logo
Środa,
8 maja 2013
Życiu zawsze TAK!

Obchody Dnia Świętości Życia

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Trzeba, aby 27 kwiet­nia — Nar­o­dowy Dzień Pokuty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka był naszym wielkim wołaniem do miłosiernego Boga o prze­bacze­nie wszel­kich win związanych z grzechami prze­ci­wko życiu, które dokon­ały się w naszej ojczyźnie.

Witam Was w rados­nym nas­troju, gdyż właśnie minęły obchody Dnia Świę­tości Życia. Dzień ten, ustanowiony decyzją Episkopatu Pol­ski w 1998 roku, obchod­zony jest w całej Polsce. Zainicjowanie obchodzenia święta Zwias­towa­nia Pańskiego jako Dnia Świę­tości Życia dokonał bł. Jan Paweł II w encyk­lice Evan­gelium vitae:„Trzeba aby dzień ten przy­go­towany był i obchod­zony przy czyn­nym udziale wszys­t­kich członków Koś­cioła lokalnego. Jego pod­sta­wowym celem jest budze­nie sum­ienia w rodz­i­nach, koś­ciołach, w społeczeńst­wie świeckim, wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momen­cie i w każdej kondy­cji. Należy zwłaszcza ukazy­wać jak wielkim złem jest prz­er­wanie ciąży i eutanazja. Nie należy jed­nak pomi­jać innych momen­tów i aspek­tów życia. Trzeba każ­do­ra­zowo, staran­nie rozważyć w kon­tekś­cie zmieni­a­jącej się sytu­acji historycznej”.

Uczest­niczyłem w uroczys­tości obchodów Dnia Świę­tości Życia w kat­e­drze Warszawa-Praga. O godzinie 18.00 odbyła się Msza św. koncelebrowana pod prze­wod­nictwem ks. abp Hen­ryka Hosera. W homilii ksiądz arcy­biskup pod­kreślił wielkie glob­alne zagroże­nie życia człowieka na wszys­t­kich eta­pach roz­woju – od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres. Mówił o glob­al­nej walce z życiem i rodz­iną. Wskazy­wał na świet­lany przykład Najświęt­szej Maryi Panny – Bogu powiedzi­ała TAK przyj­mu­jąc dar życia naszego Odkupiciela Jezusa Chrys­tusa, który ostate­cznie zwyciężył śmierć. Z posłuszeństwa i zaw­ierzenia Bogu obrońcy życia czer­pią nadzieję i moc. Cieszę się, że Matka Boga żywego jest wspo­moży­cielką i Matką każdego człowieka w każdej sytu­acji, w każdym cza­sie i miejscu.

W Krakowie w Koś­ciele Mari­ackim odbyła się w tym dniu uroczysta Msza św. Tym razem nie odbyła się ona pod prze­wod­nictwem ks. kardynała Stanisława Dzi­wisza. Pole­ciał w tym cza­sie do Polonii świa­towej. Rano jed­nak w Kurii odprawił Mszę św., wraz z dusz­pasterzem naszej archi­diecezji, w intencji sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres. Ksiądz kar­dy­nał w sposób szczególny mod­lił się o bło­gosław­ieństwo i pomoc dla każdego kto angażuje się w służbę życiu człowiekowi. W Koś­ciele Mari­ackim uroczys­toś­ciom i Mszy św. przewodniczył bp Jan Szkodoń – wielki przy­ja­ciel obrońców życia. W homilii wskazy­wał na tą his­to­ryczną decyzję Matki Bożej w przyję­ciu Jezusa Chrys­tusa oraz na zada­nia sto­jące przed obroń­cami życia. Mówił o potrze­bie tworzenia nowych środowisk i grup obrony ludzkiego życia, które są ratunkiem wobec zma­sowanego ataku sił wrogich życiu. Trzeba, aby wszyscy ludzie dobrej woli orga­ni­zowali się, mobi­li­zowali i współpra­cow­ali, gdyż tylko wów­czas można zablokować plany i zamierzenia wrogów życia ludzkiego. To spotkanie i złoże­nie przyrzeczeń adopcji dziecka poczętego wyz­woliło wiele radości i energii w ser­cach obrońców życia. Mam nadzieję, że będzie także źródłem nowych pomysłów i inic­jatyw w dziedzinie obrony ludzkiego ist­nienia w naszej ojczyźnie.

Chci­ałbym w tym miejscu zasyg­nal­i­zować rocznicę Nar­o­dowego Dnia Pokuty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka, która przy­pada 27 kwiet­nia. Jest to wspom­nie­nie trag­icznego w skutkach narzuce­nia, przez władze komu­nisty­czne w 1956 roku, zbrod­niczej swo­body zabi­ja­nia pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. W wyniku dzi­ała­nia tej ustawy zginęło wiele mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Zostały głęboko zran­ione sum­ienia matek, ojców i lekarzy. Trzeba, aby 27 kwiet­nia był naszym wielkim wołaniem do miłosiernego Boga o prze­bacze­nie wszel­kich win związanych z grzechami prze­ci­wko życiu, które dokon­ały się w naszej ojczyźnie.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce