logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Propaganda kosztuje

Piątek, 12 kwietnia 2013 (02:07)

Nawet 8 tys. zł brutto miesięcznie może zgarnąć Maciej Lasek za szefowanie zespołowi mającemu „objaśniać” ustalenia komisji Millera.

 

To pięciokrotność płacy minimalnej. Do tego dochodzą diety, zwrot kosztów przejazdów, noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. „Zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem” – tak formalnie brzmi jego nazwa – może też liczyć na wsparcie organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek organizacyjnych. Przewodniczący zespołu może też występować o sporządzenie niezbędnych materiałów lub zlecać usługi (m.in. opinie i ekspertyzy). Wszystko to na koszt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli podatnika.

Na tym nie koniec wydatków, bo na comiesięczne pensje mogą liczyć też członkowie zespołu (od jednej do czterech płac minimalnych, czyli od 1,6 do 6,4 tys. brutto). W jego skład wchodzą oprócz Macieja Laska: wiceprzewodniczący Wiesław Jedynak, członkowie: Agata Kaczyńska, Piotr Lipiec, Edward Łojek. Do dyspozycji zespołu będzie też sekretarz, którego rolę pełnić ma wyznaczony pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na tym zapewne lista płac się nie skończy, bo przewodniczący zespołu może zapraszać do udziału w pracach (z głosem doradczym) inne osoby. Na razie ich nazwiska oraz uposażenia nie są znane. Ale Maciej Lasek sygnalizował już, że może być to ponad 20 współpracowników, także wojskowych.

Wszyscy stali członkowie zespołu wchodzą w skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (kierowanej przez Macieja Laska) i wszyscy byli członkami polskiej komisji badającej katastrofę smoleńską, której przewodniczącym był Jerzy Miller.

Zespół – jako organ pomocniczy premiera – ma zajmować się analizą i wyjaśnianiem opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, współpracować z organami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami posiadającymi wiedzę i informacje na temat przyczyn i okoliczności tej katastrofy oraz wspierać merytorycznie w zakresie wiedzy eksperckiej podczas konferencji i seminariów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy organizowanych lub współorganizowanych przez KPRM.

Zespół został powołany na mocy zarządzenia prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia br., które nabierze mocy urzędowej po siedmiu dniach. Dokument odwołuje się do uprawnień szefa rządu określonych w ustawie o Radzie Ministrów, która pozwala premierowi w drodze zarządzenia tworzyć organy pomocnicze, a w szczególności „rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów”. Premier w zarządzeniu może określić ich nazwę, skład oraz zakres działania i tryb postępowania.

Marcin Austyn

Nasz Dziennik