logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Niższy wiek emerytalny kobiet to przywilej, a nie dyskryminacja

Wtorek, 29 sierpnia 2017 (15:10)

List Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, do Komisji Europejskiej w sprawie bezprawnego działania Komisji wobec wieku emerytalnego.

Szanowny Pan Jean-Claude Juncker

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Szanowny Panie Przewodniczący!

Dziękuję za odpowiedź w sprawie wieku emerytalnego, którą w Pańskim imieniu otrzymaliśmy od Marianny Thyssen i Very Jourovej. Niestety potwierdziła ona nasze obawy, że Komisja Europejska kwestionuje zróżnicowanie wieku emerytalnego wchodzące w życie z dniem 1 października br. Tym samym nie mając do tego tytułu prawnego, próbuje ingerować w suwerenne decyzje polskich obywateli.

NSZZ „Solidarność” wskazuje, że ustawowe zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z polską Konstytucją.

Przypominamy, że 15 lipca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Orzekł, że art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim przewiduje, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, jest zgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji.

Podkreślamy, że emerytura to prawo, a nie obowiązek, a ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej.

W tym samym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie powoduje dyskryminacji kobiet, natomiast stanowi uprzywilejowanie wyrównawcze usprawiedliwione w świetle norm konstytucyjnych i wcześniejszego orzecznictwa Trybunału. Trybunał wskazał, że mimo zachodzących przemian społecznych oddziałujących na zrównywanie ról obu płci w społeczeństwie, również obecnie można mówić o występowaniu różnic wynikających z pełnienia przez kobiety szczególnej roli w społeczeństwie i rodzinach. Dotyczy to zwłaszcza pełnionych przez kobiety funkcji macierzyńskich i wychowawczych w rodzinie, a także równoczesnego obciążenia kobiet zarówno pracą zawodową, jak i obowiązkami rodzinnymi. Tym samym niższy wiek emerytalny kobiet to przywilej, a nie dyskryminacja. W tym kontekście stanowisko Komisji Europejskiej jest nieuzasadnione.

Proszę pamiętać, że w świetle kodeksu pracy, jak również jego wykładni przyjętej w uchwałach składów siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w ostatnich latach, nabycie uprawnień emerytalnych nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Tym samym kobiety, które nabyły uprawnienia emerytalne, mają możliwość kontynuowania aktywności zawodowej, opłacania składek na wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Kobiety mogą także zdecydować o zakończeniu aktywności zawodowej, chociaż wiąże się to z otrzymywaniem niższych świadczeń emerytalnych, lecz jest rekompensowane innymi korzyściami osobistymi lub rodzinnymi. Ponadto w systemie emerytalnym ustawodawca wprowadził pewne mechanizmy finansowe, które pozwalają zmniejszyć różnice między wysokością emerytur kobiet i mężczyzn związane z krótszym okresem opłacania składki.

W związku z powyższym NSZZ „Solidarność”, nie zgadzając się z interpretacją Komisji Europejskiej, ocenia groźby wyrażone w liście sygnowanym przez Mariannę Thyssen i Very Jourovej, że Komisja monitoruje sytuację i podejmie stosowne działania, jeżeli jest to niezbędne do zapobiegania dyskryminacji, za bulwersujące i niedopuszczalne. Dlatego na najbliższym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podejmiemy decyzję, jaka będzie reakcja wobec działań Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Jednocześnie apelujemy, aby Komisja Europejska, która zresztą nie ma do tego legitymacji prawnej, uszanowała wolę obywateli i zaprzestała bezprawnych działań wobec Polski w związku z wchodzącym w życie 1 października przywróconym wiekiem emerytalnym.

 

Piotr Duda

NSZZ „Solidarność”

Aktualizacja 29 sierpnia 2017 (15:12)

NaszDziennik.pl