logo
Wtorek,
29 września 2015
Życiu zawsze TAK!

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Chci­ałbym się podzielić reflek­sją nad odpowiedzią, którą otrzy­małem z MEN na mój list otwarty z 7 lipca br. skierowany do Min­is­tra Zdrowia prof. Mar­i­ana Zem­bali. Poruszyłem tam pięć zagad­nień i dostałem też pię­ciop­unk­tową odpowiedź.

Chci­ałbym usto­sunkować się do fun­da­men­tal­nej kwestii początku życia człowieka. W ustawie o in-vitro, prze­for­sowanej w try­bie ekspre­sowym przez Par­la­ment i pod­pisaną przez byłego prezy­denta Bro­nisława Komorowskiego, zdefin­iowano istotę ludzką — embrion ludzki, jako grupę komórek. Jest to skan­dal­iczna decyzja, która urąga zdrowemu rozsąd­kowi oraz pod­sta­wowej wiedzy bio­log­icznej i medy­cznej. Musimy zaak­cen­tować i powiedzieć jasno, że jest to kom­pro­mi­tacja zarówno Min­is­terstwa Zdrowia jak i całego rządu, Par­la­mentu i byłego prezy­denta pana Bro­nisława Komorowskiego. W żad­nym poważnym doku­men­cie nie może być człowiek w fazie pre­na­tal­nej defin­iowany jako grupa komórek! – to jest kuriozum. 

Dzisiaj stan wiedzy bio­log­icznej jak i medy­cznej jest wysoce zaawan­sowany i jasno stwierdza, że życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Andrzej Paszewski, pro­fe­sor gene­tyki w Insty­tu­cie Bio­chemii i Biofizyki PAN, w opub­likowanym artykule w dzi­en­niku „Rzeczy­pospolita” napisał, że wiemy już od dawna, że życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia i ten fakt jest dzisiaj tak oczy­wisty w sen­sie naukowym jak to, że ziemia jest okrągła.

W odpowiedzi dla Min­is­terstwa Zdrowia na mój list otwarty przy­go­towałem niezbite mate­ri­ały, w których wybitni naukowcy i lekarze stwierdzili, że życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Kom­pro­mi­tacja Min­is­terstwa Zdrowia, par­la­mentu jak i byłego prezy­denta Bro­nisława Komorowskiego prze­jawia się tym, że ta wiedza dostępna jest w podręcznikach do szkół pod­sta­wowych, gim­nazjów i szkół średnich.

Chci­ałbym zacy­tować podręcznik do szkół pod­sta­wowych z klasy V „Przy­rodo witaj”; wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Ped­a­gog­iczne. Na stronie 197 czy­tamy: „Rozwój zar­o­d­kowy i płodowy człowieka prze­b­iega w orga­nizmie matki. Ciało człowieka składa się z ogrom­nej liczby komórek jed­nak życie, każdej osoby rozpoczyna się od jed­nej komórki, zapłod­nionej komórki jajowej.”

Pomi­jam podręcznik do gim­nazjum, gdzie prawda o początku życia jest jasno i wiernie przed­staw­iona. W podręczniku „Biolo­gia na cza­sie” adresowany do Liceów Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Tech­ników, wydanym przez Nową Erę; na stronie 352, w rozdziale: „Rozwój człowieka” czy­tamy: „Rozwój osob­niczy człowieka obe­j­muje wszelkie zmi­any, które zachodzą od chwili pow­sta­nia pier­wszej komórki nowego osob­nika, aż do jego śmierci. Choć to jest pro­ces ciągły, wyróż­nia się w nim dwa główne etapy: 1) rozwój pre­na­talny– od poczę­cia do nar­o­dzin, 2) rozwój post­na­talny – od nar­o­dzin do śmierci.” To jest wiedza, którą mają znać liceal­iści, a przed­staw­iciele Min­is­terstwa Zdrowia, par­la­men­tarzyści PO i pan prezy­dent Bro­nisław Komorowski nie wiedzą o tym.

W sierp­niu nabyłem dwie encyk­lo­pe­die dla dzieci. Pier­wsza to „Encyk­lo­pe­dia wiedzy dla dzieci” – wydawnictwa Pub­li­cat S.A. z Poz­na­nia, w której na stronie 108 czy­tamy: „Dziecko przez 9 miesięcy rośnie w ciele matki, potem jest na tyle rozwinięte, że może żyć poza jej orga­nizmem. Dziecko poczy­nają; dorosły mężczyzna i dorosła kobi­eta, kiedy plem­nik połączy się z jajem zaczyna ros­nąć dziecko.”

W drugiej encyk­lo­pe­dii dla dzieci „Ludzkie ciało”, wydanej przez Firmę Księ­garską Ole­siejuk z Ożarowa Mazowieck­iego, czy­tamy: „Każda istota ludzka przez około pół godziny była poje­dynczą komórką! Nowe ludzkie życie pow­staje wtedy, gdy plem­nik ojca (męska komórka rozrod­cza) połączy się z jajeczkiem (kobieca komórka rozrod­cza) matki.”

Tyle odnośnie do początku życia ludzkiego i wiedzy wyso­kich urzęd­ników Min­is­terstwa Zdrowia, którzy mają kierować ochroną życia i zdrowia Polaków. To jest skan­dal, musi się to zmienić.

Szczęść Boże!

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce