logo
Wtorek,
19 stycznia 2016
Życiu zawsze TAK!

Miniony rok 2015

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Min­iony rok był trudny dla nas obrońców życia, cho­ciaż pod koniec znalazły się także wielkie zapowiedzi przyszłych pozy­ty­wnych zmian.

Chrono­log­icznie rzecz biorąc: rok 2015 zaczął się trag­icznie, bo już 2 kwiet­nia Min­is­terstwo Zdrowia wydało roz­porządze­nie, w którym dop­uś­ciło na pol­ski rynek bez żad­nych ograniczeń śmier­cionośną pigułkę „dzień po”. Min­is­terstwo Zdrowia zez­woliło na stosowanie abor­cyjnej i wczesno­poron­nej pigułki dziew­czę­tom nawet 15-letnim. Jest to skan­dal­iczny czyn byłego Min­is­terstwa Zdrowia na czele w ówczes­nym Min­istrem Zdrowia panem Bar­toszem Arłukow­iczem. Ten czyn okryty jest kon­sek­wenc­jami zabójstwa poczę­tych, nien­ar­o­d­zonych dzieci na najw­cześniejszym etapie roz­woju, który rzuca ogromny cień na poprzed­nią koal­icję PO-PSL. W tam­tym cza­sie w medi­ach pub­licznych powielane były kłam­liwe infor­ma­cje, że dopuszcze­nie śmier­cionośnej pigułki było nakazem Unii Europe­jskiej. To jed­nak nieprawda, gdyż UE nie narzu­ciła Polsce sprzedawa­nia pigułki „dzień po” bez recepty, dziew­czę­tom 15-letnim. Jest to antykon­cep­cyjna pigułka, która musi być w szy­bkim cza­sie zabroniona.

 

W kwiet­niu ubiegłego roku prezy­dent Bro­nisław Komorowski pod­pisał Kon­wencję Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej. Kon­wencja ta tylko ład­nie się nazywa, ale jest wielkim niebez­pieczeńst­wem dla naszych rodzin i dla całego sys­temu prawnego Rzecz­pospo­litej Pol­skiej, która w istotny sposób ogranicza naszą nar­o­dową suw­eren­ność. Oczeku­jemy, że w nowym roku 2016 nowa władza tę Kon­wencję jak najszy­b­ciej wypowie.

Cieszę się z dwóch wiel­kich wydarzeń, które będą rzu­towały pozy­ty­wnie na dzi­ałal­ność w obronie życia. Mam na myśli wybory prezy­denckie, w których zwyciężył pan Andrzej Duda i wybory par­la­men­tarne do Sejmu i Senatu.

Zwycięstwo pana prezy­denta Andrzeja Dudy to wielka zapowiedź pozy­ty­wnych zmian poli­ty­cznych na najwyższym szczeblu kra­jowym w ochronie życia każdego człowieka. Wiemy, pod jakim atakiem medi­al­nym zna­j­duje się dziś to zwycięstwo, musimy mod­l­itwą wspierać pana Prezy­denta i panią Pre­mier Beatę Szy­dło, aby Sejm i Senat wytr­wali mimo tego huraganowego — jakże często oszcz­er­czego — ataku mediów pub­licznych i komer­cyjnych, które wspier­ają prze­graną koal­icję PO-PSL.

Mówiąc o ubiegłym roku 2015 nie możemy zapom­i­nać o bardzo ważnym strate­gicznie dla nas ludzi wierzą­cych XXXV-leciu Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Uroczyste obchody były przeprowad­zone w Krakowie, a uroczysta Msza św. była kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem bp Jana Szkodonia. 12 października min­ionego roku ogłosil­iśmy zmody­fikowany i zatwierd­zony przez ks. Kar­dy­nała Stanisława Dzi­wisza pro­gram Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Pier­wszym celem tej mod­l­itwy jest ekspi­acja za odrzu­cony dar życia w naszej ojczyźnie.

Słusznie cieszymy się z wiel­kich sukcesów w obronie życia. Od kilku­nastu lat mamy szczególne Boże Bło­gosław­ieństwo, które pomaga nam umac­niać cywiliza­cję życia w naszej Ojczyźnie. Mamy dzisiaj dobrą świado­mość nar­o­dową o początku życia ludzkiego, jakim jest moment poczę­cia. Mamy także ros­nący z roku na rok sza­cunek do życia, każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Musimy pamię­tać — my jako Polacy i katol­icy — że w naszej Ojczyźnie zabito dziesiątki mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci. W tym szczegól­nym Roku Miłosierdzia, możemy poprzez Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, dziękować za wielkie bło­gosław­ieństwo w walce o życie człowieka. Prosić o dal­sze budze­nie sum­ień i świado­mości społecznej, aby w naszej Kon­sty­tucji był wyraźny i pre­cyzyjny zapis — od poczę­cia po nat­u­ralną śmierć. W Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci wpisana jest także potrzeba i cel mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej, bo tą mod­l­itwą wybłagamy prze­bacze­nie naszych grzechów prze­ci­wko życiu.

Szczęść Boże!

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce