logo
Wtorek,
19 maja 2015
Życiu zawsze TAK!

Uniewinnienie profesora Chazana

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Pro­fe­sor Bog­dan Chazan nie zła­mał prawa odmaw­ia­jąc kobiecie abor­cji — tak stwierdzili proku­ra­torzy ze stołecznego Moko­towa po przeanal­i­zowa­niu wszys­t­kich zebranych dokumentów.

30 kwiet­nia rzecznik pra­sowy Proku­ratury Okrę­gowej w Warsza­wie Prze­mysław Nowak ogłosił, że prof. Bog­dan Chazan nie dokonał przestępstwa, odmaw­ia­jąc kobiecie doko­na­nia abor­cji. Proku­ratura umorzyła postępowanie wyjaś­ni­a­jące skierowane prze­ci­wko temu wielkiemu obrońcy życia. Jest to wielka radość, że w naszym wymi­arze spraw­iedli­wości znaleźli się ludzie, którzy rzetel­nie i spraw­iedli­wie oce­nili postępowanie prof. Bogdana Chaz­ana. Atak wymier­zony z ratusza warsza­wskiego przez prezy­dent Hannę Gronkiewicz — Waltz wyrządził wiele szkód w naszej Ojczyźnie. Batalia nie jest jeszcze zakońc­zona. Uniewin­nie­nie prof. Bogdana Chaz­ana i stwierdze­nie przez proku­raturę, że nie zła­mał prawa, posługu­jąc się klauzulą sum­ienia, umarza­jąc tym samym postępowanie w sprawie naraże­nia pac­jen­tki na bezpośred­nie niebez­pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczer­bku na zdrowiu, jest bardzo ważnym stwierdze­niem, potrzeb­nym do dal­szego postępowa­nia przed sądem pracy. To postępowanie toczy się już z inic­jatywy samego prof. Chazana, wybit­nego i ucz­ci­wego lekarza, obrońcy życia, o przy­wróce­nie go na ode­brane mu przez prezy­dent Warszawy stanowisko dyrek­tora Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

 

To zwycięstwo Pro­fe­sora jest wielkiej wagi, bo pokazuje nam, że zawsze powin­niśmy wal­czyć i nie rezyg­nować z wyko­rzys­ta­nia każdej nadąża­jącej się szansy na przed­staw­ie­nie rzec­zowych argu­men­tów, analiz i doku­men­tów świad­czą­cych o wadze obrony życia poczę­tych dzieci. Waga obrony życia jest często pomi­jana w komer­cyjnych medi­ach. Zwykły szary człowiek ulega wielkiej manip­u­lacji, niekiedy wprost zakła­ma­niu, które jakże często ser­wowane są przez potężne pub­liczne czy komer­cyjne media. Dzięku­jemy ucz­ci­wym proku­ra­torom i mod­limy się, aby prof. Chazan odniósł pełne zwycięstwo, mam na myśli werdykt sądu pracy, który przy­wróci go do pracy na stanowisku dyrek­tora Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Z radoś­cią pragnę państwu przekazać infor­ma­cję o wielkim sukce­sie obrońców życia ze Szczecina. Pod­czas pięknej pogody 19 kwiet­nia uli­cami Szczecina przeszedł najwięk­szy w Polsce marsz w obronie życia. W Marszu dla Życia udział wzięło ponad 20 tys. w więk­szości młodych osób, którzy demon­strowali za ochroną życia każdego człowieka młodego czy starego, zdrowego czy niepełnosprawnego od pier­wszych chwil poczę­cia do najpóźniejszych lat starości. Tegorocznym hasłem najwięk­szego w Polsce Marszu dla Życia było: „Kobi­eta jest piękna”. Orga­ni­za­torzy wszys­tkim pan­iom nieza­leżnie od wieku wręczyli białe róże jako wyraz wdz­ięczności i sza­cunku dla każdej kobi­ety. Hasło prze­wod­nie tegorocznego marszu było bardzo wymowne i szla­chetne, pod­kreślało kobiece pię­kno w wielu wymi­arach; duchowym, fizy­cznym i macierzyńskim, a także w swym samot­nym powoła­niu w służ­bie innym. Grat­u­lu­jemy głównemu orga­ni­za­torowi Marszu, ks. Tomaszowi Kance­lar­czykowi, który od 13 lat z wieloma wolon­tar­iuszami i z dzi­ałaczami Civ­i­tas Chris­tiana w Szczecinie pode­j­muje wyzwanie orga­ni­za­cji tak znakomitego i okaza­łego Marszu. Jest to ogromny sukces i przykład dla nas wszys­t­kich, abyśmy demon­strowali nie tylko w sferze koś­ciel­nej, ale także w sferze pub­licznej, abyśmy wszędzie wyrażali swoje zaan­gażowanie na rzecz ochrony życia, swoją wolę budowa­nia cywiliza­cji życia. Przy­go­towa­nia do tego wspani­ałego Marszu trwały bardzo długo. Ksiądz Tomasz Kance­lar­czyk wraz ze swoim sztabem wolon­tar­iuszy przez cały rok pracuje na rzecz obrony życia, orga­nizu­jąc różne spotka­nia, inic­jatywy mod­litewne, wys­tawy i filmy. Ten ogromny trud włożony w orga­ni­za­cję pozwala zdobyć palmę pier­wszeństwa w przy­go­towywa­niu Marszu dla Życia w Polsce. Myślę, że jeszcze długo nikt nie zagrozi szczecini­anom w tej wspani­ałej inic­jaty­wie, w tym głośnym woła­niu i demon­strowa­niu: Życiu człowieka zawsze tak! Zabi­ja­niu nie! In– vitro jako pro­ce­durze śmierci i kalectwa: nie!

Mówmy i doma­ga­jmy się powszech­nego stosowa­nia, finan­sowa­nia i pro­mowa­nia napro­tech­nologii — metody bezkonkuren­cyjnej, która pomaga bezdziet­nym małżonkom w uzyska­niu nar­o­dzin upragnionego potomstwa.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce