logo

Prezydent podpisał nowelę ustawy o akcyzie

Czwartek, 8 kwietnia 2021 (20:37)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 (20:50)

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; jej główny cel to wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Dodano, że nowelizacja implementuje także postanowienia zmian unijnych dyrektyw w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania przepisów UE.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą m.in.: instytucji wiążącej informacji akcyzowej; warunków, które muszą być spełnione przy korzystaniu ze zwolnień od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w leśnictwie.

Do najistotniejszych zmian dotyczących pozostałych ustaw zaliczono zmiany w opłatach uiszczanych na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czy penalizację nowych czynów oraz zmiany kar w Kodeksie karnym skarbowym.

Poza tym wskazano na modyfikację zasad badania olejów napędowych wprowadzanych do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzonych w stacjach zakładowych, zmiany dotyczące tzw. opłaty cukrowej, przedłużenie terminów do realizacji niektórych obowiązków ciążących na podatnikach podatków dochodowych w związku z pandemią.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., ale – jak zaznaczono – część przepisów wchodzi w życie w innych terminach, tj. z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.; dniem następującym po dniu ogłoszenia; po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 1 lipca 2021 r.; 1 stycznia 2022 r.; 1 lipca 2022 r.

APW, PAP