logo
Środa,
10 lipca 2013
Życiu zawsze TAK!

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W art. 38 Kon­sty­tucji RP czy­tamy: „Rzeczy­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Nien­ar­o­d­zone dziecko, szczegól­nie chore, jest także pac­jen­tem. Nie może ist­nieć sytu­acja, w której lekarz po stwierdze­niu wady, choroby lub praw­dopodobieństwa ciężkiego upośledzenia może, na mocy art. 4a par. 1 ust. 2 Ustawy o planowa­niu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach prz­ery­wa­nia ciąży, zabić nien­ar­o­d­zone dziecko.

Tem­atem dzisiejszej audy­cji jest kole­jna inic­jatywa oby­wa­tel­ska ustanowiona przez Komitet Inic­jatywy Usta­wodaw­czej „Stop Abor­cji”. Jej celem jest zapewnie­nie prawa do życia dzieciom chorym lub niepełnosprawnym przed narodzeniem.

Obow­iązu­jąca od 7 sty­cz­nia 1997 roku ustawa chroniąca życie poczę­tych a jeszcze nien­ar­o­d­zonych dzieci zaw­iera trzy wyjątki. Jeden z nich mówi o tym, że można zabić nien­ar­o­d­zone dziecko, jeżeli „bada­nia pre­na­talne lub inne przesłanki medy­czne wskazują na duże praw­dopodobieństwo ciężkiego i nieod­wracal­nego upośledzenia płodu albo nieuleczal­nej choroby zagraża­jącej jego życiu” (art. 4a par. 1 ust. 2).

Statystyki odnoszące się do tego rodzaju powodu zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci w Polsce są wstrząsające. W 2011 roku z powyższego para­grafu zabito 620 dzieci w łonach ich matek. Zaś z pozostałych powodów zginęło 49 dzieci[1]. Widać wyraźnie, że właśnie ten para­graf przynosi najwięk­sze „żniwo śmierci”. Z tego powodu Komitet Inic­jatywy Usta­wodaw­czej, składa­jący się z 15 osób, kierowany przez Pana Mar­iusza Dzierżawskiego (wśród członków jest m.in. dr Wanda Półtawska, dr Paweł Wosicki – prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, dr inż. Antoni Zięba) przy­go­tował odpowiedni pro­jekt zmi­any Ustawy o planowa­niu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­ności prz­ery­wa­nia ciąży (DzU z 1993 r. nr 17, poz. 78). Przewiduje on wykreśle­nie cytowanego wyżej art. 4a par. 1 ust. 2. Aby pro­jekt był roz­pa­try­wany przez par­la­ment trzeba do 23 czer­wca 2013 roku zebrać min­i­mum 100 000 podpisów.

Zapis ustawy zezwala­jący na zabi­janie chorych nien­ar­o­d­zonych dzieci jest w sprzeczny z obow­iązu­jącą w Polsce Kon­sty­tucją. W 38 art. Kon­sty­tucji RP czy­tamy „Rzeczy­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”[2].

Życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Ten fakt potwierdza szereg doku­men­tów. W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka zna­j­duje się zapis – w art. 2 — stwierdza­jący, że „dzieck­iem jest każda istota ludzka od momentu poczę­cia”[3]. W art. 68 Kon­sty­tucji RP jest napisane „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Jak może ist­nieć sytu­acja, w której lekarz po stwierdze­niu wady, choroby lub praw­dopodobieństwa ciężkiego upośledzenia może, na mocy art. 4a par. 1 ust. 2 Ustawy o planowa­niu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach prz­ery­wa­nia ciąży, zabić nien­ar­o­d­zone dziecko. Ten zapis musi zostać jak najszy­b­ciej znie­siony. Jest to rażąca niespraw­iedli­wość i zakłada nie­ludzkie pode­jś­cie do choroby poczętego a nien­ar­o­d­zonego dziecka. W medy­cynie obec­nie obser­wu­jemy ogromny postęp. To, co dzisiaj wydaje się nieuleczalne, za kilka lat może się okazać, że daną chorobę będzie można wyleczyć. Życia zabitemu dziecku nikt nigdy już nie przywróci.

Przy­toczę poniżej opinie lekarzy na temat początku życia ludzkiego. Mam na myśli śp. prof. Juliana Alek­sandrow­icza oraz prof. zw. dr hab. Zbig­niewa Słomko. Te wielkie oso­bis­tości wielokrot­nie potwierdzały, że „nien­ar­o­d­zone dziecko jest naszym pacjentem”.

Uwaga!

Medy­cyna czyni postępy, ale również myli się. Mam przed sobą frag­ment ang­iel­skiej gazety „Inde­pen­dent” z 23 maja 2006 roku, w której opub­likowano wyniki bada­nia, przeprowad­zonego na 3 000 ciał zabitych w wyniku abor­cji (ze względów medy­cznych) nien­ar­o­d­zonych dzieci. Okazało się, że 61% diag­noz, które w rezulta­cie doprowadz­iły do abor­cji – śmierci nien­ar­o­d­zonych dzieci, było błęd­nych. Proszę o włącze­nie się w akcję zbiera­nia pod­pisów. Mamy szansę ura­tować życie bezbron­nych dzieci, które same bronić się nie mogą. Nie bądź­cie obo­jętni. Kartę do zbiera­nia pod­pisów można pobrać ze strony inter­ne­towej www.stopaborcji.pl.

Przyp­isy:

Spra­woz­danie Rady Min­istrów z wykony­wa­nia oraz o skutkach stosowa­nia w roku 2011 Ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1997 roku o planowa­niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­ności prz­ery­wa­nia ciąży (DzU nr 17, poz. 78, z późn. zm.), Warszawa 2012.

Kon­sty­tucja Rzecz­pospo­litej Pol­skiej z dnia 2 kwiet­nia 1997 roku (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483)

DzU z 2000 r., nr 6, poz. 69.

 

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce