logo
Środa,
22 października 2014
Życiu zawsze TAK!

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Kon­wencja prze­ciw prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej jest otwartą próbą ide­o­log­icznej ingerencji w sys­tem wychowaw­czy i wyz­nawane przez mil­iony rodz­iców w Polsce wartości” – ostrze­gają przed­staw­iciele Kra­jowej Rady Kato­lików Świeckich.

Na początku serdecznie dziękuję wszys­tkim uczest­nikom czuwa­nia mod­litewnego w intencji ochrony życia i praw rodziny, które odbyło się w nocy z 3 na 4 października. Wierni w różnych mias­tach Pol­ski modlili się m.in.: w intencji zablokowa­nia ustawy legal­izu­jącej pro­ce­durę in vitro, prze­ci­wko ustawie raty­fiku­jącej Kon­wencję Rady Europy doty­czącej prze­mocy wobec kobiet oraz o pow­strzy­manie demor­al­iza­cji młodego pokole­nia poprzez narzu­canie per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej typu B.

Trzy­nastego października minęła 97. rocznica objaw­ień Maryi w Fatimie. Matka Boża prosiła dzieci, aby codzi­en­nie odmaw­iały różaniec. Zachę­cam do ufnej i wytr­wałej mod­l­itwy różań­cowej oraz włączenia się w dzi­ała­nia apos­tol­skie na rzecz ochrony życia i praw rodziny.

Poniżej przy­taczam apel Kra­jowej Rady Kato­lików Świec­kich przy Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, która zwró­ciła się do posłów na Sejm z apelem o odrzuce­nie Kon­wencji prze­ciw prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej.

Szanowny/a Pan/i Poseł na Sejm RP

Kra­jowa Rada Kato­lików Świec­kich apeluje do Pana/i o odrzuce­nie szkodli­wej Kon­wencji prze­ciw prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej.

Prze­moc jest zjawiskiem, którego nie można tolerować – szczegól­nie, gdy wymier­zona zostaje prze­ci­wko słab­szym. Taką opinię wyrażają zgod­nie wszys­tkie środowiska. Naszą troskę budzi doszuki­wanie się jej źródeł w religii, trady­cji, kul­turze czy w dorobku cywilizacyjnym.

Przedłożona do raty­fikacji Kon­wencja nie stanowi naszym zdaniem skutecznego instru­mentu zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mocy wobec kobiet. Nie iden­ty­fikuje ona bowiem rzeczy­wistych źródeł agresji, lecz for­suje ide­o­log­iczną teorię o prze­mocy, rozmy­wa­jąc nat­u­ralną tożsamość rodziny jako związku kobi­ety i mężczyzny, a także praw rodz­iców do wychowa­nia dzieci zgod­nie z włas­nymi przekonaniami.

Jest przy tym otwartą próbą ide­o­log­icznej ingerencji w sys­tem wychowaw­czy i wyz­nawane przez mil­iony rodz­iców w Polsce wartości.

Ważna reg­u­lacja, dotyka­jąca nas wszys­t­kich, nie może być uch­walana wbrew opinii więk­szości społeczeństwa, bez tak potrzeb­nej w fun­da­men­tal­nych sprawach dyskusji i wysłucha­nia głosu ogółu.

Z uwagi na bardzo istotne zas­trzeże­nia apelu­jemy do par­la­men­tarzys­tów o odrzuce­nie pro­jektu ustawy o raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej i doskonale­niu ist­nieją­cych już narzędzi, które mogą ją zmin­i­mal­i­zować – skutecznego prawa, sto­warzyszeń na rzecz rodziny i innych”.

Z poważaniem,

Kaz­imierz Kryla Prze­wod­niczący Kra­jowej Rady Kato­lików Świeckich

Na koniec chci­ałbym odnieść się do sytu­acji w Hisz­panii. We wrześniu obrońcy życia demon­strowali prze­ci­wko pre­mierowi Mar­i­ano Rajoya. Tysiące Hisz­panów wzy­wało pre­miera do wywiąza­nia się z jed­nej z przed­wybor­czych obiet­nic: prawnej ochrony życia dzieci poczę­tych. Ten hisz­pański poli­tyk zadeklarował, że pro­jekt w tej sprawie nie zostanie nawet pod­dany pod głosowanie. Paradok­sal­nie, jedną z pier­wszych decyzji po obję­ciu władzy przez rząd Mar­i­ano Rajoya było wprowadze­nie zakazu abor­cji, ale… u szym­pa­n­sów. Przy­pomnę, że obec­nie w Hisz­panii obow­iązuje prawo zezwala­jące na przeprowadze­nie abor­cji na życze­nie do 12. tygod­nia ciąży.

Wobec zbliża­ją­cych się wyborów samorzą­dowych pamię­ta­j­cie, aby przy pode­j­mowa­niu decyzji oddać głos na tych kandy­datów, którzy szanują życie każdego człowieka od momentu poczę­cia po nat­u­ralny kres.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce