logo
Poniedziałek,
28 grudnia 2015
Życiu zawsze TAK!

Święto Młodzianków Męczenników

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

28 grud­nia obchodzimy litur­giczne święto Młodzianków Męczen­ników, pod­czas którego w sposób szczególny modlimy się w intencji Życia. Jest to uroczys­tość upamięt­niająca rzeź niewiniątek, doko­naną na rozkaz nami­est­nika Galilei Heroda w Betle­jem.

Pragnę zaprezen­tować apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia związany z cel­e­bracją święta Młodzianków Męczenników

 

Cele­bru­jmy Święto Młodzianków Męczenników!

Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia zachęca do uroczys­tej cel­e­bracji Święta Młodzianków Męczen­ników, w dniu 28 grud­nia (poniedzi­ałek). Wspom­nie­nie o mordzie doko­nanym przez Heroda przy­pom­ina o wielkim prob­lemie współczes­nego świata – braku sza­cunku dla ludzkiego życia, którego prze­jawami są abor­cja, stosowanie środ­ków poron­nych, in vitro i eutanazja. Święto to jest szczególną okazją do reflek­sji, mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej i zadośćuczynienia za wys­tępki prze­ciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zas­tanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostal­iśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejs­cach w Polsce odpraw­iane będą Msze święte w intencji rodziny i poszanowa­nia ludzkiego życia, pod­czas których wiele osób pode­jmie przyrzecze­nie Duchowej Adopcji Dzieci Poczę­tych. Po Mszach świę­tych wyruszą pro­cesje ze świecami w obronie życia.

Apelu­jemy o zaan­gażowanie się w lokalne inic­jatywy na rzecz obchodów tego Święta.

W imie­niu Zarządu Federacji

 

Paweł Wosicki – prezes
Antoni Szy­mański – wiceprezes
Antoni Zięba – wiceprezes

Warszawa, 3 grud­nia 2015 r.

Pragnę wszys­t­kich mieszkańców Krakowa serdecznie zaprosić do Bazy­liki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 28 grud­nia w poniedzi­ałek w święto Świę­tych Młodzianków Męczen­ników odbędzie się Msza święta ekspi­a­cyjna w łagiewnick­iej Bazylice. Rozpoczę­cie mod­l­itwy nastąpi o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, później będzie odpraw­iona Msza święta w intencji prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia, której prze­wod­niczyć będzie i homilię wygłosi JE ks. bp Jan Szkodoń.

Mamy świado­mość, że w naszej najnowszej his­torii wiele mil­ionów ist­nień ludz­kich zostało zgład­zonych przez abor­cje. Dzisiaj morder­stwa abor­cyjne nadal są dokony­wane w ramach tak zwanych trzech wyjątków w ustawie, jeszcze nie do końca chroniącej życie. Wielkim bolesnym prob­le­mem, który niszczy życie poczę­tych dzieci jest pro­ce­dura in vitro. Przy­pomnę, że ponad 90 % dzieci poczę­tych przez in-vitro ginie, a prawda ta powinna być przekazy­wana w kręgu swoich zna­jomych i w środowiskach pracy. Musimy prosić rzetel­nych dzi­en­nikarzy, aby infor­mowali społeczność o tym, że pro­ce­dura in vitro nie jest pro­ce­durą życia, tylko śmierci i kalectwa. Trzeba pod­kreślać, że w Roku Miłosierdzia jesteśmy szczegól­nie zobow­iązani do przeprasza­nia Boga za odrzu­cony dar życia na naszej ziemi ojczys­tej, na pol­skiej ziemi. Cieszymy się z sukcesów osiąg­nię­tych w obronie życia, ponieważ zmienia się świado­mość społeczna. Musimy wal­czyć o skuteczny i efek­ty­wny zakaz pro­ce­dury in vitro, ale musimy także pamię­tać, że trzeba Wszech­moc­nego i Miłosiernego Boga przepraszać za to, co kiedyś wydarzyło się w naszej Ojczyźnie i w pewnym stop­niu dzieje się także dzisiaj. Powiedzmy nie dla in vitro! My wiemy dlaczego, ale trzeba nadal wszys­tkim przy­pom­i­nać, że pro­ce­dura in vitro jest pro­ce­durą śmierci i kalectwa. Posi­adamy prze­cież znakomitą, ety­czną, szanu­jącą god­ność i życie człowieka, efek­ty­wną i tańszą metodę pomocy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest napro­tech­nolo­gia. Przy­toczę przy­padek słyn­nej aktorki Mał­gorzaty Kożu­chowskiej, która od kilku miesięcy cieszy się synem Janem Fran­ciszkiem, który urodził się dzięki zas­tosowa­niu napro­tech­nologii. Pani Mał­gorzata Kożu­chowska przez 6 długich lat czekała na swoje pier­wsze dziecko. Nie dopuszczała do swo­jej myśli pod­da­nia się zabiegowi in vitro, bo wiedzi­ała, co ta pro­ce­dura oznacza. Zde­cy­dowała się na napro­tech­nologię i bardzo szy­bko stała się szczęśliwą mamą urod­zonego zdrowego syna. Mimo że - jak sama powiedzi­ała w jed­nym z wywiadów — lekarze dawali jej tylko 2% szans na szczęśliwe macierzyństwo, ale napro­tech­nolo­gia połąc­zona z mod­l­itwą przyniosła wspani­ały efekt. Urodził się zdrowy i ukochany syn Jan Fran­ciszek, który dał rodz­i­com wiele radości.

Szczęść Boże!

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce