logo
Piątek,
15 maja 2015
Życiu zawsze TAK!

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Już od roku Jan Paweł II jest świę­tym. Mamy w niebie wielkiego orę­down­ika naszych spraw oso­bistych, rodzin­nych i społecznych.

27 kwiet­nia 2015 roku przeży­wal­iśmy uroczys­tości związane z pier­wszą rocznicą kan­on­iza­cji świętego Jana Pawła II, najwięk­szego obrońcy życia w skali całego świata i najwięk­szego z rodu Polaków. Jest to ogromna radość, że od roku możemy tytułować naszego wielkiego rodaka i najwięk­szego obrońcę życia na świecie tytułem Święty. Przy­toczę cytat wygłos­zony w Rzymie 22 lutego 1979 roku przez Ojca Świętego na początku pon­ty­fikatu: „Jako Nami­est­nik Chrys­tusa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię Wam; pokłada­j­cie wiarę w Bogu, Stworzy­cielu i Ojcu każdej ludzkiej istoty. Ufa­j­cie też człowiekowi, stwor­zonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu, by być dzieck­iem Bożym. W Chrys­tusie Zmarłym i Zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!”. To słowa naszego umiłowanego Świętego Papieża, który siał dzieło obrony życia na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach pod­czas swoich licznych piel­grzymek. To Jemu zawdz­ięczamy wielką mobi­liza­cję obrońców życia na całym świecie. Także ja zawdz­ięczam Mu swoje powołanie do dzieła obrony życia i moją dzi­ałal­ność pro-life.

 

Niedawno przeży­wal­iśmy okres Wielkiej Nocy, Chrys­tu­sowego zwycięstwa życia nad śmier­cią, które dokon­ało się tam na Ziemi Świętej, ale również dokonuje się każdego dnia, także i dzisiaj w naszej ojczyźnie. Niech nas nie zała­mują prz­er­aża­jące infor­ma­cje płynące z mediów — takie jak wprowadze­nie śmier­cionośnej pigułki „dzień po” czy raty­fikacja europe­jskiej kon­wencji prze­mo­cowej, która niszczy pol­ski porządek prawny, naszą rodz­inę, trady­cję a także wiarę katolicką. Niech nas nie trwożą dzi­ała­nia pod­jęte przez ten rząd związane z legal­iza­cją pro­ce­dury in vitro, ponieważ my jako chrześ­ci­janie wierzymy w potęgę Chrys­tusa dawcy życia i zwycięzcy śmierci. Musimy zadać sobie pytanie; na ile z Jezusem Chrys­tusem, Królem Wszechświata, Dawcą Życia i Zwycięzcą śmierci będziemy współpra­cować? Święty Jan Paweł II dał nam odpowiedź, że pier­wsze miejsce należne jest mod­l­itwie. Pod­czas audi­encji Ojciec Święty wiele razy mówił mi, że codzi­en­nie modli się w intencji obrony życia. Z mod­l­itwy nasz Papież czer­pał moc, radość, wytr­wanie i łaski, które są szczegól­nie potrzebne w dziele obrony życia. Chciejmy także i my mieć tę niezach­wianą nadzieję i pewność zwycięstwa życia nad śmier­cią, tego zwycięstwa, które odniósł w his­torii nasz Zbaw­iciel Jezus Chrys­tus. Chciejmy tą pewnoś­cią wiary dzielić się z innymi i nie zanied­bu­jmy tego pod­sta­wowego dzi­ała­nia jakim jest mod­l­itwa. Trzeba, aby rozwi­jał się potężny ruch Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, bo ta wspani­ała mod­l­itwa ratuje życie konkret­nego dziecka. Ist­nieje duża potrzeba rozwi­ja­nia się Kruc­jaty w Obronie Poczę­tych Dzieci, a także World Prayer for Life – Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci.

Niestety, data 27 kwiet­nia kojarzy się również z trag­icznymi wydarzeni­ami w naszej tysią­clet­niej his­torii. W warunk­ach ostrego ter­roru komu­nisty­cznego 27 kwiet­nia 1956 roku narzu­cono naszej Ojczyźnie zbrod­niczą ustawę abor­cyjną. Polscy komu­niści naciskani przez komu­nistów sowiec­kich drogą ustawy państ­wowej zre­al­i­zowali zbrod­niczą dyrek­tywę Lenina, czyli swo­bodę abor­cji. Narzu­cili nam zbrod­niczy ele­ment ide­ologii marksistowsko-leninowskiej. Dzięki mod­l­itwie, dzi­ała­niu i pracy wielu osób udało się tę ustawę anu­lować w sty­czniu 1993 roku. Dzisiaj pojaw­iają się nowe wyzwa­nia, ale ufam, że my ludzie wiary, broniący każdego życia od poczę­cia po nat­u­ralny kres, zwyciężymy!

Te rocznice mają sym­bol­iczny charak­ter: w mrokach komu­nisty­cznego ter­roru, 27 kwiet­nia został zapisany jako dzień zamachu na życie pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale w tej nowej per­spek­ty­wie odradza­jącej się Pol­ski, 27 kwiet­nia kojarzyć się będzie jako dzień kan­on­iza­cji najwięk­szego obrońcy życia świętego Jana Pawła II. Pamię­ta­jmy o tych rocznicach!

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce