logo
Czwartek,
5 września 2013
Życiu zawsze TAK!

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Metoda in vitro jest pro­ce­durą śmierci, a nie życia. Według rzetel­nych danych, do 90% poczę­tych tą metodą dzieci ginie przed narodzeniem.

Od bieżącego miesiąca (lip­iec) zaczęła obow­iązy­wać fatalna, niez­godna z prawem i głęboko nieety­czna decyzja min­is­tra rządu Don­alda Tuska doty­cząca uru­chomienia pro­gramu finan­sowa­nia metody in vitro na kwotę 250 mln zł.

 

Po raz kole­jny muszę pod­kreślić, że metoda in vitro jest pro­ce­durą śmierci, a nie życia. Trzeba o tym głośno mówić, aby w końcu prawda dotarła do rządzą­cych naszym kra­jem. Według rzetel­nych danych do 90% poczę­tych tą metodą dzieci ginie przed nar­o­dze­niem. Te nieliczne, które się urodzą są obciążone poważnymi wadami wrod­zonymi. Dys­ponu­jemy między­nar­o­dowymi bada­ni­ami naukowymi, które potwierdzają korelację pomiędzy poczę­ciem w wyniku in vitro a ist­nie­niem różno­ra­kich wad i chorób gene­ty­cznych. Mam przed sobą wykaz lit­er­atury medy­cznej (zaw­ier­a­jący 33 pub­likacje naukowe) dot. ryzyka wys­tąpi­enia wad gene­ty­cznych u dzieci poczę­tych metodą in vitro, który zestawił zespół ekspertów Episkopatu Pol­ski ds. biomedycznych. Przy­pomnę jedną zatr­waża­jącą infor­ma­cję: o 40% zwięk­sza się ryzyko zachorowa­nia na różnego typu nowot­wory u dzieci poczę­tych w wyniku pro­ce­dury in vitro w porów­na­niu z dziećmi, których życie zostało zapoc­zątkowane w sposób nat­u­ralny (Kallen B, Finnstrom O, Lin­dam A i wsp. Can­cer risk in chil­dren and young adults con­ceived by in vitro fer­til­iza­tion. Pedi­atrics 2010: 126: 270).

Pro­ce­dura in vitro nie jest metodą leczenia niepłod­ności, ale nieety­cznym zabiegiem medy­cznym, który niszczy życie poczę­tych dzieci i zdrowie kobiet. Koszt założe­nia poradni napro­tech­no­log­icznej wynosi 25 mln zł. Za pieniądze przez­nac­zone przez rząd na pro­ce­durę in vitro można by powołać 10 klinik sto­su­ją­cych metodę napro­tech­nologii w lecze­niu niepłod­ności małżeńskiej. Napro­tech­nolo­gia, w prze­ci­wieńst­wie do metody in vitro, skutecznie leczy przy­czynę niepłod­ności, która uniemożli­wia poczę­cie i urodze­nie dziecka.

Decyzja Min­is­tra Zdrowia pana Bar­tosza Arłukow­icza o takim sposo­bie wydatkowa­nia pieniędzy podat­ników zostanie niebawem zaskarżona do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego jako sprzeczna z ustawą zasad­niczą. Potrzeba obec­nie gor­li­wej mod­l­itwy za tych par­la­men­tarzys­tów, którzy przy­go­towują pozew prze­ci­wko zarządze­niu Min­istrowi Zdrowia.

Stosowanie pro­ce­dury in vitro jest sprzeczne z pol­skim prawem, narusza bowiem Art. 157a § 1.: „Kto powoduje uszkodze­nie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagraża­jący jego życiu, podlega grzy­wnie, karze ograniczenia wol­ności albo pozbaw­ienia wol­ności do lat 2. Kodeksu karnego”. Taką opinię wyraził m.in. wybitny prawnik, były prze­wod­niczący Try­bunału Kon­sty­tucyjnego prof. dr hab. z Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego Andrzej Zoll.

Niezrozu­mi­ały jest fakt, że w dobie kryzysu marnowane są pieniądze podat­ników. Decyzja o finan­sowa­niu pro­ce­dury in vitro to kole­jny prze­jaw niewydol­ności i lekce­waże­nia zasad ety­cznych rządu pol­skiego. Dys­ponu­jemy ety­czną, 2–3 razy tańszą i skuteczniejszą metodą pomocy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce