logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Wtorek, 1 stycznia 2019 (11:57)

Aktualizacja: Wtorek, 1 stycznia 2019 (19:21)

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne we własność tych terenów to cel ustawy, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

– Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. 2,5 mln użytkowników wieczystych staje się z mocy prawa właścicielami gruntów pod swoimi mieszkaniami – mówił po przyjęciu ustawy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Na mocy ustawy samorządy będą mogły waloryzować te opłaty – już z tytułu własności – ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. Na gruntach Skarbu Państwa będzie obowiązywać wysokość bonifikaty określona przez ustawę. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc.

Bonifikata może być także udzielana przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach samorządowych – jej wysokość jest ustalana przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.

– Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie – informował w połowie ubiegłego roku minister Jerzy Kwieciński.

Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. 

RP, PAP

NaszDziennik.pl