logo

Bp Romuald Kamiński zawiesił tymczasowo liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Poniedziałek, 19 lipca 2021 (16:59)
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 lipca 2021 (17:13)

W diecezji warszawsko-praskiej tzw. Msze według Mszału Rzymskiego z 1962 r. celebrowane były w kilku kościołach.

W swoim liście do prezbiterów i wiernych bp Kamiński napisał, że zgodnie z decyzją Papieża jest zobowiązany do wyznaczenia miejsc sprawowania liturgii według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Uczyni to dopiero po konsultacjach z proboszczami tych parafii, w których dotychczas je sprawowano, aby się upewnić się, że „nie były to wspólnoty, w których podważano ważność i prawowitość reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży”.

Po drugie, biskup przypomniał, że 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Biskup poprosił, by kapłani, którzy chcą ją nadal celebrować, zwrócili się do niego do końca sierpnia 2021 r. z pisemną prośbą o zgodę. Przypomniał warunki podane w Motu proprio: „umiejętność posługiwania się Mszałem Rzymskim z 1962 r., znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych”. Biskup napisał, że przed wydaniem zgody nałożono na niego obowiązek skonsultowania kandydatur ze Stolicą Apostolską i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii będzie mógł pozwolić na celebrowanie przez nich Mszy św. w rycie nadzwyczajnym.

Biskup warszawsko-praski w swoim liście powtórzył prośbę Papieża Franciszka „o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia”.

Biskup Kamiński postanowił w najbliższym czasie odnowić skład Komisji Muzyki Sakralnej i powołać w diecezji Komisję Liturgiczną. Obie komisje opracują jasne zasady pomocne w zadbaniu o godziwość, dyscyplinę i piękno liturgii w diecezji warszawsko-praskiej, zarówno tej sprawowanej w rycie zwyczajnym, zgodnej z dekretami Soboru Watykańskiego II i będącej jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego, jak i liturgii sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 r. w wyznaczonym miejscu.

Na zakończenie bp Romuald Kamiński oznajmił, że „do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego”.

W miniony piątek, 16 lipca 2021 roku, Papież Franciszek ogłosił List Apostolski w formie Motu proprio Traditionis custodes (Strażnicy Tradycji), którym wprowadził nowe zasady odnośnie do życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r.

AB, KAI