logo
Środa,
10 lipca 2013
Życiu zawsze TAK!

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Bada­nia opub­likowane w zagranicznych naukowych cza­sopis­mach wskazują m.in. na fakt, że ok. 40% dzieci poczę­tych metodą in vitro rodzi się przed­w­cześnie. Dodatkowa opieka medy­czna nad dziećmi urod­zonymi przed­w­cześnie wskutek metody in vitro w Stanach Zjed­noc­zonych to koszt 1 mld dolarów. W innym artykule czy­tamy, że u dzieci poczętych w wyniku in vitro wielokrot­nie zwięk­szone jest ryzyko wys­tąpi­enia niek­tórych nowot­worów, a także poważnych wad serca.

23 maja w Sejmie min­is­ter zdrowia przed­stawił infor­ma­cję doty­czącą wdraża­nia i finan­sowa­nia pro­gramu zapłod­nienia pozaus­tro­jowego. W związku z tym Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wys­tosowało oświad­cze­nie następu­jącej treści:

 

Kraków, 27 maja 2013 r.

 Oświad­cze­nie Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka w sprawie pro­ce­dury „in vitro”

W związku z przed­staw­ioną przez Min­is­tra Zdrowia w Sejmie RP (23 maja 2013 r.) infor­macją doty­czącą wdraża­nia i finan­sowa­nia pro­gramu zapłod­nienia pozaus­tro­jowego Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obrońców Życia Człowieka przed­stawia następu­jące stanowisko.

W pełni podtrzy­mu­jemy aktu­al­ność treści naszego oświad­czenia z marca 2008 r.:

Pro­ce­dura „in vitro”, mimo ukierunk­owa­nia na osiąg­nię­cie szla­chet­nego celu, jakim jest poczę­cie i nar­o­dze­nie dziecka, jest głęboko nieety­czna i sprzeczna z pol­skim prawem.

W ramach tej pro­ce­dury sztucznie, hor­mon­al­nie przyspiesza się dojrze­wanie kilku, kilku­nastu żeńs­kich komórek jajowych, pobiera się je i w probówce zapład­nia męskimi gametami. Zazwyczaj poczę­tych zostaje kilka, kilka­naś­cie istot ludz­kich; następ­nie dokonuje się ich selekcji. Poczęte dzieci wykazu­jące wady niszczy się, a jedną lub kilka wybranych istot ludz­kich trans­fer­uje się do łona matki celem umożli­wienia im dal­szego roz­woju i urodzenia. „Nadliczbowe” poczęte embri­ony ludzkie zam­raża się dla ich ewen­tu­al­nego, późniejszego wykorzystania.

Ogromna więk­szość poczy­nanych w cza­sie pro­ce­dury „in vitro” istot ludz­kich ginie – według danych z różnych ośrod­ków od 60 do 80%: w cza­sie selekcji, trans­feru, zam­raża­nia i odmrażania.

Pro­ce­dura „in vitro” narusza god­ność ludzką zarówno samych rodz­iców – elimin­u­jąc ich per­son­al­isty­czny, głęboko intymny akt małżeński i zastępu­jąc go dzi­ała­ni­ami tech­nicznymi, jak i god­ność człowieczą dziecka poczętego poprzez stosowanie wobec niego selekcji, trans­feru, pro­cesu zam­raża­nia i od­mrażania oraz przetrzymy­wanie w bankach ludz­kich embrionów.

Pro­ce­dura „in vitro” narusza więc trzy artykuły Kon­sty­tucji RP:

Art. 30. Przy­rod­zona i niezby­walna god­ność człowieka stanowi źródło wol­ności i praw człowieka i oby­wa­tela. Jest ona nien­aruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obow­iązkiem władz publicznych.

Art. 38. Rzecz­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 40. Nikt nie może być pod­dany tor­turom ani okrut­nemu, nie­ludzkiemu lub poniża­jącemu trak­towa­niu i karaniu. (…)

A także stanowi narusze­nie art. 157a kodeksu karnego:

§ 1. Kto powoduje uszkodze­nie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagraża­jący jego życiu, podlega grzy­wnie, karze ograniczenia wol­ności albo pozbaw­ienia wol­ności do lat 2.

Oczeku­jemy od właś­ci­wych organów resortu spraw­iedli­wości przewidzianych prawem dzi­ałań, które doprowadzą do zaprzes­ta­nia stosowa­nia pro­ce­dury „in vitro” jako narusza­jącej obow­iązuje pol­skie prawo.

Prag­niemy pod­kreślić, że w apelach 300 naukow­ców oraz 1000 pra­cown­ików Służby Zdrowia do par­la­men­tarzys­tów zna­j­du­jemy pełne potwierdze­nie istot­nych treści zawartych w na­szym oświad­cze­niu sprzed pię­ciu lat.

Wyrażamy stanow­czy sprze­ciw prze­ci­wko wdraża­niu i refun­dacji głęboko nieety­cznej, niehu­man­i­tarnej metody „in vitro” zami­ast napro­tech­nologii – nowoczes­nej, ety­cznej, wielo­krotnie bardziej skutecznej i kilka­krot­nie tańszej metody pomocy bezdziet­nym małżonkom.

Apelu­jemy do wszys­t­kich ludzi dobrej woli o zaan­gażowanie w dzi­ała­nia zmierza­jące do zaprzes­ta­nia stosowa­nia pro­ce­dury „in vitro”, a upowszech­ni­a­nia i refun­dowa­nia naprotechnologii.

Za Zarząd

dr inż. Antoni Zięba prezes

 

Mam przed sobą artykuły z zagranicznych naukowych cza­sop­ism, które wskazują na prob­lemy ze zdrowiem fizy­cznym dzieci poczę­tych i urod­zonych w wyniku pro­ce­dury in vitro, tj. wielokrotny wzrost wad wrod­zonych u dzieci urod­zonych w wyniku pro­ce­dury in vitro; wzrost ryzyka wcześ­ni­actwa – ok. 40% dzieci poczę­tych metodą in vitro rodzi się przed­w­cześnie. Dodatkowa opieka medy­czna nad dziećmi urod­zonymi przed­w­cześnie wskutek metody in vitro w Stanach Zjed­noc­zonych to koszt 1 mld dolarów. W innym artykule czy­tamy, że u dzieci poczętych w wyniku in vitro wielokrot­nie zwięk­szone jest ryzyko wys­tąpi­enia niek­tórych nowot­worów, a także poważnych wad serca.

Profesor Aleksander Bara­now, prze­wod­niczący Rosyjskiej Akademii Nauk Medy­cznych, stwierdził, że ok. 75% dzieci z in vitro jest kale­kich. Trzeba pod­kreślić, że pro­ce­dura in vitro jest niepotrzeba, gdyż dys­ponu­jemy ety­czną, bez­pieczną, efek­ty­wną i dwa razy tańszą metodą leczenia niepłod­ności, którą jest napro­tech­nolo­gia. Wys­tępu­jąc w Dumie Państ­wowej, pro­fe­sor A. Bara­now apelował: jeśli wyda­jemy pieniądze na in vitro, to od razu trzeba gro­madzić pieniądze na opiekę nad inwal­i­dami urod­zonymi metodą in vitro („Dzi­en­nik Pol­ski” 15.10.2009).

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce