logo
Czwartek,
20 lutego 2014
Życiu zawsze TAK!

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Marsz dla Życia w Waszyn­g­tonie odbył się 23 sty­cz­nia i uczest­niczyło w nim ok. 300 000 osób z całych Stanów Zjed­noc­zonych, w tym zagraniczne del­e­gacje. Ta doroczna man­i­fes­tacja związana jest z 41. rocznicą hanieb­nego wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, który w 1973 roku odmówił prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom (nawet do 9. miesiąca życia w łonie matki).

Decyzja Sądu Najwyższego była oparta na wielkim kłamst­wie. Pro­ces znany jest jako sprawa Roe vs. Wade. Pod nazwiskiem Jane Roe skry­wała się Norma McCor­vey. W 1969 roku miała 21 lat. Była w ciąży, która – jak oświad­czyła — pow­stała w wyniku gwałtu. Zdes­per­owana i zagu­biona trafiła w ręce dwóch młodych i szuka­ją­cych sukcesu prawniczek — Sary Wed­ding­ton i Lindy Cof­fee, które postaw­iły sobie za cel doprowadze­nie do legal­iza­cji abor­cji – najpierw w stanie Texas, a później w całych Stanach Zjed­noc­zonych. Obie uznały przy­padek McCor­vey za ide­alny do real­iza­cji tego celu.

Nakłoniły Normę, by doma­gała się zez­wole­nia na prz­er­wanie ciąży zami­ast zale­canej w takich przy­pad­kach adopcji. Uru­chomiły jed­nocześnie ogromną mach­inę pro­pa­gandową pro­mu­jącą legal­iza­cję zabi­ja­nia dzieci poczę­tych. W medi­al­nej kam­panii zawyżano liczbę niele­gal­nych abor­cji dokony­wanych w Stanach Zjed­noc­zonych, przed­staw­iano kobi­ety jako ofi­ary opresyjnego sys­temu, w którym odmawia się im prawa do samostanowienia, straszono śmier­cią i chorobami szerzą­cymi się rzekomo wśród kobiet korzys­ta­ją­cych z niele­gal­nego prz­ery­wa­nia ciąży. Pro­ces ciągnął się kilka lat i zakończył się wyrok­iem wydanym 22 sty­cz­nia 1973 roku, w którym uznano prawo kobi­ety do zabi­cia swego poczętego dziecka aż do momentu porodu (w szczegól­nych przypadkach).

Po wielu lat­ach Norma McCor­vey wyz­nała w medi­ach, że nigdy nie została zgwał­cona i doskonale znała ojca dziecka, a jej przy­padek został wymyślony na potrzeby legal­iza­cji w USA abor­cji. Pod­czas pro­cesu kła­mała nie tylko „Jane Roe” ale także jej rzekomi gwał­ci­ciele. Całą his­torię związaną z pro­ce­sem sądowym opisała w 1994 roku w auto­bi­ografii „I Am Roe”. Na decyzję, by ujawnić prawdę wpływ miało też jej szoku­jące nawróce­nie. Jak to określił jeden z dzi­ałaczy pro-life, Norma Mc Cor­vey będąc przez długi czas „dziew­czyną z plakatu” w świecie abor­cji, „zeskoczyła z plakatu prosto w ramiona Jezusa Chrys­tusa”. W 1998 r. wstąpiła do Koś­cioła katolick­iego. Dziś mówi o sobie: Jestem w stu pro­cen­tach odd­ana Jezu­sowi i w stu pro­cen­tach odd­ana obronie życia. I zaraz dodaje: Bez wyjątków. Bez kom­pro­misów. Stała się jedną z najważniejszych ikon obrony życia w USA. Wciąż akty­wnie dzi­ała w ruchach pro-life.

Sza­cuje się, że w skutek wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych z 1973 roku życie utraciło ok. 55 mln amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Z tego powodu każdego roku w Waszyn­g­tonie odby­wają się man­i­fes­tacje w obronie ludzkiego życia. Ich uczest­nicy pragną przy­wróce­nia prawa do życia dla wszys­t­kich poczę­tych a jeszcze nien­ar­o­d­zonych dzieci. Marsz dla Życia poprzedz­iło całonocne czuwanie w kat­e­drze w Waszyn­g­tonie. Po dziewię­ciu dni­ach mod­l­itwy i postu o świcie 23 sty­cz­nia odpraw­iono Mszę świętą w intencji amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Prośbę o włącze­nie się dziewię­ciod­niową nowennę kierowano do wszys­t­kich kato­lików na całym świecie. Polacy odpowiedzieli znakomi­cie.

Mod­l­itwa prowad­zona była sys­tem­aty­cznie i w sposób zor­ga­ni­zowany m.in. w Sank­tu­ar­ium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, na Jas­nej Górze przed cud­ownym obrazem Matki Boskiej Częs­to­chowskiej, u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warsza­wie na Żoli­borzu i w Bazylice w Liche­niu. Poin­for­mu­jemy o tym mod­litewnym wspar­ciu pol­s­kich obrońców życia, ale także Episkopat amerykański i Ojca Świętego Fran­ciszka. Dziękuję wszys­tkim, którzy włączyli się w tę modlitwę.

Uczest­nicy Marszu dla Życia przes­zli najbardziej reprezen­ta­cyjną ulicą stol­icy Stanów Zjed­noc­zonych – Aleją Kon­sty­tucji w kierunku Kapi­tolu oraz siedz­iby Sądu Najwyższego. Demon­stranci wznosili okrzyki: „brońmy życia”, „każde dziecko ma prawo do życia”, „abor­cja zabija dzieci”. Nie­siono m.in. kopię cud­ownego obrazu Matki Boskiej Częs­to­chowskiej. Trwa bowiem wielka świa­towa pere­gry­nacja obrazu Matki Boskiej Częs­to­chowskiej. Prze­chodząc przez cały świat mobi­lizuje ludzi do mod­l­itwy i dzi­ałań w obronie życia. W obec­nym cza­sie obraz zna­j­duje się na kon­ty­nen­cie amerykańskim, właśnie w stol­icy Stanów Zjed­noc­zonych – w Waszyn­g­tonie.

Z bólem muszę powiedzieć, że władze Stanów Zjed­noc­zonych starały się zmniejszyć rangę tego wydarzenia oraz dokładali wszel­kich starań, aby zniechę­cić ludzi do udzi­ału w Marszu. Tym razem jako sojusznika obrano sobie pogodę. Media w całych Stanach Zjed­noc­zonych podawały, że w Waszyn­g­tonie doszło do ciężkiego ataku zimy i całkowitego par­al­iżu miasta. W rzeczy­wis­tości tem­per­atura w ciągu nie schodz­iła poniżej – 7 C, a śniegu w mieś­cie spadło może z 5 cm. Służby komu­nalne nie przys­tąpiły jed­nak do odśnieża­nia chod­ników i oczyszcza­nia jezdni. Decyzją władz zamknięto wszys­tkie urzędy państ­wowe, szkoły itd. Mimo wszys­tko 300 000 obrońców życia, w tym liczna młodzież, zde­cy­dowało się uczest­niczyć w Marszu dla Życia. To wydarze­nie budzi nadzieję dla Ameryki i całego świata.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce