logo
Piątek,
27 listopada 2015
Życiu zawsze TAK!

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Komitet Praw Dziecka ONZ wzywa Pol­skę do lik­widacji „okien życia”, które ura­towały już ponad 70 dzieci od niechyb­nej śmierci.

ONZ jest wielką orga­ni­za­cją, która w ostat­nich lat­ach pode­j­muje, mówiąc bardzo dyplo­maty­cznie, zadzi­wia­jące decyzje. ONZ wzywa Pol­skę do lik­widacji okien życia, które ratują dzieci urod­zone przez matki będące w trud­nej życiowej sytu­acji. Są to matki, które nie są w stanie wychować swoich dzieci ze względów mate­ri­al­nych czy psy­cho­log­icznych i zostaw­iają je anon­i­mowo w oknach życia w znakomi­tych warunk­ach i spec­jal­nie do tego przy­go­towanych. Pretek­stem tej kuri­ozal­nej decyzji ONZ-u jest narusze­nie prawa dziecka do tożsamości. Nato­mi­ast ONZ mil­czy, kiedy to mil­iony dzieci w ramach pro­ce­dur in vitro też nie zna swoich rodz­iców. Śmier­cionośna pro­ce­dura niesie ze sobą kalectwo dzieci, czego również ONZ nie kwestionuje.

 

Na szczęś­cie apel ONZ-u doty­czący lik­widacji „okien życia” nie ma żad­nej siły spraw­czej, jest tylko świadectwem bardzo złych sposobów myśle­nia tamte­jszych wyso­kich urzęd­ników. Nie­ludzki apel spotkał się ze zde­cy­dowanym sprze­ci­wem pol­skiego Rzecznika Praw Dziecka.

Przy­pomnę dwa doku­menty ONZ-u, które są powszech­nie znane. Pier­wszy to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która została uch­walona przez Zgro­madze­nie Ogólne ONZ w 1948 roku. Zawarty jest w niej art. 3 „Każdy człowiek ma prawo do życia, wol­ności i bez­pieczeństwa swo­jej osoby”. Każdy człowiek, a więc także to dziecko nowo nar­o­d­zone powinno mieć prawo do życia. Prawo to trzeba chronić na wszelkie możliwe sposoby, także za pomocą okien życia. Umożli­wiają one matkom, będą­cym w trud­nej sytu­acji, znalezie­nie swoim dzieciom szczęśli­wych i troskli­wych rodz­iców adop­cyjnych. Te matki są niekiedy w wielkiej roz­paczy i deter­mi­nacji, aby pozostawić swoje dziecko, jak donoszą media, na śmiet­niku lub porzu­cić w lesie. Okna życia stają się dla nich ostat­nią deską ratunku, a głos ONZ-u chce tę szansę zniszczyć.

Drugi doku­ment to Kon­wencja o Prawach Dziecka, która została przyjęta 20 listopada 1989 r przez między­nar­o­dową kon­wencję Zgro­madzenia Ogól­nego ONZ. W pre­am­bule tejże kon­wencji zapisano: „Dziecko, z uwagi na swoją niedo­jrza­łość fizy­czną oraz umysłową, wymaga szczegól­nej opieki i troski, w tym właś­ci­wej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodze­niu”. Okna życia ratują dzieci tuż po urodze­niu, ponad 70 pol­s­kich dzieci zostało już ura­towanych. Biurokraci z ONZ powinni przy­pom­nieć sobie te ważne doku­menty i zacząć god­nie ratować dzieci tuż po urodze­niu. Dlaczego mil­czą, kiedy mil­iony nien­ar­o­d­zonych dzieci zabi­jane są w okrutny sposób poprzez abor­cje? W pre­am­bule Kon­wencji Praw Dziecka zapisane jest prze­cież, że dzieci mają być szczegól­nie chro­nione zarówno przed jak i po urodze­niu. Dzięku­jmy Panu Bogu i dobrym ludziom, że okna życia w Polsce ist­nieją i funkcjonują, ratu­jąc życie najm­niejszych nowo nar­o­d­zonych dzieci.

Chci­ałbym podzielić się wiado­moś­cią odnośnie do wydanego wyroku sądu apela­cyjnego w sprawie Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego PRO-FAMILIA w Rzes­zowie. Szpi­tal ten wytoczył Jack­owi Kotuli i Prze­mysła­wowi Syc­zowi pro­ces o zniesław­ie­nie i narusze­nie dobrego imienia. Wspaniali obrońcy życia infor­mowali opinię pub­liczną, iż w szpi­talu tym są zabi­jane dzieci. Jest to prawda i żaden wyrok sądu tego nie zmieni, ponieważ abor­cja jest zabi­janiem nien­ar­o­d­zonych dzieci. Ten wyrok sądu apela­cyjnego przy­pom­ina naj­gorsze czasy naszego sądown­ictwa, kiedy to wielcy polscy patri­oci byli bes­tial­sko mor­dowani na pod­stawie fatal­nych zbrod­niczych wyroków, kłam­li­wych stal­i­nows­kich sądów. Sąd musi stać w prawdzie, nie może ule­gać naciskom.

Wiemy, że życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia, a prz­er­wanie życia dziecka miesiąc czy dwa po poczę­ciu jest zabi­janiem! Zabi­janiem niewin­nego dziecka! Sol­idaryzu­jemy się z obroń­cami życia z Rzes­zowa i ufamy, że sprawa dojdzie nawet do Najwyższego Sądu, gdzie zna­jdzie spraw­iedliwy wyrok. Czekam na rychłe potwierdze­nie, że abor­cja jest zabi­janiem dzieci, a obrońcy życia zostaną uniewinnieni.

Szczęść Boże!

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce