logo
Piątek,
12 września 2014
Życiu zawsze TAK!

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

„Kon­wencja Rady Europy w sprawie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej” pod pozorem prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mocy zmierza do wymuszenia zmian społecznych, niszczą­cych małżeństwo, rodz­inę, wychowanie dzieci i pozy­ty­wną tradycję.

Dzisiaj powrócę do tem­atu „Kon­wencji Rady Europy w sprawie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej”. Za jej raty­fikacją opowiada się pre­mier Don­ald Tusk, Plat­forma Oby­wa­tel­ska i grupy postko­mu­nisty­czne. Doku­ment ten niesie poważne zagroże­nie dla sys­temu edukacji w naszym kraju. Nastaw­iony jest na walkę z trady­cją, moral­noś­cią chrześ­ci­jańską i wartoś­ci­ami określonymi w Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Poniżej przy­taczam apel pod­pisany przez przed­staw­icieli ogólnopol­s­kich orga­ni­za­cji pro­rodzin­nych, które wzy­wają do nier­aty­fikowa­nia „Kon­wencji Rady Europy w sprawie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej”.

 

Wezwanie o nier­aty­fikowanie Kon­wencji Rady Europy

„Jako przed­staw­iciele ogólnopol­s­kich orga­ni­za­cji pro­rodzin­nych, zebrani w dniu 5.09.2014 r. w Warsza­wie, sprze­ci­wiamy się raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy o prze­mocy wobec kobiet.

Zwracamy się do par­la­men­tarzys­tów o odrzuce­nie ustawy raty­fika­cyjnej, a do społeczeństwa oby­wa­tel­skiego o akty­wne odd­zi­ały­wanie na posłów i sen­a­torów w tym kierunku.

Doce­ni­amy konieczność zapo­b­ie­ga­nia i prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mocy wobec dzieci, kobiet i mężczyzn, stwierdzamy jed­nak, że w kon­wencji nie chodzi o rozwiązanie tego prob­lemu. Pod pozorem prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mocy zmierza ona do wymuszenia zmian społecznych, niszczą­cych małżeństwo, rodz­inę, wychowanie dzieci i pozy­ty­wną tradycję.

Kon­wencja Rady Europy o prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej:

  • bazuje na ide­ologii gen­der, a jej raty­fikacja narusza art. 25 ust. 2 Kon­sty­tucji RP, który zobow­iązuje władze pub­liczne do bezstron­ności w sprawach świato­poglą­dowych i filozoficznych;
  • zbu­dowana jest na aksjologii, która w istot­nych punk­tach jest sprzeczna z założe­ni­ami Kon­sty­tucji RP, gdyż uznaje trady­cję, dorobek cywiliza­cyjny, rodz­inę, ojcostwo i macierzyństwo za potenc­jalne źródło opresji, które powinno zostać wykorzenione;
  • narzuca gen­derową definicję płci, która wprowadz­iłaby zamęt do pol­skiego sys­temu prawnego, a zwłaszcza prawa rodzinnego;
  • przewiduje wprowadze­nie do pro­gramów naucza­nia treści, które w pol­skim społeczeńst­wie są nieak­cep­towane (m.in. nauczanie o niestereo­ty­powych rolach płciowych) oraz sprzeczne z art. 48 ust. 1 Kon­sty­tucji RP, który przyz­naje rodz­i­com prawo do decy­du­jącego wpływu na ksz­tałt edukacji ich dzieci;
  • poprzez między­nar­o­dowy sys­tem mon­i­torowa­nia real­iza­cji kon­wencji tworzy mech­a­nizm mogący służyć wywiera­niu nacisku na Pol­skę w kierunku akcep­tacji rozwiązań nace­chowanych ideologicznie.

Prob­lematyka prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mocy domowej jest w Polsce przed­miotem rozbu­dowanej reg­u­lacji usta­wowej. Nie ist­nieją obec­nie jakiekol­wiek względy prawne czy społeczne, które uspraw­iedli­wiałby przyję­cie kole­jnej, kosz­townej reg­u­lacji w tej mierze”.

Halina Szy­dełko, Kra­jowy Zarząd Akcji Katolick­iej Ewa Kowalewska, Forum Kobiet Pol­s­kich Kaz­imierz Kapera, Pol­ska Fed­er­acja Sto­warzyszeń Rodzin Katolic­kich Paweł Wosicki, Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia Zbig­niew Połoniewicz, Katolickie Sto­warzysze­nie „Civ­i­tas Chris­tiana” Karolina i Tomasz Elbanowscy, Mał­gorzata Lusar, Sto­warzysze­nie i Fun­dacja Rzecznik Praw Rodz­iców Zbig­niew Bar­ciński, Sto­warzysze­nie Ped­a­gogów „Natan” Koal­icja dla Rodziny Jakub Bałtroszewicz, Fun­dacja „Jeden z Nas” Tomasz Bil­icki, Cen­trum Służby Rodzinie Jacek Sapa, Fun­dacja Nar­o­dowego Dnia Życia Sła­womir Skiba, „Polo­nia Chris­tiana” Tomasz Kance­lar­czyk, Fun­dacja Małych Stópek

Proszę o mod­l­itwę oraz wysyłanie do nich listów i e-maili do par­la­men­tarzys­tów, aby odrzu­cili ten niebez­pieczny dokument.

Na koniec dwie dobre wiado­mości. Pier­wszego wrześ­nia weszła w życie poprawka do Kon­sty­tucji Repub­liki Słowack­iej, która następu­jąco defini­uje małżeństwo: „małżeństwo jest jedynym w swoim rodzaju związkiem mężczyzny i kobi­ety” oraz „Repub­lika Słowacka – małżeństwo wszech­stron­nie chroni i wspiera jej dobro”. Ten zapis popiera 82% oby­wa­teli Słowacji.

W stanie Ohio (Stany Zjed­noc­zone) zamknięto jedną z najwięk­szych klinik abor­cyjnych USA. Dzięki dzi­ałan­iom obrońców życia przez ostat­nie 18 miesięcy udało się doprowadzić do zamknię­cia niemal połowy cen­trów abor­cyjnych w Ohio.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce