logo
Wtorek,
16 czerwca 2015
Życiu zawsze TAK!

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Oba typy edukacji prezen­tują całkowicie inne pode­jś­cie do kwestii sek­su­al­ności. Typ A pro­muje wstrzemięźli­wość i wychowuje do odpowiedzial­ności, zaś Typ B jest swoistą instrukcją do upraw­ia­nia seksu.

Niedawno byliśmy świad­kami żałos­nego ataku na Andrzeja Dudę pod­czas wyborów prezy­denc­kich, kiedy to zaatakowano go poprzez ukazy­wanie nieprawdzi­wych i zma­nip­u­lowanych infor­ma­cji na temat pro­ce­dury in vitro. Obóz władzy wyko­rzys­tał niewiedzę naszego społeczeństwa. My, katol­icy powin­niśmy wiedzieć, czym jest in-vitro oraz mieć świado­mość, że oprócz tej bez­dusznej metody mamy ety­czną, pozy­ty­wną, tańszą i skuteczniejszą metodę pomocy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest napro­tech­nolo­gia. Son­daże mówią, że jeszcze więk­szość społeczeństwa wierzy tym nieprawdzi­wym infor­ma­cjom, nie wiedząc, że ponad 90 proc poczy­nanych tą metodą dzieci ginie. Nie wiedzą, jak wysoce groźny jest wzrost wad wrod­zonych u tych nielicznych dzieci, które urodzą się żywe. Tę niewiedzę społeczeństwa obóz władzy wyko­rzys­tał, żeby osłabić szanse wybor­cze Andrzeja Dudy.

Boję się, że podobny zabieg cyn­iczny i poli­ty­czny będzie wymier­zony w edukację sek­su­alną. Mam wiele spotkań na tere­nie całego kraju. Niestety, mimo tych naszych licznych audy­cji, dzi­ałań apostolsko-edukacyjnych, licznych artykułów w prasie katolick­iej, a także w prasie cen­tro­praw­icowej, więk­szość społeczeństwa nie wie, że mamy w naszej oświa­cie skuteczną i dobrą edukację sek­su­alną. Jest ona real­i­zowana w naszych szkołach w przed­mio­cie: wychowanie do życia w rodzinie. Zgod­nie z ter­mi­nologią naukową i ped­a­gog­iczną wyróż­nia się dwa rodzaje edukacji sek­su­al­nej: typ A i typ B. Ten podział został dawno wprowad­zony w Stanach Zjed­noc­zonych przez Amerykańską Akademię Pedi­atrii. Taki podział stosowali amerykańscy prezy­dencji Bill Clin­ton czy George W. Bush.

Typ A edukacji sek­su­al­nej (abstinence-only sex edu­ca­tion) oznacza ucze­nie młodzieży czys­tości przed­małżeńskiej, odrzuce­nie antykon­cepcji i mówie­nie o nor­mal­nym, wiernym małżeństwu. Typ B (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion) to typ złej i demor­al­izu­jącej edukacji sek­su­al­nej, która real­izuje się poprzez ucze­nie dzieci i młodzieży tylko fizjologii i biologii, bez etyki i zasad. Warto tu przy­toczyć słynne powiedze­nie „róbta co chc­eta”. Dziś pro­muje się i roz­daje za darmo wsze­lakiego rodzaju środki antykon­cep­cyjne, a w niek­tórych kra­jach 11-letnim dziew­czę­tom także środki wczesno­poronne, bez zgody i wiedzy rodz­iców. W Polsce mamy typ A edukacji sek­su­al­nej, co owocuje wspani­ałymi wynikami w porów­na­niu z Zacho­dem. Pamię­ta­jmy, że wbrew temu, co mówią nierzetelne, potężne postko­mu­nisty­czne czy lib­er­alne media, mamy w Polsce dobrą edukację sek­su­alną typu A - wychowanie do życia w rodzinie.

Szwecja jako pier­wsza w Europie w 1955 roku wprowadz­iła demor­al­izu­jącą edukację sek­su­alną typu B, która deprawuje tam dzieci i młodzież. Według ofic­jal­nych danych nielet­nie szwedzkie uczen­nice będące przed maturą dokonują od 6 do 7 tys. abor­cji rocznie. Mimo roz­dawanych środ­ków antykon­cep­cyjnych Szwedzi mają prz­er­aża­jącą liczbę dokony­wanych abor­cji. W Polsce, 4 razy więk­szym kraju w sen­sie liczeb­ności, jest zare­je­strowanych tylko od 20 do 40 przy­pad­ków abor­cji rocznie, przy edukacji sek­su­al­nej typu A. Mamy trzy razy mniej chorób przenos­zonych drogą płciową.

Rządzący naszym kra­jem chcą zniszczyć te doko­na­nia okła­mu­jąc społeczeństwo, że nie mamy w Polsce edukacji sek­su­al­nej. Mil­czą na temat naszych znakomi­tych rezul­tatów. Może ktoś chce zaro­bić na sprzedaży środ­ków antykon­cep­cyjnych i wczesno­poron­nych, a może komuś zależy, aby zde­mor­al­i­zować nasze dzieci i młodzież, zniszczyć moral­ność naszego młodego pokole­nia już na początku jego edukacji.

Musimy tą prawdą dzielić się z innymi, a wszys­t­kich zapraszam na naszą stronę inter­ne­tową — www.pro-life.pl. Zna­jdziecie tam Państwo wiele wycz­er­pu­ją­cych informacji.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce