logo
logo

Zdjęcie: M. Borawski/ Nasz Dziennik

Codziennie módlmy się Różańcem

Czwartek, 20 grudnia 2012 (14:31)

Apel Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy
do wierzącego Narodu polskiego

 I

Przejmujące bólem wydarzenie, jakie miało miejsce dnia 9 grudnia 2012 roku w Duchowej Stolicy Polski na Jasnej Górze, domaga się największego potępienia. Zamach na największą Świętość Narodu wstrząsnął do głębi i oburzył nas wszystkich, kochających całym sercem Matkę Najświętszą i Jej Cudowny Obraz Jasnogórski, który przez tyle wieków czczą na kolanach niezliczone pokolenia polskiej ziemi.

Ten na wskroś bolesny fakt agresji na Świętość Narodu skłania nie tylko do serdecznej ekspiacji, ale równocześnie pobudza do bardzo poważnej refleksji.

W świetle napaści na Święty Wizerunek Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej Polski oraz następującej po niej lekceważącej reakcji widzimy tym wyraźniej, do jakiego rozmiaru agresywny duch liberalno-laicki zatruwa i niszczy wszelkie ogólnoludzkie i chrześcijańskie wartości w duszy naszego Narodu.

Zanika elementarne poczucie szacunku do prawdy, do historii, do dóbr duchowych, do religii, do sacrum, do godności człowieka. Łzy płyną z oczu na widok laickiego tsunami, zalewającego coraz bardziej Królestwo Maryi w naszej Ojczyźnie.

Rozpada się życie rodzinne, społeczne, narodowe, ekonomiczne, religijno-moralne: kultura i wychowanie. Trwa bezwzględny proces usuwania Boga z myśli, serca i życia współczesnych pokoleń. „Gdzie Bóg znika, tam ginie człowiek, zginie świat”.

Narodowi polskiemu, współczesnej ludzkości konieczna jest pomoc, ratunek, nawrócenie. Konieczność ingerencji nieba.

II

Wobec tej sytuacji, która nas bardzo boli i niepokoi, nie wolno nam być biernymi widzami! Święty Paweł Apostoł woła: „Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu” (Rz 13, 12). Tysiącletnie dzieje naszej Ojczyzny wołają, że idzie z nami przez wieki „Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!”. Kościół przez świętą liturgię mówi nam, że Matka Najświętsza jest nam dana na trudne czasy: „Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo” (Kolekta 26 VIII).

Jakże aktualna jest dziękczynno-błagalna pieśń, którą setki tysięcy pielgrzymów śpiewało, udając się na Jasnogórski Jubileusz:

Matko, Tyś naród polski przed wiekami już wybrała.

Matko, Tyś naród polski całym sercem ukochała.

Wdzięczni za Twoją dobroć przemierzamy wiele dróg

Wierząc – że pełną prawdą, pełnym życiem jest sam Bóg.

Sześćset lat Maryjo z nami jesteś.

Z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż.

Sześćset lat już chronisz nas od nieszczęść,

By nie zginął polski naród nasz.

Chcemy prosić Cię Maryjo dzisiaj,

Gdy wokoło czyha tyle burz,

Zostań z nami Matko ukochana

Nie lat sześćset, lecz na zawsze już.

 

Pobudzeni tą wzruszającą prawdą, prośmy gorąco Błogosławioną Bogarodzicę Maryję, aby wyprosiła nam dar żywej wiary, abyśmy wznieśli się ponad ziemską rzeczywistość i na nowo odkryli, że istnieje Boży świat, że jest, że istnieje i działa wszechmogący i miłosierny Bóg. Niech zachwyci nas i wskrzesi nadzieję: Jego majestat, potęga i chwała.

Zjednoczeni z naszą Matką i Królową, prośmy gorąco dobrego Boga, aby zechciał powrócić na ziemię, narodzić się na nowo, bo tylko On mocen jest „wszystko naprawić”, wyzwolić, uleczyć, uświęcić, zbawić. Czas równocześnie nagli, abyśmy sami z wszystkich sił przygotowywali się na Jego przyjście: „odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła” (Rz 13, 12). Wezwani jesteśmy do duchowej przemiany, do gruntownej odnowy ducha. Trzeba nam prawdziwie nawrócić się do Boga i na Jego przykazaniach oraz świętej Ewangelii kształtować nasze serce, postawy, działania.

Pragnijmy ponad wszystko, przez wiarę, nadzieję i miłość, coraz doskonalej uczestniczyć w życiu samego Boga.

 III

Rodacy! Wybiła dziejowa Godzina do wielkiego zjednoczenia w modlitwie do Boga!

Niech od dziś łączy nas wszystkich błagalne wołanie:

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały.

Coś ją osłaniał tarczą Twej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe Ołtarze zanosim błaganie

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Ojczyznę naszą racz ocalić, Panie!

 

Albo też módlmy się słowami ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowu Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość

ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Te i tym podobne błagania, zwłaszcza błogosławionego Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego, niech staną się dla nas modlitwą każdego dnia.

Rodacy! Wybiła Godzina zwrotu naszych serc do Błogosławionej Dziewicy Maryi!

Jasnogórska Matka i Królowa pozwoliła się znieważyć i na krótko zasłonić kirem czarnej farby. Jej odsłonięte Oblicze z czarnego brudu ukazało na nowo blask Jej chwalebnej obecności w naszych dziejach i moc Jej wstawiennictwa przez wieki.

Chwyćmy się więc za Różaniec, odmawiajmy go codziennie, wnikajmy w głębię Bożych tajemnic i wołajmy: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj!

Pamiętajmy również o Litanii loretańskiej oraz licznych aktach zawierzenia Matce Bożej błogosławionego Jana Pawła II.

Rodacy! Wybiła Godzina gorliwego szukania Jezusa!

Znieważony i przez chwilę zasłonięty Chrystus na Jasnogórskim Wizerunku domaga się, abyśmy złączeni z Sercem Jego kochającej Matki dali się porwać duchowi błogosławionego Jana Pawła II i orientowali całe swe życie na Jezusie, jedynym Zbawicielu ludzkości. Szukajmy więc Jego wyzwalającej prawdy i łaski w czytanej codziennie świętej Ewangelii, w Dziejach Apostolskich i Listach; w katolickiej prasie, mediach i Telewizji Trwam. Nie ustawajmy w gorliwym uczestnictwie w Liturgii Kościoła, Najświętszej Eucharystii, sakramencie pokuty i pojednania. Świętujmy doroczne uroczystości Pańskie i jubileusze. Często odmawiajmy z uwagą i skupieniem Wyznanie naszej wiary.

Kochajmy wszystkie święte tajemnice Kościoła, rozważajmy je, korzystając z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Jako członkowie Kościoła mamy stawać się także wiarygodnymi i radosnymi świadkami Chrystusa, nauczającego i miłosiernego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz być żywymi znakami Jego obecności w świecie. Mamy Go drugim przybliżać, który swą miłością pociąga do siebie ludzi z każdego pokolenia i każdego czasu (por. Benedykt XVI, List Apostolski Porta fidei 15 oraz Nota 10).

Umiłowani Rodacy!

Pielgrzymując przez ziemię w wyjątkowym dramacie dziejów, wśród zmagań i burz, nie zapominajmy, że wraz z Matką Najświętszą, Królową wszystkich świętych, mamy potężnych Patronów i Orędowników w niebie. Ich poczet otwierają wielcy Męczennicy: św. Wojciech, św. Stanisław, św. Andrzej Bobola i wielu innych świętych, kanonizowanych i niekanonizowanych.

Wierząc w ich niezawodne wstawiennictwo, ruszajmy do ewangelizacyjnego boju od dziś, od zaraz. Bądźmy wytrwali i pełni nadziei!

Zjednoczeni z błogosławionym Janem Pawłem II zawierzamy naszą wiarę, decyzje i zadania Błogosławionej Bogarodzicy, Matce i Królowej Polski:

Pani nasza…. Naucz nas Twojego zawierzenia Bogu, Twojej nadziei i Twojej miłości… Prowadź nas do Twojego Syna. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania.

Naucz nas wychodzić ku innym ludziom, może bardziej biednym i samotnym niż każdy z nas… Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość, za przyszłość Kościoła i świata…

Matko Mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczenia!

Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zadaniami. Cała współczesna rzeczywistość czeka na swoją pełną ewangelizację…

Pragniemy dziś, każdy na swój sposób, być uczestnikiem tego dzieła. Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom mody (nurtu), który narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami… Wasze świadectwo niech będzie zaczynem nowych dziejów…

Ażeby tak się stało, wzywa nas Ojciec Święty, abyśmy otworzyli się na działanie Ducha Świętego i z Nim współpracowali:

Przyjmijcie Ducha Świętego! Przeniknięci mocą, która od Niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi nowego świata: świata innego, opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, na solidarności, na miłości (fragmenty z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. na Jasnej Górze 15 sierpnia 1991 roku).

O. Jan A. Nalaskowski
Dziekan Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy
z Kapitułą i całą rycerską Wspólnotą

Kraków-Skałka, 19.12.2012

Źródło: Radio Maryja

NaszDziennik.pl