logo
logo

Zdjęcie: www.rozaniec24.pl/ Inne

Pokutujmy i wynagradzajmy

Piątek, 15 października 2021 (10:44)

Aktualizacja: Piątek, 15 października 2021 (11:26)

W niedzielę 17 października w wielu miastach w Polsce odbędą się pokutno-wynagradzające procesje różańcowe.

Wydaje się, że trudne czasy i niebezpieczeństwa, jakie z każdej strony skondensowały się w ostatnim czasie wokół Polski i Polaków, są tak wielkie, że tylko przebłaganie za nasze grzechy może złagodzić skutki zaniedbań nas samych, naszych braci i sióstr w wierze oraz kapłanów i osób konsekrowanych w Świętym Kościele Rzymskokatolickim.
 
Jednocząc się w niedzielę 17 października na ulicach polskich miast w intencji pokuty i wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, możemy jeszcze zmienić decyzję Pana Boga... Gorąco w to wierzmy, ponieważ tak przepowiadała Matka Boża w Fatimie.
 
Miejscowości, w których odbędą się procesje można znaleźć   TUTAJ.
 

 


AKT ZAWIERZENIA POLSKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI:
 
 
Niepokalana Dziewico Maryjo, nasza najukochańsza Matko, Królowo Polski.
Zebrani  w  dniu  dzisiejszym  w  Warszawie na pokutnej procesji różańcowej  na  nowo  zawierzamy  Tobie  naszą  umiłowaną  Ojczyznę  – Polskę  i  wszystkich  Polaków
mieszkających na tej ziemi i rozsianych po świecie.  
 
Przychodzimy  do  Ciebie  z  naszymi  trudnymi  sprawami  i  z  naszymi  wielkimi  nadziejami. Najpierw oddajemy Ci należną cześć, bo Tyś Matką Chrystusa, naszego
Pana, i naszą Matką.  
 
Dziękujemy Ci za nieustanną troskę i opiekę nad Polskim Narodem.  
Powierzamy  Ci  i  oddajemy  Twojemu  Niepokalanemu  Sercu  na  własność  nasze  serca,  myśli,  plany,  nasze  rodziny,  domy,  świątynie  i  zakłady  pracy,  tych,  którzy nami rządzą i nas samych.  
 
O Matko nasza – Przewodniczko grzeszników,
– spójrz na dzieci – niech żyją otoczeni miłością rodziców i nauczycieli;
– spójrz na naszą młodzież – niech wzrasta w czystości i poszanowaniu Bożych Przykazań;
– bądź pomocą dla rodziców i wychowawców;
– zachowaj w zdrowiu moralnym wszystkie rodziny;
– wspieraj tych, którzy dobiegają kresu życia.
 
Maryjo, Matko Boga i nasza, Królowo Polski!
W Twym Niepokalanym Sercu racz przyjąć i Jezusowi Chrystusowi, Synowi Twemu, prawowitemu Panu i Królowi naszemu, przekazać błaganie nasze o miłosierdzie dla
Polski, Ojczyzny, którą nam dał, oraz dla Kościoła Świętego w Ojczyźnie i w świecie.
Matko, która stałaś pod krzyżem Syna i która wszystko możesz u Boga – w Twym Niepokalanym Sercu racz przyjąć i Jezusowi przekazać nasze  przebłaganie za grzechy nasze i wszystkich naszych rodaków od początków państwa polskiego, którym będzie nasz ofiarny wysiłek budowania Polski zgodnej  z wolą Bożą.

Proś Syna Twego najmilszego, aby w łaskawości swej zachował Naród Polski od niewiary, od deptania przykazań Bożych, od wszelkiego zniewolenia, oraz aby
Ojczyzna nasza, wolna od ucisku wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, rządząc się prawem Bożym chwałę przynosiła Imieniu Jego, a dzieci swe wiodła                    ku szczęśliwości.   
Stolico Mądrości – w Twym Niepokalanym Sercu racz uprosić każdemu z nas, naszym rodzinom, naszym parafiom i diecezjom, wszystkim wspólnotom polskim
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie życie w prawdzie, sprawiedliwości, miłości wzajemnej i pokoju.
Oblubienico Ducha  Świętego – w Twym Niepokalanym Sercu racz uprosić, by rodziny polskie były szkołą wiary, nadziei i miłości, oraz by wzrastały w nich święte powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do służby dobru wspólnemu.
 
Niech zatryumfuje Twoje Niepokalane Serce. Ty, która zwyciężyłaś wszystkie herezje,  spraw,  byśmy  trwali  w  prawdziwej  wierze.  Niech  odstąpi  od  nas  szatan  i wszyscy jego słudzy, a przystąpią aniołowie Pańscy. Niech za nami orędują z całą mocą nasi święci patronowie, dusze w czyśćcu i święci w niebie. Daj nam ofiarnego ducha, byśmy nie zeszli z dróg Twoich.
 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza przyrzekamy:
– codzienną modlitwą w rodzinach wypraszać przez Ciebie i z Tobą u Twojego Syna Jezusa Chrystusa potrzebne łaski dla nas i naszych bliźnich;

Odpowiadają wszyscy: Matko Najświętsza, przyrzekamy!

– przez dobrą naukę i uczciwą pracę kształtować charaktery i przyczyniać się do dobra wspólnego, by także w ten sposób wielbić Boga;

Matko Najświętsza, przyrzekamy!

– szanować i troszczyć się o każde życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
Matko Najświętsza, przyrzekamy!

– zachowywać niedzielę jako dzień święty i wolny od pracy;
Matko Najświętsza, przyrzekamy!

– piętnować rozwiązłość i pornografię; wzmóc troskę o życie godne i trzeźwe naszego Narodu;  

Matko Najświętsza, przyrzekamy!

– służyć Tobie, nasza Matko, a z Tobą Bogu, przestrzegając Bożego Prawa;
Matko Najświętsza. przyrzekamy!
 
Ty, która swym Niepokalanym Sercem złączona jesteś z Sercem Zbawiciela, dozwól nam pojąć tę prawdę, że tam, gdzie jest Król, jest też Jego Serce. Wybłagaj u Boga, by Polska była prawdziwie Królestwem Twoim i Twojego Syna.  
Pani wszystkich narodów, która nikim nie gardzisz – Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które Polsce i Kościołowi przyniosły krzyż, aby nawróciły się do Jezusa Chrystusa, aby całe weszły do jedności Jego Kościoła i aby tak zapanował błogosławiony pokój w całej rodzinie ludzkiej. Amen.

Niepokalane  Serce  Najświętszej  Maryi  Panny  bądź  naszym  schronieniem  i naszą ucieczką.  
 
–  Niepokalane Serce Maryi,

–  Módl się za nami.       3 x.
 


 

AKT PRZEPROSZENIA PANA JEZUSA ZA NASZE WINY:
 
Boże i Panie nasz, Jezu Chryste!
 
Pragnąc, przyjąć Ciebie godnie w Komunii Świętej, przez pośrednictwo Maryi, Niepokalanej Matki Twojej i Królowej Polski, przez pośrednictwo Świętego Michała Archanioła i Świętego Józefa, i Świętych Apostołów Twoich, oraz wszystkich Aniołów i Świętych Twoich – raz jeszcze przepraszamy i błagamy, Ciebie, o wybaczenie win naszych oraz naszych braci i sióstr, a zwłaszcza o wybaczenie win Twoich kapłanów, oraz o wybaczenie win Narodu Polskiego.

–   Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu, i przebacz nam.
Przepraszamy za grzechy przeciw Najświętszej Eucharystii:                          
– za zaniedbania uczestnictwa w Twojej najświętszej Ofierze, uobecnionej na ołtarzach w czasie każdej Mszy Świętej; za niedbałe sprawowanie Liturgii Świętej, za brak skupienia i uwielbienia, Ciebie, w chwili, w której Ojcu ofiarujesz się za nas, za każde niedbałe udzielanie i przyjmowanie Ciebie, przychodzącego do nas w Najświętszej Hostii, za brak należnego, Tobie, dziękczynienia za Komunię Świętą; za  zaniedbywanie adoracji, Ciebie czekającego na nas w tabernakulach; za zaniedbywanie pokuty i modlitwy.

–   Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu, i przebacz nam.
Przepraszamy i błagamy Ciebie o wybaczenie za wszelkie zwlekania  z sakramentem pokuty, za wszelkie zaniedbania w poznawaniu, rozważaniu, głoszeniu i obronie Twojej świętej i niezmiennej nauki, za każde lekceważenie
prawdy i za wszelkie kłamstwa, za złe obyczaje, za nieprzystojne rozmowy, przekleństwa i bluźnierstwa, za wszelkie zgorszenia, a zwłaszcza za zgorszenia
dzieci i młodzieży.

–   Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu, i przebacz nam.
Przepraszamy i błagamy, Ciebie, o wybaczenie grzechów przeciwko rodzinie – za kłótnie i brak czasu rodziców dla dzieci, za nieposłuszeństwa dzieci, za grzechy nieczyste, zdrady, rozwody, antykoncepcję i mordy dzieci poczętych; za brak troski o ludzi starszych, chorych i bezradnych i za wszelkie zaniedbania w niesieniu pomocy bliźnim w potrzebie; za grzechy pijaństwa, narkomanii i innych uzależnień; za kłótnie sąsiedzkie i brak wybaczenia             win naszym winowajcom.

–   Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu, i przebacz nam.
Przepraszamy i błagamy, Ciebie, o wybaczenie za wszelką chciwość,  za sięganie po cudzą własność, za wszelkie oszustwa, za nakłanianie bliźnich do tego, co przynosi im szkodę, za zaniedbywanie obowiązków w pracy                 
i służbie publicznej.

– Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu, i przebacz nam.
Przepraszamy i błagamy, Ciebie, o wybaczenie za pychę i próżność,               
za lekceważenie przykładu Twego uniżenia i świętej pokory, za gniew  i nienawiść, zwłaszcza w życiu publicznym, za lenistwo i brak odpowiedzialności, za brak reakcji wobec zła, za każdy brak sprawiedliwości, a zwłaszcza za niesprawiedliwe decyzje i wyroki w państwie polskim,         za lekceważenie dobra wspólnego, za grzechy przeciw Ojczyźnie.

– Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu, i przebacz nam.

Jezu Chryste! Przychodząc do serc naszych, uczyń je na wzór Serca Twego. W Tobie nasza moc i nadzieja. W Tobie nasza wytrwałość i męstwo.
Zachowaj nas dla Twojej chwały, dla radości Twej Matki, a naszej Królowej, dla radości całego nieba.

– Przepraszamy Ciebie, Panie Jezu, i przebacz nam.

Bądź uwielbiony, Boże i Panie nasz, w każdym polskim sercu i w każdym ludzkim sercu, w każdym narodzie i w całej rodzinie ludzkiej.                  
Przywiedź wszystkich ludzi i wszystkie narody do jedności w Twoim jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Amen.


Rozważania różańcowe, Akt przeproszenia Pana Jezusa za nasze winy, Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej oraz informację o miejscowościach, w których będą zorganizowane procesje, można również znaleźć na stronach:


www.rozaniec24.pl

www.meskirozaniec.pl

www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Osoba kontaktowa:
Artur Wolski
Męski Różaniec Warszawa
e-mail: wolski.artur@gmail.com

 

 

Artur Wolski, APW

NaszDziennik.pl