logo
Poniedziałek,
3 marca 2014
Życiu zawsze TAK!

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W wyniku wielo­let­nich badań dowiedziono, że doświad­cze­nie abor­cji sześ­ciokrot­nie zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia raka piersi u kobiety.

Dzisiaj chcę przekazać Wam trzy infor­ma­cje. Pier­wsza doty­czy zatr­waża­ją­cych danych nt. skutków abor­cji, opub­likowanych w cza­sopiśmie „Indian Jour­nal of Can­cer”. Następna – o nawró­conym abor­cjoniś­cie ze Stanów Zjed­noc­zonych, a ostat­nia odnosi się do listu kobi­ety, która urodz­iła się z pro­ce­dury in vitro.

Trzy­mam przed sobą skrót infor­ma­cji z cza­sopisma „Indian Jour­nal of Can­cer”. Okazuje się, że w wyniku wielo­let­nich badań dowiedziono, że doświad­cze­nie abor­cji sześ­ciokrot­nie zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia raka piersi u kobi­ety (R. Kamach, K.S. Maha­jan, L. Ashok, T.S. Sanal, A study on Risk Fac­tors of Breast Can­cer Among Patients Attend­ing the Ter­tiary Care Hos­pi­tal, in Udupi Dis­trict, w: „Indian Jour­nal of Com­mu­nity Med­i­cine”, Vol. 38, No. 2, 2013, s. 95–99). Nato­mi­ast zaży­wanie hor­mon­al­nych środ­ków antykon­cep­cyjnych wielokrot­nie zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na tego typu nowotwór (Q.S. Wang, R.K. Ross, M.C. Yu, et al., A Case-Control Study of Breast Can­cer in Tian­jin, China, w: „Can­cer Epi­demi­ol­ogy, Bio­mark­ers & Pre­ven­tion”, Vol. 1, 1992, s. 435–439). Niestety tego typu istotne infor­ma­cje są pomi­jane mil­cze­niem w pol­skiej prasie. Dlat­ego trzeba je udostęp­niać innym, aby także w ten sposób chronić życie i zdrowie kobiet.

 

Dr George Flesch po wielu lat­ach zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci dostrzegł prawdę, że embrion ludzki jest człowiekiem. Rezygnu­jąc z wykony­wa­nia abor­cji wró­cił na drogę służby życiu i zdrowiu. Przy­taczam jego świadectwo: „Małżeństwo poprosiło, abym wykonał abor­cję. Ze względu na stan szyjki macicy nie mogłem tego wów­czas zro­bić. Zapro­ponowałam, by ta para przyszła w kole­jnym tygod­niu. Małżonkowie wró­cili, ale powiedzieli, że zmie­nili zda­nia i chcą zachować życie dziecka. Sie­dem miesięcy później ode­brałem poród. Kilka lat później baw­iłem się z tym małym chłopcem w base­nie, w klu­bie tenisowym, którego ja i rodz­ice dziecka byliśmy członkami. Chło­piec był szczęśliwy i piękny. Byłem prz­er­ażony myślą, że wyłącznie tech­niczna trud­ność pow­strzy­mała mnie przed zakończe­niem potenc­jal­nego życia Jeffrey’a. Związek między sześ­cio­ty­god­niowym ludzkim embri­onem a śmieją­cym się teraz dzieck­iem przes­tał być dla mnie abstrak­cyjny. Gdy przy­tu­lałem co rano włas­nych synów, zacząłem myśleć o narzędzi­ach, których będę uży­wał za dwie godziny”.

Lekarz opisuje też, jak zgubny wpływ miały wykony­wane abor­cje na jego psychikę:

Wycią­ganie płodu kawałek po kawałku źle dzi­ałało na mój sen. Depresja osnuwała moje biuro na wiele dni przed planowanym zabiegiem. Puls przyspieszał, gdy podawałem środek znieczu­la­jący. Cho­ciaż wciąż czułem litość dla 20-latki z col­legu, która nie miała męża, coraz więk­szy gniew budz­iły we mnie pary małżeńskie. Doma­gały się abor­cji… bo trzeba było skończyć remont domu, a nawet dlat­ego, że opła­cili już bilety na kole­jne wakacje… Przes­tałem czuć dumę z bycia lekarzem. Gdy przy­jeżdżałem do domu z pracy i obe­j­mowałem dzieci, czułem, że nie zasługuję na dar Boga, jakim są ich uśmiechy.”

Mężczyzna wresz­cie porzu­cił wykony­wanie abor­cji i zaczął wzy­wać do jej dele­gal­iza­cji: „Odkąd przes­tałem wykony­wać abor­cje, może życie rozk­witło. Kocham swój zawód. Skończyły się lata walki z poczu­ciem winy. Pewien spokój i wewnętrzna har­mo­nia powró­ciły. Czuję się bliższy Bogu”.

Ostat­nia wiado­mość doty­czy kobi­ety, której życie zostało poczęte w skutek pro­ce­dury in vitro. Ma świado­mość, że jako jedyna z tro­jga rodzeństwa miała szczęś­cie się urodzić. W swoim świadectwie tak pisze: „Jestem z trzech zar­o­d­ków stwor­zonych pod­czas pro­ce­dury. Jedynym który przeżył. Codzi­en­nie opłakuję moje rodzeństwo. Nie mogę o tym roz­maw­iać z moimi rodzi­cami, bowiem pod­ję­cie tego tem­atu zawsze wywołuje walkę, a oni nie są w stanie odczuwać takich emocji jak ja. Oni nie żałują tego, co zro­bili i nie widzą nic złego w pro­ce­durze in vitro. Nie trak­tują też mojego rodzeństwa jako członków rodziny. Kiedy roz­maw­iam o tym z nimi, to przyz­nają, że to jest moje nieżyjące rodzeństwo, ale robią to tylko po to, bym poczuła się lep­iej. Czuję się zran­iona za każdym razem, kiedy w infor­ma­c­jach w telewizji widzę mate­ri­ały na temat in vitro, bowiem media nie widzą w tej pro­ce­durze nic złego. Nie wspom­i­nają o ludzi­ach, którzy umarli w cza­sie tej pro­ce­dury”. Takich świadectw i infor­ma­cji nie zna­jdziecie w pro­gra­mach telewizji komer­cyjnej. Dlat­ego trzeba o nich mówić i je przekazy­wać innym osobom oraz pow­tarzać, że mamy skuteczną, ety­czną, bez­pieczną i tanią metodę leczenia niepłod­ności, którą jest naprotechnologia.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce