logo
Poniedziałek,
29 kwietnia 2013
Życiu zawsze TAK!

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Dzisiaj chci­ałbym zaprezen­tować dwa apele. Pier­wszy z nich wystosował Pol­ski Komitet Nar­o­dowy Europe­jskiej Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z nas”. Autorem drugiego, związanego z Nar­o­dowym Dniem Życia i Dniem Świę­tości Życia, jest Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia.

Na posiedze­niu w Warsza­wie 26 lutego br. oficjalnie rozpoczęto działa­nia, których efek­tem jest włącze­nie Pol­ski do Europe­jskiej Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z nas”. Poniżej zamieszczam treść apelu.

 

Włączmy się w Europe­jską Inic­jatywę Oby­wa­tel­ską „Jeden z nas”

Pode­j­mu­jemy w Polsce Europe­jską Inic­jatywę Oby­wa­tel­ską „Jeden z nas”. Ta jedna z pier­wszych dopuszc­zonych przez Komisję Europe­jską inic­jatyw oby­wa­tel­s­kich, ma doprowadzić do całkowitego zaprzes­ta­nia finan­sowa­nia z budżetu UE abor­cji i doświad­czeń na ludz­kich embri­onach. W przy­padku jej powodzenia w istot­nym stop­niu zwięk­szy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.

Zgod­nie z trak­tatem lizbońskim grupa przy­na­jm­niej sied­miu oby­wa­teli z różnych kra­jów UE może zgłosić pro­jekt zmian w prawie europe­jskim. Aby ten pro­jekt był roz­pa­try­wany przez Komisję Europe­jską oraz Par­la­ment Europe­jski, konieczne jest zebranie pod nim min­i­mum 1 mil­iona pod­pisów pełno­let­nich oby­wa­teli z przy­na­jm­niej 7 kra­jów UE. W inic­jatywę „Jeden z Nas” jest zaan­gażowanych już 25 kra­jów UE, stąd jest to najwięk­sza doty­chczas akcja pro­mocji i obrony życia w Europie.

Aktu­al­nie Unia Europe­jska — poprzez dotacje dla proabor­cyjnych, pry­wat­nych między­nar­o­dowych orga­ni­za­cji, m.in. International Planned Par­ent­hood Fed­er­a­tion (IPPF), Marie Stopes Inter­na­tional (MSI) — finan­suje znaczną część zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci w Afryce i w Azji oraz ekspery­menty na ludz­kich embri­onach. Ten niegodny ludzi cywili­zowanych pro­ceder wszyscy Europe­jczycy zmuszeni są opła­cać ze swoich podatków!

Prawo do życia każdego człowieka zaw­iera się w ogól­noludzkim, pon­ad­wyz­nan­iowym nakazie ety­cznym: „nie zabi­jaj!” oraz w fak­cie naukowym: życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Potwierdzają to liczne pub­likacje naukowe oraz pop­u­larne encyk­lo­pe­die czy podręczniki. Ostat­nio został on uznany w przeło­mowym orzecze­niu Europe­jskiego Try­bunału Spraw­iedli­wości z 18 października 2011 r., który stwierdził, że zapłod­nie­nie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie pre­na­tal­nej powinien podle­gać ochronie, szczegól­nie w aspekcie jego god­ności oraz integralności.

Abor­cja jako niszcze­nie życia człowieka w okre­sie od jego poczę­cia do dziewiątego miesiąca życia w łonie matki jest zabójst­wem niewin­nego i skra­jnie bezbron­nego człowieka; doda­jmy szczegól­nie okrut­nym, bo dokony­wanym bez żadnego znieczu­le­nia. Ufamy, że decy­denci UE, w której, w imię sza­cunku do życia człowieka, znie­siono karę śmierci nawet dla najwięk­szych przestępców, opowiedzą się za zaprzes­taniem finan­sowa­nia abor­cji i ekspery­men­tów na embri­onach ludz­kich z fun­duszów UE.

Apelu­jemy do wszys­t­kich pełno­let­nich Polek i Polaków o wspar­cie oby­wa­tel­skiej inic­jatywy „Jeden z nas” poprzez złoże­nie swego pod­pisu a także propagowanie tej inic­jatywy w swo­jej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy. Pod­pisy popier­a­jące inic­jatywę „Jeden z nas” można składać zarówno w formie trady­cyjnej „papierowej”, jak i wypeł­ni­a­jąc odpowiedni for­mu­larz na stronie inter­ne­towej: www.jedenznas.eu

Prag­niemy, aby Pol­ska, Ojczyzna Jana Pawła II, jed­nego z najwięk­szych obrońców życia człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres, była także europe­jskim lid­erem w licz­bie pod­pisów, zebranych pod tym szczyt­nym projektem!

Komitet Nar­o­dowy Europe­jskiej Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z Nas” — Warszawa,

21 lutego 2013 r.

Najserdeczniej zachę­cam wszys­t­kich do włączenia się w tę Inic­jatywę i złoże­nie pod­pisu za pośred­nictwem Inter­netu lub poprzez for­mu­larz papierowy. W najbliższym cza­sie do wielu gazet katolic­kich będzie dołąc­zony druk popar­cia Europe­jskiej Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z nas”.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce