logo
Wtorek,
22 października 2013
Życiu zawsze TAK!

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W Stanach Zjed­noc­zonych od 1973 roku decyzją Sądu Najwyższego zez­wolono kobi­etom na dokony­wanie abor­cji aż do 9. miesiąca ciąży. Ten zbrod­niczy zapis kosz­tował życie ponad 50 mln nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Chci­ałbym dzisiaj przy­bliżyć inic­jatywę amerykańs­kich obrońców życia, którzy postanow­ili, że każdego 14 wrześ­nia będą obchodzić Nar­o­dowy Dzień Pamięci Dzieci Abor­towanych. W Stanach Zjed­noc­zonych od 1973 roku decyzją Sądu Najwyższego zez­wolono kobi­etom na dokony­wanie abor­cji aż do 9. miesiąca ciąży. Ten zbrod­niczy zapis kosz­tował życie ponad 50 mln nien­ar­o­d­zonych dzieci. Z tego powodu obrońcy życia zor­ga­ni­zowali nabożeństwa równocześnie w 25 miejs­cach USA, w których pochowane zostały szczątki abor­towanych dzieci. Niek­tóre z tych grobów zaw­ier­ają ponad 100 zabitych poprzez abor­cję dzieci. Ich ciała obrońcy życia zabrali z pojem­ników na śmieci przed klinikami abor­cyjnymi lub z pra­cowni pato­mor­fo­log­icznych, gdzie często trafi­ają ciała zabi­janych w cza­sie abor­cji dzieci. Inic­ja­torką pro­jektu „Oby­wa­tele dla Społeczeństwa Pro-Life” (grupa amerykańs­kich obrońców życia) jest Mon­ica Miller. Pod­kreśla ona, że Nar­o­dowy Dzień Pamięci Dzieci Abor­towanych będzie obchod­zony dopóty, dopóki zbrod­nia abor­cji nie zostanie zdelegalizowana.

 

W Polsce od kilku lat obchod­zony jest Nar­o­dowy Dzień Pokuty za Grzechy prze­ci­wko życiu człowieka, który przy­pada każdego 27 kwiet­nia. Jest to przy­pom­nie­nie daty narzuce­nia Polsce, w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego, ustawy abor­cyjnej (27 kwiet­nia 1956 roku), która spowodowała śmierć 20 mln nien­ar­o­d­zonych dzieci. Każdego roku polscy obrońcy życia wznoszą mod­l­itwy do wszech­moc­nego Boga, woła­jąc o miłosierdzie dla matek, dla lekarzy oraz par­la­men­tarzys­tów, którzy wprowadzili w 1956 roku w naszym kraju zbrod­niczą ustawę. Cieszy mnie postęp w dziele obrony życie, jaki dokonuje się w Polsce. Nasz kraj uznawany jest za lid­era oraz źródło inspiracji i nadziei wśród państw budu­ją­cych cywiliza­cję życia. Jed­nak w walce z cywiliza­cją śmierci mamy przed sobą jeszcze sporo zadań, z których najważniejsze to wye­lim­i­nowanie wyjątków dopuszcza­ją­cych zabi­cie nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Na koniec chcę podzielić się z wami dobrą infor­ma­cją. Wobec nasi­la­ją­cych się ataków na dzieci i młodzież ze strony ide­ologii gen­der, majowy numer miesięcznika „Wychowawca” (nr 5/2013 „To idzie gen­der”) został poświę­cony temu tem­atowi. Zna­jdziecie w nim szereg artykułów autorstwa księży, pro­fe­sorów i osób świec­kich, którzy opisali mech­a­nizm dzi­ała­nia tej demor­al­izu­jącej ide­ologii oraz wskazali konkretne możli­wości obrony. Jak wiemy, w naszym kraju real­i­zowany jest typ A edukacji sek­su­al­nej – wychowanie do życia w rodzinie. Przynosi ono pozy­ty­wne rezul­taty. Nie możemy poz­wolić środowiskom lewicowym i fem­i­nisty­cznym na wprowadze­nie per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej typu B i C. W tym celu musimy przy­go­tować wiele argu­men­tów i sposobów obrony. Zachę­cam do odwiedzenia strony inter­ne­towej www.wychowawca.pl, na której zna­jdziecie dwa numery miesięcznika „Wychowawca” doty­czące ide­ologii gen­der oraz edukacji sek­su­al­nej. Można je bezpłat­nie pobrać drogą elektroniczną.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce