logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: / Inne

Bitwa o życie

Piątek, 10 maja 2024 (01:05)

Aktualizacja: Piątek, 10 maja 2024 (08:12)

7-15 maja 2024 r. Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Módlmy się za przyczyną św. Andrzeja Boboli o uratowanie polskich nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone. Zachęcamy do nowenny, która trwa w dniach 7-15 maja. Pan Bóg w chwili męczeńskiej śmierci
św. Andrzeja Boboli uczynił go patronem naszej Ojczyzny
i zlecił mu opiekę nad Polską i polskim Narodem.
Polecajmy jego wstawiennictwu szczególnie dar
pokoju i poszanowanie życia poczętego.
Prośmy też o mądrość i potrzebne siły dla obrońców życia, którzy 16 maja w Warszawie w trakcie wysłuchania publicznego staną w obronie prawa do życia od poczęcia.
Nowennę podejmujemy w duchowej łączności
z sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.
Tam nowenna jest odprawiana codziennie o godz. 17.30. Transmisja na stronie  http://www.strachocina.przemyska.pl/.

Dzień czwarty – 10 maja

1. Modlitwa wstępna

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, św. Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym Narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy, abyśmy oddając cześć umęczonemu rodakowi, mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszym bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…; Zdrowaś, Maryjo…; Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu…

2. Modlitwa o ducha Chrystusowego w Kościele

Panie Jezu, zostawiłeś w sakramentach łaski, aby chrześcijanie mieli dostęp do Twej opieki na drogach
swego życia. Spraw, niech ci, którzy przyjęli chrzest święty, podążają drogą, którą Ty wyznaczyłeś, trwają w prawdzie, którą Ty przyniosłeś na świat, i mają życie, którym Ty ich obdarzasz.

Niech trwają w Twoim Kościele, z każdym dniem pogłębiają życie wewnętrzne i będą jak winne latorośle zakorzenione w winnym krzewie. Niech słuchają Ducha Świętego i tak żyją, by doczesność nie przesłoniła im wieczności,
a radości ziemskie nie sprowadziły na manowce życia.

Jezu, napełnij swych uczniów Twoją miłością i niech tak żyją, aby ludzie chwalili Twego Ojca, który jest w niebie.
A Ty, św. Andrzeju, mocarzu ducha Bożego, świadku prawdziwej wiary, czuwaj nad Chrystusowym Kościołem, aby był wierny swemu Założycielowi, głosił zdrową naukę
i szafował świętymi sakramentami, był stróżem moralności chrześcijańskiej, aby członkowie tej wspólnoty posiedli taką duchowość chrześcijańską, która poprowadzi ich
do zwycięstwa w walce ze złem i szatanem. Amen.

3. Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu Świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu
i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb
i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski
po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, patronie Polski,

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga.

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską
Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święty Andrzeju Bobolo.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się:

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie Święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Modlitwa za Ojczyznę

Boże, za przyczyną Świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców
i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością
w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników
i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia
w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

„Nasz Dziennik”

Nasz Dziennik