logo
Czwartek,
5 lutego 2015
Życiu zawsze TAK!

Śmiercionośna pigułka

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jestem wstrząśnięty decyzją o wprowadze­niu bez recepty na pol­ski rynek pigułki „dzień po”, ponieważ pigułka ta ma dzi­ałanie wczesno­poronne, a tylko w niek­tórych przy­pad­kach antykon­cep­cyjne. Zasady jej dzi­ała­nia nikt nie może przewidzieć, ponieważ jest ona zależne od dnia cyklu, w którym kobi­eta przyjęła tę tzw. antykon­cepcję awaryjną.

Sama nazwa „antykon­cepcja awaryjna” jest nieprawdziwa i myląca, ponieważ — jak pod­kreślil­iśmy w oświad­cze­niu — pigułka ta może spowodować śmierć poczętego dziecka. Udostęp­nie­nie jej bez recepty łamie w ewidentny sposób pol­skie prawo, łamie ustawę chroniącą życie z 1993 r. i zapisy ustawy o rzeczniku praw dziecka, w której art. 2 napisano: „W rozu­mie­niu ustawy dzieck­iem jest każda istota ludzka od poczę­cia do osiąg­nię­cia pełnoletniości”.

 

Nauka i medy­cyna jasno określają początek życia człowieka jako poczę­cie (zapłod­nie­nie). Nie wierzmy nierzetel­nym dzi­en­nikar­zom, poli­tykom czy min­istrom. Tu idzie gra o najwyższą stawkę, o życie nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale także o zdrowie kobiet, które mogłyby przyj­mować tę pigułkę.

Przy­pom­ni­jmy sobie i opowiedzmy młodym, że jeszcze 30 lat temu niek­tórzy pro­fe­sorowie habil­i­towani propagowali ide­ologię marksizmu-leninizmu, która nazy­wana była świato­poglą­dem naukowym. Ludzie myślący wiedzieli, że była to zbrod­nicza ide­olo­gia, która doprowadz­iła do więk­szej liczby ofiar niż hitleryzm. Dzisiaj nie ma cen­zury, ale brakuje ucz­ci­wych dzi­en­nikarzy. Korzys­ta­jmy z mediów, które są rzetelne, przede wszys­t­kich mediów katolic­kich, z TV Trwam, aby nie dać się oszuki­wać, bo w tym przy­padku to oszustwo i kłamstwo prowadzi do śmierci niewin­nych istot ludzkich.

Pigułka „dzień po” niszczy poczęte życie i rujnuje zdrowie kobi­ety

Oświad­cze­nie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia z dn. 15 sty­cz­nia 2015 r.

W związku z decyzją Komisji Europe­jskiej o dopuszcze­niu do obrotu bez recepty środ­ków tzw. „antykon­cepcji awaryjnej”, nazy­wane inaczej pigułkami „dzień po”, a będą­cymi de facto środ­kami wczesno­poron­nymi, oraz deklaracji pol­skiego Min­is­terstwa Zdrowia, że zamierza z tej możli­wości sko­rzys­tać, czu­jemy się w obow­iązku przy­pom­nieć następu­jące fakty:

  • antykon­cepcja awaryjna to tabletki zaw­ier­a­jące dużą ilość hor­monu zwanego prog­esta­genem. Pigułka „dnia następ­nego” może mieć dzi­ałanie antykon­cep­cyjne tylko wtedy, gdy w cyklu nie wys­tąpiła jeszcze owu­lacja. W sytu­acji, gdy doszło do poczę­cia dziecka, dzi­ała wczesno­poron­nie, czyli uśmierca poczęte ludzkie życie;
  • pol­skie prawo chroni życie ludzkie od momentu poczę­cia, dopuszczanie do powszech­nego obrotu środ­ków wczesno­poron­nych to prawo narusza;
  • duże dawki prog­esta­genu zawarte w pigułce nie są obo­jętne dla zdrowia kobi­ety i mają bardzo nieko­rzystny wpływ na układ rozrod­czy i gruc­zoły pier­siowe, układ pokar­mowy a także na układ sercowo-naczyniowy, ner­wowy i psy­chikę kobiety;
  • polscy far­ma­ceuci, eksperci pracu­jący dla Europe­jskiej Komisji Leków, na której opinii oparli się decy­denci z Komisji Europe­jskiej, mieli odrębne zadanie w sprawie preparatu, podob­nie jak przed­staw­iciele sied­miu innych państw Unii Europejskiej;
  • łatwy dostęp do pigułki, dając złudne poczu­cie bez­pieczeństwa, przy­czyni się do łatwiejszego pode­j­mowa­nia decyzji o współży­ciu, szczegól­nie wśród młodzieży, co negaty­wnie odbije się na zdrowiu szczegól­nie młodych kobiet, przyszłych matek.

Biorąc powyższe pod uwagę apelu­jemy do Rządu RP o ochronę zdrowia i życia Polaków i wyco­fanie się z planów udostęp­nienia preparatów wczesnoporonnych.

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
dr Antoni Zięba – wiceprezes
Antoni Szy­mański – wiceprezes
Anna Dyn­dul – sekretarz

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce