logo
Piątek,
8 maja 2015
Życiu zawsze TAK!

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Wnioski są jed­noz­naczne: Prezy­dent Komorowski nie gwaran­tuje i nie zapew­nia właś­ci­wej ochrony życia w naszej ojczyźnie.

Wszyscy już pomału czu­jemy finał wybor­czej kam­panii na urząd Prezy­denta RP. Musimy uczest­niczyć w tych wyb­o­rach i dokonać mądrego wyboru. Pamię­ta­jmy, że mniej ważne są deklaracje, obiet­nice czy słowa, ale najważniejsze są czyny.

 

Przy­pom­i­na­jmy urzę­du­jącemu prezy­den­towi panu Bro­nisła­wowi Komorowskiemu jego wielkie zanied­ba­nia i braki w dzi­ała­ni­ach. Chci­ałbym się tutaj odnieść do reklam­owanej w medi­ach poli­tyki pro­rodzin­nej pana Bro­nisława Komorowskiego. Jest to fatalna poli­tyka, a niek­tórzy mówią, że to, co prowadzą aktu­alne władze to wręcz poli­tyka anty­rodzinna. Prezy­dent Komorowski nie dotrzy­mał obiet­nicy w kwestii wieku emery­tal­nego i wbrew licznym protestom postanowił pod­wyższyć go do 67. roku życia. Następ­nie wbrew licznym protestom rodz­iców i insty­tucji związanych z oświatą, pan Bro­nisław Komorowski pod­pisał ustawę o obniże­niu wieku szkol­nego dzieci. Dwa mil­iony osób pod­pisało pety­cję, aby nie zmuszać dzieci w wieku 6 lat do edukacji szkol­nej, jed­nak te głosy zostały zlekce­ważone przez obóz władzy i prezy­denta Bro­nisława Komorowskiego.

Muszę również wspom­nieć fatalną decyzję obec­nego prezy­denta raty­fiku­jącą Kon­wencję „prze­mo­cową”. Jest to cios wymier­zony w rodz­inę. Kon­wencja ta nie ma nic wspól­nego z zapo­b­ie­ganiem prze­mocy w rodzinie, wskazuje nato­mi­ast nieist­niejące źródła tej prze­mocy, w sen­sie pozy­ty­wnym nie wprowadza do pol­skiego usta­wodaw­stwa nic nowego. Wszys­tkie zabez­pieczenia przed prze­mocą domową są od dawna obecne w naszym sys­temie prawnym. Nato­mi­ast poprzez tę kon­wencję próbuje się tyl­nymi drzwiami wprowadzić fatalną i niebez­pieczną ide­ologię gen­der. Jest to duży błąd obec­nego Prezy­denta i musimy to mocno pod­kreślić — nie tylko jako obrońcy życia, ale jako zwykli oby­wa­tele, że ta kon­wencja w dużym stop­niu ogranicza naszą państ­wową suw­eren­ność. Kon­wencja o zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej przewiduje kon­trolę stosowa­nia tejże kon­wencji przez organ między­nar­o­dowy GREVIO. Ogólne zalece­nia wydawane przez GREVIO mogą poważnie utrud­nić Polsce kierowanie się zasadami pol­skiej kon­sty­tucji. Grupa ta może wywierać presję na nasze insty­tucje oświa­towe i eduka­cyjne. Tak niebez­pieczną kon­wencję wbrew wielu apelom wybit­nych spec­jal­istów, pan Komorowski pod­pisał w cen­trum fem­i­nisty­cznym. Jest to lekce­waże­nie głosu oby­wa­teli, lekce­waże­nie głosu fachow­ców i lekce­waże­nie pol­s­kich biskupów.

Muszę także pod­kreślić dzi­ała­nia pana Prezy­denta, które są bardzo niebez­pieczne dla bezpośred­niej obrony życia. Chodzi o wielokrot­nie składane deklaracje, że jest zwolen­nikiem pro­ce­dury in vitro. Pro­ce­dura in vitro to nie jest pro­ce­dura życia, tylko śmierci! Ponad 90 % dzieci poczę­tych tą metodą ginie przed nar­o­dze­niem. Odno­towu­jemy ogromny wzrost wad wrod­zonych i ryzyka śmiertel­ności około­porodowej, a także zagroże­nie życia i zdrowia kobiet, które się tej pro­ce­durze pod­dają. Pan Prezy­dent mil­czy nato­mi­ast zupełnie o napro­tech­nologii — ety­cznej, skutecznej i tańszej metodzie szanu­jącej życie, god­ność dzieci i rodziców.

Chci­ałbym powró­cić do sprawy bardzo bolesnej. Otóż w lipcu ubiegłego roku Pol­ska Fed­er­acja Ruchu Obrony Życia skierowała do władz RP — pana Bro­nisława Komorowskiego dra­maty­czny list w celu wyjaśnienia losu 455 poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Według Min­is­terstwa Zdrowia doko­nano 752 abor­cji, a według Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia 1207. Dla nas, obrońców życia bardzo ważną rzeczą jest wyjaśnie­nie tego dra­maty­cznego zdarzenia. Minął prawie rok, a sprawa do tej pory nie została wyjaśniona. Przy­pom­nieć należy także mil­cze­nie prezy­denta Komorowskiego w związku z wprowadze­niem przez Min­is­terstwo Zdrowia pigułki antykon­cep­cyjnej, ale także wczesno­poron­nej „dzień po”. Ta fatalna decyzja Min­is­terstwa Zdrowia spotkała się z wielką law­iną protestów. Nie było jed­nak żadnej reakcji obec­nego Prezy­denta. Powinien wys­tąpić zde­cy­dowanie i powiedzieć, że to jest nie­ludzkie i sprzeczne z prawem, aby 15-letnie dziew­częta mogły bez recepty kupować śmier­cionośną pigułkę.

Myślę, że wnioski są jed­noz­naczne: Prezy­dent Komorowski nie gwaran­tuje i nie zapew­nia właś­ci­wej ochrony życia w naszej ojczyźnie.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce