logo
Wtorek,
17 czerwca 2014
Życiu zawsze TAK!

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Lekarz – jak każdy pol­ski oby­wa­tel – ma kon­sty­tucyjnie zag­waran­towaną wol­ność sum­ienia. Wobec medi­al­nej nagonki proszę o redagowanie i wysłanie listów do min­is­tra zdrowia Pana Bar­tosza Arłukow­icza w obronie lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, a w szczegól­ności w obronie pana pro­fe­sora Bog­dana Chazana.

Poniżej przy­taczam treść listu otwartego do min­is­tra zdrowia w obronie lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, a w szczegól­ności w obronie pana pro­fe­sora Bog­dana Chazana.

 

Kraków, 10 czer­wca 2014 r.

Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 17
00–952 Warszawa

List otwarty

Trwa wielka medi­alna nagonka na lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, deklarację, która w isto­cie nie wnosi nic nowego do trady­cyjnej Przysięgi Hipokratesa – pogan­ina, ojca etyki lekarskiej – zobow­iązu­jącej lekarzy do sza­cunku do życia człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres.

Szczególną ofi­arą tej nagonki sze­roko poję­tych środowisk proabor­cyjnych stał się w ostat­nim cza­sie prof. dr hab. med. Bog­dan Chazan – dyrek­tor Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego im. Świętej Rodziny w Warsza­wie, który powołu­jąc się na klauzulę sum­ienia nie wyraził zgody na wyko­nanie abor­cji w kierowanym przez niego szpi­talu. U nien­ar­o­d­zonego dziecka pac­jen­tki (w 25 tygod­niu ciąży), która zgłosiła się do abor­cji, stwierd­zono m.in. poważne uszkodze­nie cza­szki i mózgu.

Pro­fe­sor zapro­ponował matce ciężko chorego, nien­ar­o­d­zonego dziecka obję­cie jej i jej dziecka opieką pod­czas ciąży, porodu i po porodzie. Wskazał także na możli­wość pomocy peri­na­tal­nej, opieki pali­aty­wnej w Warsza­wskim Hos­picjum dla Dzieci.

Odmowa doko­na­nia abor­cji w Szpi­talu św. Rodziny i niewskazanie lekarza/ośrodka, który by dokonał zabójstwa ciężko chorego nien­ar­o­d­zonego człowieka, spowodowały wielką nagonkę proabor­cyjnych środowisk. Jak podały media, pan min­is­ter oso­biś­cie zapowiedział kon­trolę NFZ, zwróce­nie się do proku­ratury, a wicem­i­nis­ter Cezary Rzemka skierował już sprawę do Rzecznika Odpowiedzial­ności Zawodowej Naczel­nej Izby Lekarskiej.

Prof. dr hab. med. Bog­dan Chazan uza­sad­nił swą decyzję wol­noś­cią sumienia.

Abor­cja to okrutne (bez znieczu­le­nia) zabójstwo abso­lut­nie niewin­nego i skra­jnie bezbron­nego człowieka – nien­ar­o­d­zonego dziecka, to wyko­nanie kary śmierci, to degradacja lekarza-aborcjonisty do roli kata.

Lekarz – jak każdy pol­ski oby­wa­tel – ma kon­sty­tucyjnie zag­waran­towaną wol­ność sum­ienia: „Art. 53 ust. 1. Kon­sty­tucji RP: Każdemu zapew­nia się wol­ność sum­ienia i religii”.

Lekarz – jak każdy człowiek – ma prawo korzys­tać z praw człowieka zapisanych w Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ONZ: „Art. 18. Każdy człowiek ma prawo wol­ności myśli, sum­ienia i wyz­na­nia; prawo to obe­j­muje swo­bodę zmi­any wyz­na­nia lub wiary oraz swo­bodę głoszenia swego wyz­na­nia lub wiary bądź indy­wid­u­al­nie, bądź wespół z innymi ludźmi, pub­licznie i pry­wat­nie, poprzez nauczanie, prak­tykowanie, upraw­ianie kultu i przestrze­ganie obyczajów”.

Lekarz ma obow­iązek przestrze­gać zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej, w którym zapisano: „Pode­j­mu­jąc dzi­ała­nia lekarskie u kobi­ety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlat­ego obow­iązkiem lekarza są stara­nia o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.”

Lekarz winien przestrze­gać postanowień Kon­wencji o Prawach Dziecka ONZ, w pre­am­bule której zapisano: „dziecko, z uwagi na swoją niedo­jrza­łość fizy­czną oraz umysłową, wymaga szczegól­nej opieki i troski, w tym właś­ci­wej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Należy przestrze­gać rezolucji nr 1763 Zgro­madzenia Par­la­men­tarnego Rady Europy: „Prawo do sprze­ciwu sum­ienia w ramach legal­nej opieki medy­cznej”: „1. Żadna osoba, szpi­tal ani insty­tucja nie może być przy­mus­zona, pocią­gana do odpowiedzial­ności ani w żaden sposób dyskrymi­nowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzie­le­nia, asys­towa­nia lub pod­porząd­kowa­nia się wyko­na­niu abor­cji, spowodowa­nia poronienia lub przeprowadzenia eutanazji albo jakiegokol­wiek innego czynu, który mógłby spowodować śmierć ludzkiego embri­onu lub płodu z jakiejkol­wiek przyczyny”.

W świetle przy­toc­zonych powyżej fak­tów oraz zasad ety­cznych i aktów prawnych usil­nie proszę o zaprzes­tanie wszel­kich dzi­ałań wymier­zonych w lekarzy – syg­natar­iuszy „Deklaracji Wiary”, wymier­zonych w Pro­fe­sora dr. hab. med. Bog­dana Chazana.

Z poważaniem

dr inż. Antoni Zięba Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Proszę, aby zostały wstrzy­mane wszelkie dzi­ała­nia wymier­zone prze­ci­wko lekar­zom, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, w szczegól­ności wobec pro­fe­sora Bog­dana Chaz­ana. Proszę także o mod­l­itwę w intencji obrony ucz­ci­wych lekarzy, którzy powiedzieli życiu – TAK oraz o redagowanie i wysłanie listów do min­is­tra zdrowia Pana Bar­tosza Arłukow­icza w obronie lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, a w szczegól­ności w obronie pana pro­fe­sora Bog­dana Chaz­ana. Za każde dzi­ałanie i mod­l­itwę przekazuję serdeczne „Bóg zapłać”!

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce