logo
Wtorek,
14 maja 2013
Życiu zawsze TAK!

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Szwecji (gdzie liczba lud­ności wynosi 9 mil­ionów) liczba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat, mimo roz­dawa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych wśród młodzieży, wynosi 7 338.W Polsce (liczba lud­ności wynosi 38 mil­ionów) liczba legal­nie przeprowad­zonych abor­cji przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat wynosi 42. Nie pozwól­cie, aby wprowad­zono do szkół w Polsce złą w skutkach edukację sek­su­alną Typu B (kat­e­gorii II).

22 kwiet­nia tego roku w siedz­i­bie Pol­skiej Akademii Nauk w Warsza­wie odbyła się kon­fer­encja pt. „Standardy edukacji sek­su­al­nej w Europie. Rekomen­dacje WHO”. Jej orga­ni­za­torem było Europe­jskie Biuro Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia przy współpracy: Biura Pro­gramu Nar­o­dów Zjed­noc­zonych ds. Rozwoju w Polsce, Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej, Min­is­terstwa Zdrowia oraz Szkoły Nauk Społecznych Insty­tutu Fizjologii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk. Kon­fer­encja miała na celu prezen­tację stan­dardów WHO doty­czą­cych edukacji sek­su­al­nej, które wcześniej roz­dano uczest­nikom (w postaci opra­cow­a­nia książkowego). Pod­kreślam, że wyty­czne WHO nie są oblig­a­to­ryjne dla naszego kraju, ale ist­nieją i dzi­ałają takie siły, kra­jowe oraz zagraniczne, które pos­tu­lują, a wręcz doma­gają się wdroże­nia stan­dardów WHO w Polsce.

 

Rekomen­dacje WHO przed­stawił prof. Zbigniew Lew-Starowicz, kon­sul­tant kra­jowy w dziedzinie sek­suologii. Pod­kreślał również, że w pol­skiej oświa­cie brak jest edukacji sek­su­al­nej. W dyskusji pan­elowej wys­tąpili uty­tułowani goś­cie oraz przed­staw­iciele min­is­terstw. Wszyscy uczest­nicy, poza przed­staw­icielką Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej, narzekali na stan pol­skiej edukacji sek­su­al­nej. Po kon­fer­encji oraz dyskusji pan­elowej był czas na pyta­nia oraz możli­wość zabra­nia głosu. Jako jeden z uczest­ników kon­fer­encji pod­kreśliłem wyraźnie, że argu­men­tacja i stwierdzenia pro­fe­sorów doty­czące braku w pol­skiej oświa­cie edukacji sek­su­al­nej są niez­godne z rzeczy­wis­toś­cią. Wskaza­łam również, że wymienione na str. 15 stan­dardów edukacji sek­su­al­nej trzy kat­e­gorie tejże edukacji pokry­wają się z zapro­ponowanymi przez Amerykańską Akademię Pedi­atrii typami edukacji seksualnej:

– wychowanie do czys­tości – absty­nencji sek­su­al­nej (chastity edu­ca­tion, abstinence-only edu­ca­tion); bez propagowa­nia wśród dzieci i młodzieży antykoncepcji

B – bio­log­iczna edukacja sek­su­alna (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­jąca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy na temat antykon­cepcji, nie uwzględ­nia zasad etycznych

C – złożona edukacja sek­su­alna zaw­ier­a­jąca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex education.

Wprowad­zony do pol­skiego sys­temu oświaty w 1998 roku przed­miot „wychowanie do życia w rodzinie”, odpowiada edukacji sek­su­al­nej typu A. W swoim wys­tąpi­e­niu, opier­a­jąc się ofic­jal­nymi danymi rzą­dowymi, pod­kreśliłem także, że ten typ edukacji sek­su­al­nej, w porów­nani z kra­jami Europy, przynosi bardzo pozy­ty­wne efekty.

W rekomen­dacji WHO na stronie 12 wspom­ni­ano, że w Szwecji już w 1955 wprowad­zono Typ B edukacji sek­su­al­nej, co doprowadz­iło do określonych skutków. Zabier­a­jąc głos dodałem, że w Szwecji (gdzie liczba lud­ności wynosi 9 mil­ionów) liczba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat, mimo roz­dawa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych wśród młodzieży, wynosi 7 338. Nato­mi­ast liczba zare­je­strowanych abor­cji wynosi 40 000 rocznie.

Dla porów­na­nia w Polsce (liczba lud­ności wynosi 38 mil­ionów) w 1997 roku, kiedy abor­cja była zale­gal­i­zowana, odno­towano 3 000 pro­ced­erów prz­ery­wa­nia ciąży wśród całej pop­u­lacji pol­s­kich kobiet, a liczba legal­nie przeprowad­zonych abor­cji przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat wynosi 42[1]. Są to niewąt­pli­wie znakomite rezul­taty wprowadzenia do pol­s­kich szkół „wychowa­nia do życia w rodzinie”. Nie pozwól­cie, aby wprowad­zono do szkół w Polsce złą w skutkach edukację sek­su­alną Typu B (kat­e­gorii II). Musi­cie bronić młodzież i dzieci przed fatal­nymi pro­gra­mami (planami) świa­towych organizacji.

Przyp­isy:

 

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce