logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Ile za przekształcenie

Czwartek, 11 października 2018 (21:30)

Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały bonifikat – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, na sprawne przekształcenia zabezpieczono rocznie 120 mln zł.

Jak mówił Soboń, w ustawie – która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku – jest regulacja, która rozwiązuje problem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

– Odpłatność za przekształcenie to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić, aby stać się właścicielem – przypomniał wiceminister inwestycji i rozwoju. Dodał, że w przypadku gruntów Skarbu Państwa bonifikata może sięgnąć 60 proc.

W przypadku gruntów samorządowych to one mają zdecydować, jaka będzie bonifikata. – Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jaką daje ustawa i udzielały bonifikat – powiedział Soboń. Jak zaznaczył, „Prawo i Sprawiedliwość będzie proponować takie bonifikaty w samorządach”.

Jak podał Soboń, „z punktu widzenia samorządów operacja jest neutralna”. – Zabezpieczyliśmy ogromne pieniądze na sprawne przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych”. „Będzie to 120 mln zł rocznie – podał.

–Zabezpieczyliśmy te pieniądze na wzmocnienie wydziałów wieczysto-księgowych w sądach, aby ta operacja [przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi – PAP] została przeprowadzona sprawnie – dodał Soboń

Jak powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Sasin, „skutecznie od trzech lat likwidujemy zaszłości, które budują niesprawiedliwości społeczne”. Jak dodał, taką niesprawiedliwością jest m.in. użytkowanie wieczyste.

– Przedziwna konstrukcja użytkowania wieczystego to jest relikt czasów, kiedy własność prywatna była szczególnie nielubiana przez władze, była podejrzana – powiedział Sasin.

– Skutecznie od trzech lat likwidujemy zaszłości, które budują niesprawiedliwości społeczne. Te zaszłości mają korzenie często jeszcze w czasach komunistycznych, i tak jest w tym przypadku – podał Sasin. 

Jak powiedział, „Polacy powinni czuć się wolni we własnych mieszkaniach”. – Przyjęliśmy ustawę, weszła w życie 5 października, a 1 stycznia 2019 roku ok. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami [gruntów – PAP] – dodał Sasin.

Blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Na mocy ustawy samorządy będą mogły waloryzować te opłaty – już z tytułu własności – ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa.

Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada czy sejmik.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

RP, PAP

NaszDziennik.pl