logo

Senat odrzuca nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Piątek, 12 lipca 2019 (20:36)

Senat nie przyjął w piątek projektu nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, zakładającego m.in. przyznanie świadczenia finansowego wdowom i wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej.

Za przyjęciem projektu głosowało 24 senatorów, przeciwko było 42, od głosu wstrzymało się ośmiu.

Projekt nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przygotowali senatorowie. Zakładał on m.in. przyznanie świadczenia pieniężnego wdowom i wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej o potwierdzonym statusie, a także przyznanie świadczenia dodatkowego tym spośród opozycjonistów, którzy podlegali represjom uniemożliwiającym podjęcie pracy, a obecnie są uprawnieni do emerytury lub renty.

Jak wskazywali autorzy projektu, ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych tylko częściowo wyrównała krzywdy wyrządzone przez system komunistyczny opozycjonistom, nie rozwiązano jednak dotychczas problemu, że skutki represji przekładają się na wysokość świadczeń emerytalnych, co szczególnie dotyka osoby, które pozbawiono wolności, zmuszono do ukrywania się przed represjami, zwolnione dyscyplinarnie z pracy.

Rada ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zapoznawszy się z projektem nowelizacji, odmówiła jego poparcia, ponieważ prowadzi ona prace nad własnym projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Nowelizacji nie zaakceptowało też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych, które uważa proponowane zmiany za „kosmetyczne” i domaga się zmiany ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej w taki sposób, aby rzeczywiście gwarantowała im „wyrównanie utraconych szans życiowych” oraz „godne życie” – jak napisali w liście do marszałka Senatu.

RP, PAP