logo
Środa,
18 września 2013
Życiu zawsze TAK!

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Nie ma i nie było takiego przy­padku w his­torii świata, w którym wprowadze­nie i legal­iza­cja środ­ków antykon­cep­cyjnych w jakimkol­wiek kraju zmniejszyłaby liczbę wykony­wanych abor­cji. Dane medy­czne i statysty­czne zebrane z wielu kra­jów świad­czą o tym, że jest dokład­nie odwrotnie.

Dzisiejsze spotkanie zacznę od smut­nych wieści. Dotarły do nas infor­ma­cje z Ameryki Połud­niowej (Mon­te­v­ideo – stolica Urug­waju), gdzie zebrali się przed­staw­iciele 38 państw Ameryki Połud­niowej i Środ­kowej. Byli wśród nich reprezen­tanci 24 region­al­nych i między­nar­o­dowych agencji i 260 orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. Tem­atem zebra­nia było omówie­nie tzw. praw repro­duk­cyjnych kobiet (w szczegól­ności sprawa legal­iza­cji zbrodni abor­cji w kra­jach Ameryki Łacińskiej).

Obec­nie więk­szość kra­jów Ameryki Łacińskiej ma usta­wowo zapisaną ochronę życia poczę­tych dzieci. Niestety, od kilku lat nasi­lają się dzi­ała­nia różnych orga­ni­za­cji proabor­cyjnych (w tym ONZ) mające na celu legal­iza­cję abor­cji w tych kra­jach. Aby to osiągnąć, posługują się kłamst­wem. Pier­wszym z nich jest tzw. prawo do abor­cji. Prawo do zabi­ja­nia niewin­nych poczę­tych dzieci nie ist­nieje, a mówie­nie o tym jest kłamst­wem, manip­u­lacją i propagowaniem okrut­nej zbrodni.

Innym celem tych orga­ni­za­cji jest upowszech­nie­nie i pro­mocja homozwiązków oraz twierdze­nie, że nowoczesna antykon­cepcja elimin­uje zjawisko abor­cji. Wielokrot­nie mówiłem, że nie ma i nie było takiego przy­padku w his­torii świata, w którym wprowadze­nie i legal­iza­cja środ­ków antykon­cep­cyjnych w jakimkol­wiek kraju zmniejszyła liczbę wykony­wanych abor­cji. Dane medy­czne i statysty­czne zebrane z wielu kra­jów świad­czą o tym, że jest dokład­nie odwrot­nie. Trzeba tę prawdę głośno mówić i infor­mować zna­jomych z Ameryki Łacińskiej o doświad­czeni­ach naszego kraju. Walka w obronie życia doty­czy całego globu.

Chcę także zwró­cić Waszą uwagę na sprawy pol­skie. W lipcu, jak wiemy, obrońcy życia złożyli w sejmie 400 000 pod­pisów oby­wa­teli, którzy doma­gają się przyz­na­nia prawa do życia od poczę­cia dzieciom chorym, niepełnosprawnym i obciążonym różnego rodzaju wadami. W najbliższym cza­sie ten pro­jekt będzie roz­pa­try­wany w naszym Par­la­men­cie.

Potrzeba Waszej serdecznej mod­l­itwy o dary Ducha Świętego dla wszys­t­kich członków ugrupowań, aby w prawdzie i w zgodzie z włas­nym sum­ie­niem przyz­nali prawo do życia chorym i niepełnosprawnym nien­ar­o­d­zonym dzieciom. Potrzebne są także konkretne dzi­ała­nia oby­wa­tel­skie, takie jak listy, roz­mowy, tele­fony i e-maile do poszczegól­nych par­la­men­tarzys­tów (posłów i sen­a­torów), którzy będą decy­dować o życiu i śmierci nien­ar­o­d­zonych chorych dzieci.

Kon­takty, adresy do par­la­men­tarzys­tów i inne potrzebne infor­ma­cje zna­jdziecie na stronie inter­ne­towej www.ratujdzieci.pl (zakładka „kon­takt”). Zachę­cam do włączenia się w tę wielką batalie o życie dla wszys­t­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci, także tych chorych i niepełnosprawnych przed narodzeniem.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce