logo
Poniedziałek,
3 lutego 2014
Życiu zawsze TAK!

Spojrzenie na 2013 rok

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Wyniki bada­nia CBOS z lipca 2013 roku dowiodły, że 75% Polaków domaga się bezwarunk­owego prawa do życia dla każdego poczętego dziecka.

U progu 2014 roku chcę jeszcze raz spo­jrzeć na min­iony rok z per­spek­tywy obrony życia człowieka. Ubiegły rok to przede wszys­tkim pier­wsza ogól­noeu­rope­jska inic­jatywa „Jeden z nas”, pod którą pod­pisało się prawie 2 000 000 mieszkańców Unii Europe­jskiej. Jej celem jest zatrzy­manie finan­sowa­nia, ze środ­ków uni­jnych, abor­cji oraz ekspery­men­tów na nien­ar­o­d­zonych dzieci­ach w kra­jach Trze­ciego Świata. Najwięcej pod­pisów zebrano we Włoszech, a następ­nie w Polsce. Pod­sumowaniem inic­jatywy była kon­fer­encja (odbyła się w Krakowie), która zgro­madz­iła obrońców życia z różnych państw Unii Europe­jskiej. Pod­czas trzyd­niowych obrad zas­tanaw­ial­iśmy się nad dal­szym roz­wo­jem akcji, aby w rezulta­cie Par­la­ment Europe­jski ją zaaprobował.

Sukce­sem Inic­jatywy „Jeden z nas” była wygrana pod­czas głosowa­nia nad raportem Estreli (10 grud­nia 2013 r.), który zakładał prawo do abor­cji jako pod­sta­wowy przy­wilej mieszkańców Unii Europe­jskiej. Przyjęto kontr-rezolucję, w której pod­kreślono zapisy prawne, które pozwalają poszczegól­nym państ­wom członkowskim Unii Europe­jskiej na ustanaw­ianie przepisów doty­czą­cych takich kwestii jak abor­cja, edukacja sek­su­alna czy pod­sta­wowe prawa moralne.

Pragnę wspom­nieć także o son­dażu, który został przeprowad­zony przez CBOS w lipcu 2013 roku w Polsce i odnosił się do idei prawa do życia. Wyniki bada­nia dowiodły, że 75% Polaków domaga się bezwarunk­owego prawa do życia dla każdego poczętego dziecka. Jed­nakże pomimo ogrom­nego popar­cia w społeczeńst­wie i zebra­nia 400 000 pod­pisów pod pro­jek­tem now­eliza­cji Ustawyz dnia 7 sty­cz­nia 1993 r. o planowa­niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­ności prz­ery­wa­nia ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78), która miała zapewnić prawo do życia dla dzieci obciążonych różnego rodzaju wadami i chorobami, już w pier­wszym czy­ta­niu koal­icja PO i PSL (także Ruch Palikota i kręgi fem­i­nisty­czne) odrzu­ciła pro­jekt. Trzeba o tym fak­cie pamię­tać przy mają­cych się odbyć w tym roku wyb­o­rach do Par­la­mentu Europe­jskiego i do samorządu lokalnego. Żaden ucz­ciwy człowiek nie może oddać głosu na te par­tie, które odrzu­ciły prawo do życia dla poczę­tych niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem.

Z radoś­cią odno­towu­jemy ros­nące popar­cie społeczne dla orga­ni­za­cji marszy dla życia i rodziny. W 2013 roku odbyły się w takich mias­tach jak: Poz­nań, Szczecin, Warszawa, Kraków.

Ostat­nia wiado­mość doty­czy miasta Częs­to­chowa, które jako pier­wsze w Polsce decyzją władz wprowadz­iło częś­ciową refun­dację pro­ce­dury in vitro. Dzięki staran­iom częs­to­chows­kich obrońców życia oraz Ryc­erzy Kolumba udało się ograniczyć tę ustawę i w rezulta­cie kwotę, która pier­wot­nie miała być przez­nac­zona na refun­dację in vitro podzielono. Jej połowę przez­nac­zono na wspar­cie napro­tech­nologii – ety­cznej, efek­ty­wnej i tańszej metody pomocy bezdziet­nym małżonkom.

Proszę o dal­sze wspar­cie mod­litewne w intencji obrony życia ludzkiego a także o pomoc w dzi­ała­ni­ach oby­wa­tel­s­kich zmierza­ją­cych do tego, aby w naszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci, było prawnie i insty­tucjon­al­nie chronione.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce