logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Dyrekcja musi uwzględnić zdanie rodziców

Środa, 13 marca 2019 (16:23)

Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie Warszawskiej Deklaracji LGBT+.

4 marca 2019

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców krytycznie ocenia podpisanie przez Prezydenta Warszawy Deklaracji LGBT+, która została oparta na nieprawdziwej informacji o braku edukacji seksualnej w szkołach. Tymczasem w polskiej szkole od 1998 roku jest obecna edukacja seksualna typu A, ucząca, że ta sfera życia jest elementem relacji zbudowanych na miłości i odpowiedzialności. Warszawska Deklaracja LGBT zapowiada brutalne i bezprawne narzucenie szkołom innego programu wiedzy o seksualności, w bardzo kontrowersyjnej postaci. Prezydent Warszawy deklaruje, że niezależnie od woli rodziców jest zdecydowany na odebranie dzieciom prawa do niewinności i wychowania opartego na ogólnoludzkich wartościach rodzinnych. „Wprowadzenie edukacji seksualnej w każdej szkole” oznacza również nakłanianie dyrektorów warszawskich szkół do łamania prawa oświatowego, ponieważ w świetle polskiego prawa niemożliwe jest prowadzenie w szkołach zajęć spoza podstawy programowej bez uwzględnienia woli rodziców. Przypominamy, że w świetle zapisów polskiego prawa oświatowego jeśli rodzice nie wyrażają zgody na realizację wykraczających poza program nauczania treści, szkoła, a tym bardziej władze samorządowe, nie mają prawa takich treści przekazywać.

1. W Polsce organizację nauki reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej – tzw. podstawa programowa. Jakiekolwiek programy rozszerzające treści nauczania poza podstawę programową nie mogą pozostawać w sprzeczności z tym fundamentalnym dokumentem.

2. Za wdrożenie i respektowanie podstawy programowej odpowiada dyrektor szkoły i przedszkola, a kontroluje ją kuratorium oświaty.

3. Rodzice mają prawo zgłaszania dyrekcji swojego stanowiska wobec realizowanych w szkole działań edukacyjnych. Dyrekcja ma obowiązek uwzględnić zdanie rodziców. Decyzja o poszerzaniu programu nauczania o nowe treści należy przede wszystkim do rodziców.

4. Rodzina jako pierwszy podmiot jest źródłem wartości i norm społecznych dla dziecka, potem społeczność szkolna, lokalna itd. Podstawa programowa dla przedszkoli zawiera m.in. następujące zapisy:

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia sie? w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej zawiera zadanie organizacji zajęć:

1. e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

Podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera następujący zapis:

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców […].

 

Dorota Dziamska,

Koordynator zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej,

autorów podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,

Członek Rady Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Tomasz i Karolina Elbanowscy,

Zarząd Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Nasz Dziennik