logo
logo

Zdjęcie: R.Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Klauzula bez haczyka

Sobota, 22 grudnia 2012 (02:03)

Lekarze nie chcą być zmuszani do wykonywania aborcji. Piszą o tym w liście do premiera.

Naczelna Rada Lekarska postuluje konieczność zmian w prawie. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz może odmówić wykonania świadczenia, które jest niezgodne z jego sumieniem (np. przeprowadzenia aborcji).

Jednocześnie jednak ma obowiązek wskazania podmiotu, który zapewni jego wykonanie. W ocenie prezesa NRL Macieja Hamankiewicza, prawo wprowadza tym samym ograniczenie stosowania klauzuli sumienia, co jest niezgodne m.in. z postanowieniami Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 7 października 2010 r. w sprawie klauzuli sumienia w systemie opieki zdrowotnej.

Dokument ten nie przewiduje dodatkowych warunków stosowania tej klauzuli przez personel medyczny. „Akt ten jednoznacznie potwierdza prawo personelu medycznego do powoływania się na klauzulę sumienia w przypadku zabiegów związanych z aborcją, eutanazją bądź śmiercią embrionu lub płodu ludzkiego” – zaznacza Hamankiewicz w liście do szefa rządu.

NRL przypomina, że rezolucja uznaje także, iż „żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji, wywołania poronienia, dokonania eutanazji bądź jakiegokolwiek zabiegu, który mógłby spowodować śmierć embrionu lub płodu ludzkiego, bez względu na przyczynę takiego działania”.

Prezes NRL zwrócił się do premiera Donalda Tuska o wprowadzenie zmian w ustawie o zawodzie lekarza „w taki sposób, aby umożliwić polskim lekarzom i lekarzom dentystom wykonywanie zawodu zgodnie z nakazami ich sumień, stosownie do postanowień rezolucji”.

Jak tłumaczy, obowiązujący art. 39 ustawy nakłada na lekarza powstrzymującego się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem obowiązek wskazania realnej możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym.

„Spełnienie tego obowiązku jest często niemożliwe, ponieważ wymaga wiedzy, którą lekarz nie dysponuje, co stawia go przed dramatycznym wyborem: czy zachować się zgodnie z nakazem sumienia, czy literą prawa?” – podnosi Hamankiewicz.

Naczelna Rada Lekarska zauważa, że aby lekarze mogli wykonywać swój zawód w zgodzie z nakazami sumienia, należy ten obowiązek zlikwidować. Hamankiewicz wyjaśnia, że mogłyby go wypełniać „urzędy publiczne, które w przeciwieństwie do lekarzy dysponują informacjami niezbędnymi do jego realizacji”.

List powstał po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w tzw. sprawie Agaty. Wskazał on na wadliwość konstrukcji klauzuli sumienia w prawie polskim, argumentując, że państwa są zobowiązane do takiej organizacji systemu ochrony zdrowia, aby korzystanie przez personel medyczny z tej klauzuli w ich pracy zawodowej nie stało na przeszkodzie realizacji przez pacjentów ich praw. Hamankiewicz postuluje więc zmiany, które dadzą gwarancję przestrzegania zasad etyki lekarskiej i uwzględnią prawo lekarzy do działania zgodnie z własnym sumieniem.

– Ponad 20 lat temu polscy lekarze zdecydowali, że będą tworzyli kodeks etyki lekarskiej wbrew obowiązującemu wówczas w Polsce prawu. Postanowiliśmy, że będziemy zawsze stali w obronie życia ludzkiego, niezależnie od tego, na jakim etapie jest, że nie będziemy nigdy wykonywać eutanazji oraz że nie będziemy nigdy uczestniczyć w wykonywaniu kary śmierci. Niestety zapisy polskiego prawa nam to uniemożliwiają – mówi prezes NRL.

– Dlatego napisałem list do premiera Tuska, by podjął działania w kierunku zmiany obowiązujących w Polsce przepisów. To jest ewidentnie sprawa premiera i podległego mu ministra zdrowia – mówi Hamankiewicz.

Jak podkreśla, lekarze nie chcą przeprowadzać ani aborcji, ani eutanazji. – Większość z nas sprzeciwia się temu. Większość lekarzy nie chce być aborterami ani eutanarami – dodaje, zaznaczając, że obowiązujące prawo zmusza lekarza do działań wbrew jego sumieniu. Jednym ze wskaźników jest rosnąca z roku na rok liczba tzw. legalnych aborcji w naszym kraju. W roku ubiegłym zarejestrowano ich aż 669.

Anna Ambroziak

Nasz Dziennik