ich domach.

Celem okupanta niemieckiego było zniszczenie polskości na tych ziemiach. Jedną z kluczowych metod realizacji tego celu było wymordowanie polskiej inteligencji” – czytamy w projekcie uchwały. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zarekomendowała Sejmowi przyjęcie uchwały.

Jak sprawili się rzecznicy

Porządek obrad najbliższego posiedzenia może zostać uzupełniony o punkt poświęcony powołaniu rzecznika praw dziecka. 5-letnia kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upływa 25 lipca. Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek o powołanie Michalaka na kolejną kadencję. Został on przekazany do rozpatrzenia przez sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie wysłuchają również informacji rzecznika praw obywatelskich o działalności RPO w 2012 r. oraz o stanie przestrzegania wolności, praw człowieka i obywatela.

Z kolei minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przedstawi sprawozdanie z realizacji w ubiegłym roku zadań wynikających z wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Z informacji przygotowanej przez resort wynika, że w ubiegłym roku w ramach realizacji programu urzędy morskie wydały np. na budowę bądź przebudowę opasek brzegowych 78 proc. zaplanowanych w ubiegłorocznym budżecie państwa środków. Niewykorzystane – ponad 15 milionów złotych – zostały zwrócone do budżetu państwa.

Kontrole jednoczesne

Już w tym tygodniu Sejm może zakończyć prace nad przyjętym przez rząd na początku maja br. projektem nowelizacji ordynacji podatkowej i zmiany ustawy o kontroli skarbowej. Zmiana przepisów odbywa się w ramach dostosowywania polskich przepisów do unijnej dyrektywy.

W uzasadnieniu projektu ujęto, iż jego celem jest wprowadzenie bardziej precyzyjnych zasad współpracy administracji podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu usprawnienia skuteczności wymiany informacji. Projektowane przepisy wprowadzą m.in. możliwość przebywania przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej oraz dopuszczenie ich – na podstawie porozumień zawieranych przez ministra finansów – do postępowań podatkowych i kontrolnych.

Przepisy mają pozwolić ministrowi finansów na uzgadnianie z obcymi władzami przeprowadzania kontroli jednoczesnych. Wszczęcie i prowadzenie takich kontroli nie będzie wymagać zawierania porozumień przez zainteresowane strony.

Wystarczyć mają jedynie uzgodnienia i podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkretnej kontroli. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy, przed miesiącem, wiceminister finansów Maciej Grabowski przekonywał, że urzędnicy obcych państw będą korzystać wyłącznie z informacji zawartych w aktach sprawy, w urzędzie, w obecności urzędnika skarbowego. Rząd projektuje, że nowe przepisy w tym zakresie wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Komisja energetyczna

W programie obrad Sejmu znalazł się także punkt poświęcony projektowi Solidarnej Polski w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego. Ugrupowanie postuluje wprowadzenie bezpośredniego wyboru starosty i marszałka województwa, co miałoby gwarantować zwiększenie procesu demokratyzacji samorządu, a wybrany w ten sposób urzędnik zyskiwałby większą legitymację społeczną w zakresie sprawowanej funkcji.

Posłowie zajmą się także propozycją Prawa i Sprawiedliwości zakładającą powołanie nowej komisji sejmowej – Komisji Energii, Surowców Energetycznych i Bezpieczeństwa Energetycznego. Posłowie PiS argumentują, że za powołaniem komisji przemawia waga problematyki bezpieczeństwa energetycznego w polityce państwowej, a dodatkowo potrzeba integracji w jednym miejscu wszelkich projektów ustaw dotyczących zagadnień z zakresu szeroko pojętej energetyki – w sytuacji dotychczasowego rozproszenia tej tematyki między różnymi działami administracji i ministerstwami.

Artur Kowalski

Nasz Dziennik