logo
Wtorek,
30 lipca 2013
Życiu zawsze TAK!

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Dlaczego min­is­ter zdrowia i niek­tóre samorządy chcą refun­dować procedurę in vitro, która niesie za sobą śmierć i kalectwo poczę­tych tą metodą dzieci? Dlaczego nie refun­duje się i nie wspiera napro­tech­nologii – nowoczes­nej, ety­cznej i niepowodu­jącej śmierci poczę­tych, a nien­ar­o­dzonych dzieci – metody pomocy bezdziet­nym małżonkom?

Z początkiem lipca rozpoczęła się refun­dacja pro­ce­dury in vitro, będąca efek­tem zarządza­nia min­is­tra zdrowia pana Bar­tosza Arłukow­icza. Jeszcze raz pod­kreślam, że pro­cedura in vitro jest sprzeczna z pol­skim prawem, narusza trzy art. Kon­sty­tucji RP, a także Art. 157a § 1.: „Kto powoduje uszkodze­nie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagraża­jący jego życiu podlega grzy­wnie, karze ograniczenia wol­ności albo pozbaw­ienia wol­ności do lat 2. Kodeksu karnego”. Ogromna więk­szość – do 90% dzieci poczę­tych tą metodą, według danych z zachod­nich klinik ginie przed nar­o­dze­niem. Z tego powodu wykony­wanie pro­ce­dury in vitro powinno podle­gać sankcji karnej.

Dys­ponu­jemy między­nar­o­dowymi bada­ni­ami naukowymi, które potwierdzają korelację pomiędzy poczę­ciem w wyniku in vitro a ist­nie­niem różno­ra­kich wad i chorób gene­ty­cznych. Mam przed sobą wykaz lit­er­atury medy­cznej dot. ryzyka wys­tąpi­enia wad gene­ty­cznych u dzieci poczę­tych metodą in vitro, który zestawił zespół ekspertów Episkopatu Pol­ski ds. Biomedycznych. Zacznę od pub­likacji, która mną oso­biś­cie bardzo wstrząsnęła:

 

  • Za pomocą Szwedzkiego Rejestru Nowot­worów doko­nano porów­na­nia częs­tości nowot­worów w grupie dzieci z IVF oraz z pop­u­lacją dzieci poczę­tych w sposób nat­u­ralny. W grupie dzieci z IVF zaob­ser­wowano wzrost liczby nowot­worów (53 przy­padki), przy wartości oczeki­wanej –38 przy­pad­ków. Reprezen­tacja poszczegól­nych nowot­worów w grupie dzieci z IVF jest nierównomierna. Na 53 przy­padki nowot­worów aż 18 w grupie dzieci z IVF stanowią nowot­wory krwi, w tym na pier­wszym miejscu znalazła się ostra białaczka lim­foblasty­czna. Autorzy opra­cow­a­nia przed­staw­ili wzrost liczby nowot­worów u dzieci urod­zonych z zas­tosowaniem zapłod­nienia pozaus­tro­jowego (Kallen B, Finnstrom O, Lin­dam A i wsp. Can­cer risk in chil­dren and young adults con­ceived by in vitro fer­til­iza­tion. Pedi­atrics 2010: 126: 270)
  • Autorzy kole­jnego opra­cow­a­niawykazali wzrost częs­tości siatków­czaka (retinoblas­toma) w grupie dzieci z IVF w porów­na­niu z grupą dzieci z pop­u­lacji ogól­nej (Moll AC, Imhof SM, Cruys­berg JR i wsp. Inci­dence of retinoblas­toma in chil­dren born after in vitro fer­til­iza­tion. Lancet 2003; 361)
  • W innymstudium opar­tym na wynikach uzyskanych ze Szwedzkiego Rejestru urodzeń (Swedish Med­ical Birth Reg­is­ter). Opra­cow­anie obe­j­muje 31918 dzieci urod­zonych z zas­tosowaniem zapłod­nienia pozaus­tro­jowego (IVF). Autorzy opra­cow­a­nia wykazali wzrost ryzyka wys­tąpi­enia astmy u dzieci poczę­tych z IVF w sto­sunku do pop­u­lacji dzieci z pop­u­lacji ogól­nej (Kallen B, Finnstrom O, Nygren KG i wsp. Asthma in Swedish chil­dren con­ceived by in vitro fer­til­iza­tion. Arch Dis. Child. 2013; 98: 92)
  • Następne studium naukowe udoku­men­towało zwięk­szone ryzyko wys­tąpi­enia wrod­zonych wad roz­wo­jowych u dzieci nar­o­d­zonych z zas­tosowaniem tech­nik IVFICSI (intra­cy­to­plas­mic sperm injec­tion). Autorzy posłużyli się wynikami trzech aus­tral­i­js­kich rejestrów urodzeń. Okres obserwacji wynosił 12 miesięcy. W grupie dzieci po IVFICSI odno­towano dwukrotny wzrost ryzyka tzw. dużych wad wrod­zonych w porów­na­niu z grupą dzieci nar­o­d­zonych z poczę­cia nat­u­ral­nego (Hansen M, Kur­inczuk JJ, Bow­erC, Webb S. The risk of major birth defects after intra­cy­to­plas­mic sperm injec­tion and in vitro fer­til­iza­tion. New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine 2002; 346 (10): 725–730)
  • W ostat­nim opra­cow­a­niu, które przed­staw­iam w tej audy­cji, przed­staw­iono dane doty­czące częs­tości wrod­zonych wad serca reje­strowanych przez paryski rejestr wad wrod­zonych (Paris reg­istry of con­gen­i­tal mal­for­ma­tions). Grupa dzieci w rejestrze po IVF obe­j­mowała 1583 osoby, grupa kon­trolna obe­j­mowała 4104 osoby. Badaniem objęto cztery rodzaje wrod­zonych wad serca. W tej grupie stwierd­zono wzrost częs­tości wys­tępowa­nia złożonej wrod­zonej wady serca– tetralogii Fal­lota. Tetralo­gia Fal­lota w grupie dzieci po IVF wys­tępowała ponad dwukrot­nie częś­ciej niż w grupie kon­trol­nej (Tarar­bit K, Lelong N, Thieulin AC i wsp. The risk for four spe­cific con­gen­i­tal heart defects asso­ci­ated with assisted repro­duc­tive tech­niques: a population-based eval­u­a­tion. Human Repro­duc­tion 2013; 28: 367–374).

 

Powyższe przed­staw­ie­nie części prac naukowych zawartych w wykazie lit­er­atury zestaw­ionej przez zespół ekspertów Episkopatu Pol­ski ds. Biomedycznych stanowi dowód na ist­nie­nie poważnych kon­sek­wencji zdrowot­nych, które wynikają z pro­ce­dury in vitro.

Dlaczego Min­is­ter Zdrowia i niek­tóre samorządy chcą refun­dować pro­ce­durę, która niesie za sobą śmierć i kalectwo poczę­tych tą metodą dzieci?

Dlaczego nie refun­duje się i nie wspiera napro­tech­nologii – nowoczes­nej, ety­cznej i nie powodu­jącej śmierci poczę­tych a nien­ar­o­d­zonych dzieci – metody pomocy bezdziet­nym małżonkom?

Pro­mu­j­cie napro­tech­nologię, metodę 2-krotnie tańszą, 2-krotnie skuteczniejszą i bez skutków ubocznych. Bądźmy w tych dzi­ała­ni­ach wytr­wali, cier­pliwi i mądrzy. Niech nasz sprze­ciw wobec refun­dacji pro­ce­dury in vitro dotrze w końcu do rządzą­cych naszym krajem. 

 

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce