logo
Wtorek,
28 maja 2013
Życiu zawsze TAK!

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

„Zachę­cam do nieustan­nego kon­cen­trowa­nia uwagi na tak ważnym tema­cie, jakim jest ochrona życia ludzkiego od momentu jego poczę­cia” – powiedział papież Fran­ciszek do uczest­ników III Marszu dla Życia w Rzymie. Ojciec Święty poparł również Inic­jatywę Oby­wa­tel­ską „Jeden z Nas”. Zachę­cam wszys­t­kich obrońców życia: dzi­ała­j­cie, wal­cz­cie i apos­tołu­j­cie za ochroną życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres.

Dzisiaj chcę poruszyć dwa ważne tem­aty. Pier­wszy z nich doty­czy Europe­jskiej Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z Nas”. Celem akcji jest ujed­no­lice­nie reg­u­lacji Unii Europe­jskiej poprzez zakazanie i zakończe­nie finan­sowa­nia (z podatków oby­wa­teli Unii Europe­jskiej) dzi­ałań wiążą­cych się z niszcze­niem ludz­kich embri­onów oraz prowadze­niem badań i ekspery­men­tów na embri­on­al­nych komórkach macierzystych. Inic­ja­torem pomysłu inic­jatywy „Jeden z nas” jest włoski euro poseł, Carlo Casini, były sędzia Sądu Najwyższego i prezes najwięk­szej włoskiej orga­ni­za­cji pro-life.

Poniżej przy­taczam frag­ment komu­nikatu wys­tosowanego przez Kra­jowy Komitet Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z Nas”:

11 maja 2012 roku for­mal­nie zare­je­strowana została jedna z pier­wszych europe­js­kich inic­jatyw oby­wa­tel­s­kich o nazwie „One of Us” („Jeden z nas”). Zatem zgod­nie z obow­iązu­ją­cym roz­porządze­niem, inic­jatywa powinna zakończyć się 10 maja tego roku. Jed­nak jej start w rzeczy­wis­tości się bardzo opóźnił, gdyż Uni­jne Insty­tucje przez miesiące nie udostęp­ni­ały narzędzi do zbiera­nia pod­pisów drogą elek­tron­iczną. W związku z tym Komisja Europe­jska przedłużyła ter­min zbiera­nia pod­pisów do 1 listopada 2013 r i do tej daty pod­pisy mogą być zbier­ane zarówno przez Inter­net, jak i na for­mu­la­rzach papierowych.

Warunk­ami for­mal­nymi koniecznymi do spełnienia są: zebranie mil­iona głosów popar­cia do 31 października, z czego 7 państw powinno osiągnąć swoje min­i­mum głosów, które wyliczane jest osobno dla każdego kraju. Pol­ska jako pier­wsza osiągnęła min­i­mum głosów i długo utrzymy­wała się na pier­wszym miejscu w ilości zebranych pod­pisów. Aktu­al­nie już 5 państw (Pol­ska, Włochy, Węgry, Aus­tria oraz Słowacja) zebrały min­i­mum, a cała pula zebranych głosów przekroczyła 320 tys. Kole­jne trzy państwa są już bliskie osiąg­nię­cia min­i­mum: Hisz­pa­nia, Litwa i Holandia”.

W licz­bie pod­pisów obec­nie przo­dują Włochy, które zebrały (w formie papierowej i elek­tron­icznej) łącznie prawie 100 000 pod­pisów. Na drugim miejscu pla­suje się nasza ojczyzna – 80 000, a na trzecim Francja – ok. 75 000 pod­pisów. Dodam z radoś­cią, że w nie­ofic­jal­nej klasy­fikacji pro­cen­towej przo­duje Pol­ska, która zebrała prawie 200% wyma­ganej przez Komisję Europe­jską normy. Na drugim miejscu zna­j­duje się Aus­tria, a na trzecim Włochy.

Przy­pomnę raz jeszcze — do 1 listopada 2013 r. w całej Europie zbier­ane będą pod­pisy popar­cia, swój głos można oddać poprzez stronę www.jedenznas.eu. Gorąco zachę­cam tych wszys­t­kich, którzy jeszcze nie złożyli pod­pisu, do popar­cia tej akcji.

Druga radosna wiado­mość doty­czy rzym­skiego Marszu dla Życia. 12 maja uli­cami Rzymu przeszedł III Nar­o­dowy Marsz dla Życia. Wzięło w nim udział ok. 40 000 uczest­ników z Włoch, ale również del­e­gacje innych kra­jów m.in. z Malty, Holandii, Francji, Niemiec, Hisz­panii, Por­tu­galii, Stanów Zjed­noc­zonych i Polski.

Maszeru­jący wyruszyli sprzed Kolo­seum, gdzie niegdyś mor­dowano chrześ­ci­jan. Następ­nie przes­zli uli­cami miasta, aby zakończyć man­i­fes­tację pod pałacem św. Anioła nad Tybrem. Z ramienia Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w marszu uczest­niczyła grupa szczecińs­kich obrońców życia sku­pi­ona wokół Katolick­iego Sto­warzyszenia „Civ­i­tas Chris­tiana” oraz Bractwa Małych Stópek. Pod­czas marszu nieśli ze sobą mate­riał, na którym przepisano doku­ment Jana Pawła II „Donum Vitae” o wartości życia ludzkiego i god­ności jego przekazy­wa­nia. Ks. Tomasz Kance­lar­czyk, asys­tent koś­cielny Katolick­iego Sto­warzyszenia Civ­i­tas Chris­tiana, zwró­cił uwagę że marsz odbył się w rocznicę wprowadzenia ustawy, która zezwalała na tzw. abor­cję. Jak pod­kreślił tegoroczna man­i­fes­tacja była imponu­jąca. Przez blisko 6 km trasy marszu uczest­nicy modlili się, śpiewali oraz wznosili hasła, m.in.: „Stop cichemu zabi­ja­niu”, „NIE dla abor­cji, roz­wodów i eutanazji”, „Abor­cja to zabi­janie dzieci”, „Życie jest darem a nie przy­wile­jem”, „Abor­cja jest wielką agresją”.

Wydarze­niu prze­wod­niczył papież Fran­ciszek, który przed mod­l­itwą Anioł Pański pozdrowił wszys­t­kich uczest­ników Marszu dla Życia oraz wypowiedział znami­enne słowa: „Zachę­cam do nieustan­nego kon­cen­trowa­nia uwagi na tak ważnym tema­cie, jakim jest ochrona życia ludzkiego od momentu jego poczę­cia”. Ojciec Święty poparł również Inic­jatywę Oby­wa­tel­ską „Jeden z Nas”: „Zachę­cam wszys­t­kich obrońców życia: dzi­ała­j­cie, wal­cz­cie i apos­tołu­j­cie za ochroną życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres”.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce