logo
Wtorek,
17 czerwca 2014
Życiu zawsze TAK!

Aborcja karą śmierci

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Abor­cja, będąca zabójst­wem nien­ar­o­d­zonego dziecka, jest swoistą karą śmierci. Dziecko przed nar­o­dze­niem jest abso­lut­nie niewin­nym i bezbron­nym człowiekiem. Jej wykony­wanie jest narusze­niem art. 3 Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wol­ności i bez­pieczeństwa swej osoby” oraz art. 38 Kon­sty­tucji RP uch­walonej w 1997 roku: „Rzecz­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Ostat­nio media podały do wiado­mości, że Pol­ska raty­fikowała 13. pro­tokół Europe­jskiej Kon­wencji Praw Człowieka, który nie zezwala na wymierzanie kary śmierci w żadnych okolicznoś­ci­ach, także w cza­sie wojny i stanu nadzwycza­jnego. Byliśmy ostat­nim kra­jem wśród państw Unii Europe­jskiej, który raty­fikował pro­tokół. Wśród 47 kra­jów należą­cych do Rady Europy doku­mentu nie przyjęły doty­chczas jedynie trzy państwa — Arme­nia, Azer­be­jdżan i Rosja.

 

Musimy sobie uzmysłowić, że abor­cja, będąca zabójst­wem nien­ar­o­d­zonego dziecka, jest swoistą karą śmierci. Dziecko przed nar­o­dze­niem jest abso­lut­nie niewin­nym i bezbron­nym człowiekiem. Jed­nak decyzją matki, pod­jętej niekiedy pod presją part­nera, rodziny czy środowiska, zostaje pozbaw­ione życia. Jestem prze­ci­wnikiem kary śmierci, ale nawołuję do zaprzes­ta­nia wykony­wa­nia abor­cji, czyli kary śmierci dla bezbron­nych i niewin­nych ludzi, jakimi są poczęte a nien­ar­o­d­zone dzieci. Ta kara śmierci jest wykony­wana w sposób skra­jnie bar­barzyński – bez żadnego środka znieczu­la­jącego. Obec­nie w Polsce od 7 sty­cz­nia 1993 roku obow­iązuje Ustawa o planowa­niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach dopuszczalności prz­ery­wa­nia ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78), która w artykule 4a. 1 dele­gal­izuje abor­cję poza 3 przypadkami:

  1. gdy „ciąża stanowi zagroże­nie dla życia lub zdrowia kobi­ety ciężarnej,
  2. bada­nia pre­na­talne lub inne przesłanki medy­czne wskazują na duże praw­dopodobieństwo ciężkiego i nieod­wracal­nego upośledzenia płodu albo nieuleczal­nej choroby zagraża­jącej jego życiu,
  3. zachodzi uza­sad­nione pode­jrze­nie, że ciąża pow­stała w wyniku czynu zabronionego”.

Powyższe wyjątki są powo­dem tego, że w naszej ojczyźnie prawie 1 000 nien­ar­o­d­zonych dzieci podlega karze śmierci. Do jej wyko­na­nia, zgod­nie z zapisem Ustawy, wystar­czy jedynie „uza­sad­nione pode­jrze­nie, że ciąża pow­stała w wyniku czynu zabro­nionego”. Z tego zapisu wynika, że ukarane zostaje niewinne poczęte a nien­ar­o­d­zone dziecko. Proszę prawników, abyś­cie apelowali do par­la­men­tarzys­tów o usunię­cie z Ustawy tego niel­og­icznego i niespraw­iedli­wego wyjątku. Ufam, że w najbliższy cza­sie nastąpi „otrzeźwie­nie” naszych par­la­men­tarzys­tów oraz wszys­t­kich ludzi sum­ienia. Wykony­wanie abor­cji powołu­jąc się na usta­wowe wyjątki jest narusze­niem art. 3 Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wol­ności i bez­pieczeństwa swej osoby” oraz art. 38 Kon­sty­tucji RP uch­walonej w 1997 roku: „Rzecz­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Apeluję do dzi­en­nikarzy o budze­nie sum­ień i wołanie o zniesie­nie kary śmierci – abor­cji – także w tych wyjątkowych przypadkach.

Przy­pom­i­nam również, że Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała pety­cję skierowaną do Pani Marsza­łek Sejmu RP Ewy Kopacz. Zachę­cam do zapoz­na­nia się z treś­cią tego apelu i złoże­nia pod­pisu prze­ci­wko raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy „O zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej”. Szczegóły na stronie inter­ne­towej www.konwencjinie.pl.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce