logo
logo
Środa,
15 kwietnia 2015
Polityka i sprawiedliwość

Samoobrona sądowa

zdjęcie
mec. Janusz Wojciechowski
były prezes NIK, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

uchwała SN, która pomaga zrozumieć, skąd oskarżenie i drakoński wyrok na funkcjonariuszy CBA

 

Przeczytajcie państwo poniższą uchwałę Sądu Najwyższego, z 23 stycznia 2008 roku, żeby zobaczyć, jak wygląda korporacyjna sprawiedliwość sędziów wobec samych siebie.

I może też, by lepiej zrozumieć, skąd wzięło się oskarżenie i drakoński wyrok dla Mariusza Kamińskiego.

Korupcję w sądach bielskich wykryło CBA Mariusza Kamińskiego. Złapany na łąpówkach sędzia G. w swpoich wyjaśnieniach pomówił o branie łapówek swojego kolegę – sędziego S.

Prokuratura, raczej nierychliwa w ściganiu korupcji w sądach, tu nie miała wyjąścia, dowody były na tyle mocne, że prokurator postanowił przedstawić sędziemu zarzut korupcji, ale żeby to zrobić, musiał najpierw uzyskać uchylenie sędziowskiego immunitetu.

Ale nie uzyskał, bo murem za sędzią stanął najpierw Sąd Apelacyjny, a potem Sąd Najwyższy.

W załączonej uchwale Sąd Najwyższy drobiazgowo, w szczegółach rozpoznał sprawę, a chodziło nie o ustalenie winy sędziego (tej nikt przecież nie przesądzał, chodziło tylko o umożliwienie śledztwa), a jedynie o uchylenie immunitetu.

Sad Najwyższy wyraził w uchwale dość kontrowersyjne tezy,  mówiące o tym, że w postępowaniu wobec sędziów standardy postępowania muszą być wyższe, niż w „normalnym postępowaniu”. Jest to jednoznaczna deklaracja, że wszyscy są równi wobec prawa, a sędziowie równiejsi.

Polecam te fragmenty uchwały, w których Sąd Najwyższy przekonuje, że nie można poprzestać na jednym pomówieniu, że muszą być inne dowody.

Szkoda, że ta zasada nie zawsze dotyczy zwykłych ludzi. Grzegorza Wiechę spod Kielc skazali na siedem lat więzienia na podstawie jednego, kilkakrotnie zresztą zmienianego pomówienia jednego recydywisty, który tym pomówieniem zyskał złagodzenie kary. Sadowi Najwyższemu nie przeszkadzało, że było tylko jedno pomówienie pochodzące od wielokrotnego przestępcy. Oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną z kilku-zdaniowym uzasadnieniem, człowiek niewinny (nie mam co do tego wątpliwości) został z wyrokiem 7 lat. Bo kto to jest Wiecha – nikt...

A pan sędzia co innego, tu nie tylko do skazania, ale choćby tylko do uchylenia immunitetu, oprócz pomówienia potrzebna jest jeszcze fura innych dowodów.

 

I taka jeszcze ciekawostka – co za zbieg okoliczności! Sędzią sprawozdawcą i autorem tej uchwały jest sędzia Sądu Najwyższego, którego osoba przewija się w kontekście innej sprawy, rozpracowanej przez CBA Mariusza Kamińskiego – a mianowicie podejrzenia afery korupcyjnej w Sadzie Najwyższym. Chodziło o uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia kasacji, w sprawie dotyczącej wielomilionowego majątku, sprawa jest zresztą wielowątkowa. Prokuratura od siedmiu lat prowadzi w tej sprawie intensywne śledztwo, ostatnio nawet, jak napisał prokurator Seremet – prowadzi je ze wzmożona intensywnością. Siedem lat...

Myślę, że ta uchwała, której treść poniżej załączam, wiele wyjaśnia, dlaczego Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i dwaj inni funkcjonariusze CBA, zostali oskarżeni i otrzymali tak drakońskie wyroki.

Wdepnęli tam, gdzie w III Rzeczypospolitej wchodzić nie należy...

 

A oto treść uchwały:

 

Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny z udziałem sędziego Sądu Okręgowego - Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Zastępcy Prokuratora Okręgowego i protokolanta w sprawie sędziego Sądu Rejonowego po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2008 r. zażalenia Prokuratora Okręgowego na uchwałę Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt (...), w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego Sądu Rejonowego do odpowiedzialności karnej uchwalił: utrzymać w mocy zaskarżoną uchwałę, a kosztami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa.

Uzasadnienie

Prokurator Okręgowy wystąpił o zezwolenie na pociągnięcie J.S. sędziego Sądu Rejonowego do odpowiedzialności karnej za czyny polegające na tym, że:

1. w okresie od 2000 r. do 2005 r. w A. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych, polegających na powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych w zamian za przyjmowanie i pośredniczenie w przekazywaniu korzyści majątkowych oraz nakłanianiu innych osób do udzielania korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym, to jest o czyn z art. 258 § 1 KK,

2. w bliżej nieokreślonym dniu 2000 r. w A., w związku z pełnieniem funkcji publicznej sędziego Sądu Rejonowego, przyjął korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 5.000 zł od J.G. sędziego tego Sądu Rejonowego w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, polegające na spowodowaniu wydania wyroku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego Janusza J., w sprawie oznaczonej sygnaturą III K 833/99 Sądu Rejonowego, przy czym czynu tego dopuścił się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, to jest o czyn z art. 228 § 1 i 3 KK w zw. z art. 65 § 1 KK.

Uzasadniając wniosek Prokurator powołał się na wyjaśnienia G.W. sędziego Sądu Rejonowego, sędziego orzekającego w tym samym Sądzie co obwiniony, złożone w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu przygotowawczym, wszczętym po uprzednim zezwoleniu Sądu Dyscyplinarnego na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Sędzia G.W. obciążył obwinionego sędziego J.S. oraz innych sędziów orzekających w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego, składając wyjaśnienia podczas przesłuchań w dniach 30 maja, 1, 6 i 12 czerwca 2007 r., to jest w okresie, gdy od 10 maja do 22 czerwca 2007 r. był tymczasowo aresztowany, a także w późniejszych wyjaśnieniach złożonych w charakterze podejrzanego.

Sąd Dyscyplinarny zezwolił na pociągnięcie sędziego G.W. do odpowiedzialności karnej za dwa czyny kwalifikowane z art. 228 § 1 i 3 KK oraz jeden czyn kwalifikowany z art. 230 § 1 KK, natomiast oddalił wniosek prokuratora w części zawierającej zarzut popełnienia przez sędziego G.W. przestępstwa polegającego na kierowaniu grupą przestępczą.

Według oceny Prokuratora wyjaśnienia G.W. uzasadniają ustalenie, że kierujący Wydziałem III Karnym Sądu Rejonowego sędzia J.G. stał na czele grupy przestępczej, którą tworzyli niektórzy SĘDZIOWIE orzekający w tym Wydziale, w tym zastępcy przewodniczącego tego Wydziału: do 2004 r. - G.W., a od jesieni 2004 r. obwiniony w tej sprawie sędzia J.S. Porozumienie przestępcze, z czasem przekształcone w grupę przestępczą polegało - jak zaznaczył Prokurator we wniosku - na istnieniu swoistego rodzaju „powiązania personalnego" umożliwiającego osobom zainteresowanym bezprawne wpływanie - w zamian za przekazywanie korzyści majątkowych - na przebieg postępowań karnych. Wspomniane powiązania personalne powstały w następstwie „gromadzenia" przez sędziego J.G. grupy sędziów, których na podstawie szantażu, strachu lub wykorzystywania krytycznego położenia, nakłaniał do wydawania sugerowanych wyroków i innych korzystnych dla oskarżonych decyzji w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowych.

Zarzucając obwinionemu sędziemu J.S. popełnienie czynu z art. 228 § 1 i 3 KK w zw. z art. 65 § 1 KK Prokurator - opierając się na wyjaśnieniach sędziego G.W. - wskazał, że sędzia J.G. otrzymał od oskarżonego Janusza J. kwotę 10.000 zł, której połowę sędzia J.G. zobowiązał się przekazać sędziemu referentowi sprawy, w której oskarżonym był Janusz J. w zamian za zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, która jest przewidziana za przestępstwo popełnione przez oskarżonego. Sędzią tym został, po odejściu z Wydziału sędziego, który początkowo prowadził tę sprawę, obwiniony sędzia Sądu Rejonowego J.S. Prokurator - powołując się na wyjaśnienia sędziego G.W., który nie był świadkiem przekazywania pieniędzy obwinionemu, a jedynie powoływał się na wiedzę z rozmów z sędzią J.G. oraz własne przypuszczenia - ustalił, że oskarżony Janusz J. przekazał kwotę 10.000 zł sędziemu J.G., a ten z kolei połowę tej kwoty przekazał sędziemu J.S.

W sprawie oskarżonego Janusza J., którą sądził obwiniony sędzia J.S., orzeczona została - zgodnie z zaakceptowanym przez prokuratora wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze - kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz kara grzywny.

Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny uchwałą z dnia 29 października 2007 r. nie zezwolił na pociągnięcie obwinionego sędziego Sądu Rejonowego J.S. do odpowiedzialności karnej.

Przed Sądem Dyscyplinarnym sędzia J.S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny, oceniając dowody, a szczególnie wyjaśnienia sędziego G.W., złożone w postępowaniu przygotowawczym, na których w istocie oparta jest teza Prokuratora Okręgowego o popełnieniu przestępstw przez sędziego Sądu Rejonowego J.S., uznał, że nie dają one „podstaw do przyjęcia, nawet z minimalnym prawdopodobieństwem, że sędzia J.S. przyjął korzyść majątkową w zamian za wydanie wyroku korzystnego dla Janusza J., jak również, że w jakikolwiek sposób współdziałał z sędzią J.G. i sędzią G.W. w celu działalności korupcyjnej, a nawet, że o takiej działalności wiedział, co wyklucza jego udział w zorganizowanej grupie przestępczej". Z dowodów zebranych w sprawie - jak zaznaczył Sąd Dyscyplinarny - wynika jedynie, że sędzia J.G. mający rozległe znajomości w różnych środowiskach, z których otrzymywał propozycje korupcyjne, chętnie je przyjmował i wykorzystując swoją pozycję przewodniczącego wydziału sam załatwiał sprawy zgodnie z życzeniem osób wręczających korzyści majątkowe, bądź starał się wpłynąć na sposób rozstrzygnięć sądowych, manipulując sędziami i nie wtajemniczając ich w rzeczywiste motywy, którymi się kierował. Jedynie w dwóch wypadkach (wynikających z akt sprawy) miał uczestniczyć przy przekupywaniu dwóch sędziów swojego wydziału. W ocenie tego Sądu „wszystko wskazuje na to, że jedynie sędzia G.W. zdobył zaufanie sędziego J.G., został wtajemniczony w jego działania korupcyjne i aktywnie w nich uczestniczył".

W zażaleniu na uchwałę Sądu Dyscyplinarnego, Prokurator Okręgowy zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych poprzez mylne przyjęcie, że brak jest podstaw do uznania, że sędzia Sądu Rejonowego J.S. popełnił zarzucane mu przestępstwa. W ocenie Prokuratora Okręgowego zaskarżona uchwała oparta została wyłącznie na niespójnych i wewnętrznie sprzecznych wypowiedziach sędziego J.S. Prokurator zarzucił Sądowi Dyscyplinarnemu zaniechanie skonfrontowania tych wyjaśnień z wyjaśnieniami podejrzanego sędziego G.W. w sytuacji, gdy istniała możliwość przesłuchania go w charakterze świadka. Pozwoliłoby to na wyeliminowanie podnoszonych przez Sąd Dyscyplinarny wątpliwości. Powołując się na te zarzuty Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonej uchwały i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:

Celem postępowania o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, czyli o tak zwane uchylenie immunitetu sędziowskiego, nie jest przesądzenie o odpowiedzialności karnej sędziego (kwestii popełnienia czynu, winy i kary), bo jest to materia zastrzeżona do wyłącznej kompetencji sądu w ramach normalnego postępowania karnego. Z tego względu, gromadzenie materiału dowodowego i prowadzenie czynności przez Sąd Dyscyplinarny powinno ograniczać się do ustalenia, czy istnieje dostateczne podejrzenie, że sędzia dopuścił się czynu zarzucanego we wniosku oskarżyciela. Dlatego też przepisy (zasady) postępowania karnego dotyczące ustalenia popełnienia czynu i uznania winy należy stosować odpowiednio (chodzi o właściwe przepisy Kodeksu postępowania karnego stosowane przez podwójne odesłanie z art. 80d § 1 in fine i art. 128 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dalej jako PrUSP, Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Odpowiedniość stosowania tych przepisów wynika przede wszystkim z tego, że w tym postępowaniu nie orzeka się o popełnieniu czynu, winie i karze, a jedynie o przesłance uchylenia immunitetu, czyli o „dostatecznie uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" w rozumieniu art. 80 § 2c PrUSP Wykładnia tego pojęcia określa więc istotę tego postępowania, a przez to zakres i sposób prowadzenia postępowania dowodowego oraz oceny dowodów jako pozwalających na ustalenie stanu faktycznego w kontekście zaistnienia tej przesłanki rozstrzygnięcia.

Interpretację pojęcia „dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa" należy rozpocząć od rozważenia istoty sędziowskiego immunitetu formalnego. Immunitet sędziowski, znajdujący źródło bezpośrednio w Konstytucji RP (art. 181), a unormowany szczegółowo w art. 80 PrUSP, stanowi jeden z głównych elementów kształtujących status sędziego, będąc - obok zasady nieusuwalności i nieprzenoszalności - istotną gwarancją niezawisłości. Rację jego istnienia stanowi także domniemanie uczciwości (niewinności) sędziego jako osoby o nieskazitelnym charakterze, spełniającej najwyższe wymagania moralne (art. 61 § 1 pkt 2 PrUSP).

Zgodnie z art. 181 Konstytucji RP sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani pozbawiony wolności. Immunitet sędziowski nie jest instytucją służącą uniknięciu odpowiedzialności karnej przez sędziego, przeznaczoną dla ochrony j ego osoby (choć pośrednio taką rolę pełni). Przede wszystkim jest to ustrojowa gwarancja niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, służąca przede wszystkim ochronie jednego z podstawowych, konstytucyjnych praw obywatelskich, to jest prawa do rzetelnego, sprawnego, sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Immunitet sędziowski został wprowadzony przez ustrojodawcę, w pierwszym rzędzie w interesie obywateli, po to by zapewnić rzeczywisty, a nie iluzoryczny dostęp do niezależnego sądu, w którym orzekają niezawiśli i bezstronni sędziowie. Nie może być bowiem mowy o funkcjonowaniu sądów jako organów władzy sądowniczej, niezależnej i odrębnej od innych władz (art. 173 Konstytucji), bez zapewnienia sprawującym tę władzę sędziom pełnej niezawisłości (swobody orzekania w zgodzie z przepisami prawa i własnym sumieniem (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Immunitet (jakiegokolwiek rodzaju: parlamentarny, międzynarodowy, sędziowski, prokuratorski, adwokacki) zawsze stanowi ograniczenie prawa dostępu do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) i dlatego nie może być tworzony dla ochrony interesów indywidualnych, lecz musi służyć ochronie innych, ogólnych i równorzędnych wartości.

Immunitet chroni też sędziego od potencjalnych szykan ze strony organów ścigania (uchwała z dnia 28 listopada 2002 r., SNO 41/02, OSNSD rok 2002, Nr 1-2, poz. 43), ma na celu zabezpieczenie niezawisłości sędziowskiej przez stworzenie ochrony przed możliwymi szykanami, a nie tworzenie swoistego przywileju bezkarności sędziego (uchwała z dnia 12 czerwca 2003 r., SNO 28/03, OSNSD rok 2003, Nr 1, poz. 40), jego celem jest ochrona zaufania publicznego do wymiaru sprawiedliwości, aby zapobiegać pochopnemu podważaniu powagi wymiaru sprawiedliwości, a nie ochrona grupy funkcjonariuszy państwowych przed odpowiedzialnością karną za popełnione przestępstwa (uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r., SNO 44/05, OSNSD rok 2005, poz. 24). Instytucja immunitetu sędziowskiego jako jeden z elementów gwarancji niezawisłości sędziowskiej ma przede wszystkim służyć interesowi wymiaru sprawiedliwości. Interes zaś samego sędziego powinien być postrzegany przez pryzmat drugiej racji istnienia tego immunitetu, a mianowicie domniemania uczciwości sędziego jako osoby o nieskazitelnym charakterze, spełniającej najwyższe wymagania zawodowe i moralne (uchwała z dnia 7 lipca 2004 r., SNO 28/04, OSNSD rok 2004, Nr 2, poz. 37).

Dlatego, przede wszystkim w celu utrzymania tych ustrojowych gwarancji praw obywatelskich oraz zapobieżenia zjawiskom pochopnego podważania powagi wymiaru sprawiedliwości i społecznego zaufania do niego, Konstytucja RP ustanawia, a następnie ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 80 precyzuje warunki zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej (por. uchwałę z dnia 16 grudnia 2005 r., SNO 44/05, OSNSD rok 2005, poz. 24).

Doceniając doniosłe publicznoprawne znaczenie immunitetu oraz jego funkcję ochronną, w orzecznictwie Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego podkreśla się, że zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej sądowej powinno być udzielane z rozwagą, po zbadaniu wszystkich okoliczności i po dokonaniu wnikliwej oceny, czy przedstawione przez uprawniony organ (osobę) materiały uzasadniają podejrzenie popełnienia przez sędziego przestępstwa. Chodzi w tym wypadku o podejrzenie w pełni uzasadnione, nie nasuwające żadnych istotnych wątpliwości i zastrzeżeń, zarówno co do popełnienia samego czynu, jak i występowania innych okoliczności objętych przez ustawę ramami zasad odpowiedzialności karnej (postanowienie Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego z dnia 12 czerwca 2003 r., SNO 29/03, OSNSD rok 2003, Nr 1, poz. 13).Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której materiał uzasadniający popełnienie przestępstwa stanowi pomówienie zawarte w wyjaśnieniach złożonych przez osoby przeciwko którym toczy się postępowanie karne. W takim wypadku weryfikowanie materiału zebranego w sprawie jest kwestią bardzo złożoną i wymaga dużej ostrożności i wnikliwości. Nietrudno bowiem w takiej sytuacji o sformułowanie podejrzeń przedwczesnych lub pochopnych, które w odniesieniu do sędziego - ze względu na niebezpieczeństwo bezzasadnego zakwestionowania „nieskazitelności" jego charakteru - mogą spowodować nieodwracalne skutki w zakresie służby sędziowskiej. Dlatego także z tych powodów przy składaniu wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej skrupulatność i ostrożność - zarówno oskarżyciela, jak i sądu - jest tym bardziej uzasadniona.

W przypadku czynów ściganych z oskarżenia publicznego, w pewnym sensie jest to kontrola czynności polegającej na stwierdzeniu przesłanek postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa (art. 313 § 1 KPK). Z tego punktu widzenia, potrzeba zapewnienia takiej kontroli (ustanowienia immunitetu sędziowskiego) jest uzasadniona tym, że organem wszczynającym postępowanie karne przeciwko osobie i decydującym o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia jest prokurator, czyli funkcjonariusz publiczny, co prawda niezależny (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 21, poz. 206 ze zm.), lecz nie wyposażony w atrybut niezawisłości (na przykład w odróżnieniu od sędziego śledczego).

Z tych względów, obowiązkiem sądu dyscyplinarnego (niezależnego i niezawisłego, w pierwszej instancji sądu powszechnego-sądu apelacyjnego), w ramach postępowania wywołanego wnioskiem oskarżyciela o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, jest zbadanie (weryfikacja) przedstawionych przez wnioskodawcę materiałów dowodowych w celu stwierdzenia, czy zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez sędziego (art. 80 § 2c ustawy - Prawo o PrUSP). Kontrola ta ma charakter merytoryczny, chociaż nie sprowadza się do tak wysokiego poziomu przekonania sądu o popełnieniu czynu i winie sprawcy, jak w przypadku orzekania w normalnym postępowaniu karnym. To podlega bowiem dyrektywie pewności rozstrzygnięcia, wypływającej z podstawowych gwarancji procesowych (np. z art. 2 § 1 pkt 1 KPK), natomiast wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wymaga zaistnienia (tylko) dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, czyli prawdopodobieństwa, ale o stopniu wyższym niż zwykle. Jest to przesłanka podobna do ustanowionego w art. 313 § 1 KPK warunku sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Także dokonanie tej czynności procesowej (postawienia zarzutów) powinno być poprzedzone rozważeniem zebranego materiału dowodowego (wszystkich dotychczas zebranych dowodów) w celu ich oceny z punktu widzenia dostatecznego uzasadnienia popełnienia przestępstwa. Ocena sądu dyscyplinarnego w sprawie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej powinna być podobna, jednakże ze wskazanych względów ustrojowych, prawdopodobieństwo popełnienia przez sędziego przestępstwa powinno być wyższe niż w ramach normalnego postępowania przygotowawczego. Zezwolenie na ściganie sędziego nie może być decyzją arbitralną, lecz musi być podjęte przez sąd dyscyplinarny z pełnym obiektywizmem i przy respektowaniu konstytucyjnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP (por. uchwałę z dnia 18 września 2002 r., SNO 23/02, OSNSD rok 2002, Nr 1-2, poz. 32).

Obowiązkiem sądu dyscyplinarnego - przed podjęciem uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej sądowej - jest więc rozważenie, czy zgromadzone dowody dostatecznie uzasadniają popełnienie przez sędziego przestępstwa w rozumieniu art. 1 § 1 KK, a więc między innymi, czy zarzucany czyn wyczerpuje wszystkie znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary (por.: uchwałę z dnia 11 marca 2003 r., SNO 9/03, OSNSD rok 2003, Nr 1, poz. 7; uchwałę z dnia 13 grudnia 2002 r., SNO 45/02, OSNSD rok 2002, Nr 1-2, poz. 50; uchwałę z dnia 11 lutego 2003 r., SNO 2/03, OSNSD rok 2003, Nr 1, poz. 4). Dopóki takie dowody nie zostaną przedstawione przez wnioskodawcę, dopóty nie ma podstaw do uchylenia immunitetu (por. uchwałę z dnia 11 kwietnia 2003 r., SNO 7/02, OSNSD rok 2002, Nr 1-2, poz. 20).

Zwrot „dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa" ma charakter nieostry (tak zwany zwrot niedookreślony) i dlatego ocena, czy określona nim przesłanka została spełniona, zależy zawsze od konkretnych okoliczności sprawy, ustalonych na podstawie zebranego (przede wszystkim przedstawionego przez wnioskodawcę) i należycie ocenionego materiału dowodowego (por. uchwałę z dnia 18 października 2004 r., SNO 40/04, OSNSD rok 2004, Nr 2, poz. 33).

Sąd dyscyplinarny w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej ma więc obowiązek oceny dowodów (ich mocy dowodowej, w przypadku osobowych środków dowodowych ich wiarygodności) na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego, a więc przede wszystkim zgodnie z regułami określonymi w art. 7 KPK w zw. z art. 80d § 1 in fine i art. 128 PrUSP, czyli swobodnie, z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Prokurator we wniosku wskazał dowody, które w jego ocenie uprawdopodobniają popełnienie przez sędziego Sądu Rejonowego J.S. przestępstwa, a ściślej jeden dowód, to jest wyjaśnienia podejrzanego sędziego G.W. Prokurator trafnie (in abstracto) wskazał cechy, jakimi powinien charakteryzować się taki dowód, aby został uznany za wiarygodny i ocenił go (stosując zasady z art. 7 KPK) jako uzasadniający wniosek.

Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie rozpoznającym sprawę stwierdza - zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tego Sądu - że zgoda na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, a więc uznanie, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa (art. 80 § 2c PrUSP) nie może być oparta wyłącznie (samodzielnie) na jedynym dowodzie z wyjaśnień podejrzanego, jeżeli nie jest on poparty, czy choćby uwiarygodniony innymi dowodami. Samodzielnie nie jest to bowiem dowód w dostatecznie wysokim stopniu uprawdopodobniający popełnienie przestępstwa i - jak już wyżej wskazano - stanowiłoby to bezpodstawne obalenie domniemania uczciwości (niewinności) sędziego jako osoby o nieskazitelnym charakterze, spełniającej najwyższe wymagania moralne - art. 61 § 1 pkt 2 PrUSP (postanowienie z dnia 12 czerwca 2003 r., SNO 29/03, OSNSD rok 2003, Nr 1, poz. 14; uchwała z dnia 7 lipca 2004 r., SNO 28/04, OSNSD rok 2004, Nr 2, poz. 37). Taki powinien być pkt wyjścia w ocenie zasadności wniosku, a więc w pierwszej kolejności dokonaniu oceny dowodów, a w drugiej - ocenie spełnienia przesłanki uchylenia immunitetu.

Według przepisów Kodeksu postępowania karnego, które znajdują odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 128 PrUSP, dowodem w postępowaniu karnym może być także pomówienie. Jednakże taki dowód - jak trafnie podkreśla się w orzecznictwie - powinien być badany szczególnie wnikliwie z jednoczesnym rozważeniem, czy istnieją dowody potwierdzające choćby pośrednio wyjaśnienia pomawiającego, a nadto, czy wyjaśnienia te są logiczne i nie wykazują chwiejności albo czy nie są wręcz nieprawdopodobne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1970 r., IV KR 249/69, OSNKW rok 1970, Nr 4-5, poz. 46; wyrok siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1978 r., VI KRN 246/78, OSNPG rok 1979, Nr 4, poz. 64). Pomówienie może być uznane za pełnowartościowy dowód tylko wówczas, gdy w kontekście określonych ustaleń nie jest sprzeczne z innymi dowodami, przede wszystkim nie relacjonuje różnych wersji tego samego zdarzenia (wyrok siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 1994 r., II KRN 8/94, Wokanda rok 1994, Nr 8, poz. 17). Sam fakt złożenia przez oskarżonego wyjaśnień obciążających inną osobę nie dowodzi jeszcze, że okoliczności i fakty w nich zawarte rzeczywiście miały miejsce, lecz jest tylko informacją o faktach wymagających potwierdzenia lub wyłączenia za pomocą środków dowodowych przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Pomówienie należy oceniać - jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 1986 r., IV KR 355/85 (OSNPG rok 1987, Nr 3, poz. 37) - z ponad przeciętną skrupulatnością, tak aby ocena pomówienia jako podstawy faktycznej co do winy pomówionego nie nasuwała żadnych zastrzeżeń. Dla oceny wartości dowodowej pomówienia istotne znaczenie mają osobowość pomawiającego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1978 r., I KR 66.78, Gaz. Praw. rok 1978, Nr 23) oraz stan psychiczny pomawiającego, ponieważ niewątpliwie inaczej należy oceniać pomówienie przez osobę zdrową psychicznie, a inaczej - przez osobę dotkniętą defektami zdrowia psychicznego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1986 r., IV KR 355/85, OSNPG rok 1987, Nr 3, poz. 37).

Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny trafnie uznał dowód w postaci wyjaśnień sędziego G.W. za niewiarygodny. Za taką oceną przemawiają następujące okoliczności:

- wyjaśnienia sędziego G.W. są niekonsekwentne i nie są stanowcze. Sąd Dyscyplinarny zasadnie zwrócił uwagę, że podejrzany, twierdząc o posiadanej wiedzy od sędziego J.G. początkowo twierdził, że oskarżony w sprawie III K 833/99 Janusz J. przekazał sędziemu J.G. 10.000 zł, który z kwoty tej 5.000 zł przekazał obwinionemu sędziemu J.S. (k. 814 odw.), innym zaś razem sędzia G.W. już mniej stanowczo zeznał, że: „G. stwierdził, że pieniądze przekazał S., ale w jakiej wysokości tego mi nie przekazał, (...) pamiętam, że G. miał otrzymać 10.000 zł, możliwe, że przekazał S. pieniądze za wyrok w zawieszeniu wobec Janusza J. a coraz bardziej przekonany, że była to kwota 5.000 zł, a bardziej, że połowa kwoty, którą otrzymał od Janusza J."(k. 1872),

- gdyby na chwilę przyjąć, że sędzia J.G. istotnie poinformował sędziego G.W., że przekazał sędziemu J.S. 5.000 zł, to w świetle zarzutów stawianych J.G. odnośnie jego postępowania, opisanych cech charakteru i osobowości, nie można informacji takiej oceniać bezkrytycznie i przyjmować, że była ona prawdziwa. Z samych wyjaśnień sędziego G.W., gdyby przyjąć je za wiarygodne, wynika, że miał wątpliwości, czy rzeczywiście sędzia J.G. podzielił się pieniędzmi z sędzią J.S. Trafnie Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny zauważył, biorąc tę okoliczność pod uwagę, że sędzia G.W. miał wątpliwości co do twierdzeń sędziego J.G., że przekazał pieniądze także prokurator D.L. („nie wiem jaką część z tej kwoty przekazał prokurator i czy w ogóle ją przekazał" - k. 814),

- do wyjaśnień sędziego G.W. należy podejść z dużą ostrożnością, także ze względu na jego właściwości i cechy osobowościowe. G.W. zeznał, jako świadek w sprawie dyscyplinarnej sędziego M.B., którego też pomówił o korupcję, że: „Tak, miałem wszyty esperal w czerwcu 2006 r., żeby w ogóle nie spożywać alkoholu, esperal został wszyty z uwagi na wrzody żołądka. Leczę się psychiatrycznie od momentu kiedy zobaczyłem na ekranie TVN 24 napis, że sędzia o moich inicjałach z A. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, na salę rozpraw właśnie tego dnia weszło 6 przedstawicieli rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Ja tego dnia sądziłem" (sygn. akt ASDo (...)) Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego, k. 146, opinia sądowo-psychiatryczna i dokumentacja z leczenia - k.78 - 82 akt ASDo (...) Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego,

- sędzia G.W. odmiennie, niż w innych sprawach dyscyplinarnych wytoczonych sędziom przez niego pomówionym o korupcję (np. w sprawach ASD (...), ASDo (...) i ASD (...) Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego) - nie opisuje rozmów i spotkań, poprzedzających działania korupcyjne. Powołuje się tylko na własne przypuszczenia oraz rozmowę z przewodniczącym wydziału J.G. Jego wyjaśnienia w tym zakresie, jak już podkreślono, są niekonsekwentne. Skoro ponadto nie są oparte na weryfikowalnych, a więc uwiarygodniających szczegółach, to tym bardziej muszą budzić zastrzeżenia z punktu widzenia ich wiarygodności,

- sędzia G.W., nie przyznając się do wszystkich zarzucanych mu czynów, ma interes w pomawianiu sędziego J.S., bowiem stwarza swymi wyjaśnieniami obraz panującej w wydziale karnym - ze względu na właściwości i cechy osobowościowe przewodniczącego wydziału sędziego J.G. - atmosfery uzależnienia, zastraszenia, której był ofiarą nie tylko on jako zastępca przewodniczącego, lecz także jego następca sędzia J.S.

Powstaj e pytanie - czy inne okoliczności wynikające z zebranego w sprawie materiału uwiarygodniają podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez sędziego J.S. Udzielenie na tak postawione pytanie odpowiedzi negatywnej usprawiedliwione jest następującymi okolicznościami oraz wnioskami:

- sędzia G.W. wyjaśnił, że sędzia J.S. „był mocno niezależnym sędzią" (k. 801 - 814). Przypuszczenie G.W., że J.S. stracił tę niezależność po odejściu od żony i w związku z koniecznością płacenia alimentów nie jest oparte na żadnych faktach. Orzeczenie rozwodu małżeństwa, w jakim pozostawał sędzia J.S., które Prokurator wskazuje jako przyczynę popadnięcia obwinionego w kłopoty finansowe i tym samym uzależnienie się od sędziego J.G. nastąpiło w 2004 r., natomiast zarzucany czyn miał mieć miejsce 4 lata wstecz,

- nie ma w sprawie żadnego dowodu, który wskazywałby, że sędzia J.S. uczestniczył w spotkaniach i rozmowach, których przedmiotem miałby być później wydany przez niego wyrok w sprawie Janusza J., bądź podejmowane przez niego decyzje procesowe w innych sprawach,

- wyrok wydany przez obwinionego w sprawie oskarżonego Janusza J. - jak trafnie zaznaczył Sąd Dyscyplinarny - w zasadzie nie nasuwa zastrzeżeń w sytuacji, gdy oskarżony poddał się dobrowolnie karze zaakceptowanej przez prokuratora. Gdyby przyjąć wersję sędziego G.W., że wydaniem wyroku, w którym orzeczona kara pozbawienia wolności zostanie warunkowo zawieszona, był zainteresowany przewodniczący wydziału sędzia J.G. oraz prokurator, który zgłosił się do niego z propozycją korupcyjną, a także przyjąć tezę wyłaniającą się z wyjaśnień sędziego G.W., że sędzia J.G. miał informacje, że Prokuratura zgodzi się na dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego, to konsekwentnie i logicznie przyjąć należało - jak to uczynił Sąd Apelacyjny - że odpadł motyw dzielenia się pieniędzmi z sędzią J.S.,

- gdyby sędzia J.G. podzielił się pieniędzmi z sędzią J.S., to nie było powodów, aby sędzia G.W. „nagabywał" go (jak to określiła Prokuratura w zażaleniu) o przebieg sprawy Janusza J.,

- powołana w zażaleniu Prokuratora okoliczność, że w innych sprawach dyscyplinarnych, wytoczonych sędziom pomówionym przez sędziego G.W. o popełnienie czynów korupcyjnych, Sąd Dyscyplinarny ocenił zeznania sędziego G.W. za wiarygodne, nie może przesądzać o wiarygodności jego wyjaśnień obciążających sędziego J.S., bowiem zakres tych wyjaśnień i ich szczegółowość jest - jak już zaznaczono - zupełnie inna,- okoliczność, że obwinionemu sędziemu J.S. „zapadła głęboko w pamięć" sprawa Janusza J. nie musi wynikać z wcześniejszego przyjęcia łapówki. Powody, dla których sędzia J.S. zapamiętał tę sprawę zostały przez niego podane w wyjaśnieniach złożonych przed Sądem Dyscyplinarnym, który ocenił je jako wiarygodne, nie przekraczając granic swobodnej oceny dowodów. Zarzut Prokuratora, że jest to ocena „kuriozalna" wynika z przyjętej tezy, że wszyscy sędziowie, niezależnie od zakresu zgromadzonego przeciwko nim materiału, jeśli objęci zostali pomówieniami sędziego G.W., to musieli zostać skorumpowani i brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie odbiera wyjaśnieniom sędziego J.S. wiarygodności okoliczność, że o „nagabywaniu" go przez sędziego G.W. nie powiadomił prezesa Sądu. W tym czasie okazywanie przez sędziego G.W. zainteresowania sprawą oskarżonego Janusza J., który był znajomym sędziego G.W., sędzia J.S. mógł ocenić w kategorii niestosownego zachowania, nie zaś przestępstwa, o popełnieniu którego należy powiadomić odpowiednie organy. Warto zaznaczyć, że - jak wynika z wyjaśnień obwinionego - o rozmowie sprowokowanej przez sędziego G.W. po wydaniu wyroku, w której sędzia G.W. wypominał obwinionemu, że wydał surowy wyrok, obwiniony rozmawiał z sędzią Ś. Wydaje się, że tylko osoba nieskorumpowa- na, nie zaś skorumpowana, decyduje się na rozmowę z innymi osobami, w której przedstawia zachowanie osób, które mają jakikolwiek udział w korupcji,

- gdyby sędzia J.S. przyjął łapówkę, to w swoich wyjaśnieniach przed Sądem Dyscyplinarnym - zachowując się racjonalnie - nie mówiłby o pretensjach sędziego G.W. z powodu zbyt surowego wyroku jaki wydał wobec Janusza J. Pamiętać należy, że z żadnych wyjaśnień sędziego G.W. nie wynika, aby w toku toczącej się sprawy Janusza J., a nawet po jej zakończeniu prowadził z sędzią J.S. rozmowę, z której wynikałoby, że wiadomo mu, że sędzia J.S. przyjął 5.000 zł łapówki,

- wersja sędziego G.W. jest niewiarygodna z tego także powodu, że skoro sędzia J.G. nie odważył się rozmawiać na temat sprawy oskarżonego Janusza J. bezpośrednio z sędzią J.S., niejako zlecając to zadanie sędziemu G.W., to nie znajduje wytłumaczenia teza, że bez pośrednictwa sędziego G.W. skorumpował sędziego J.S., informując go o tym.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że przedmiotem sprawy nie jest ocena dowodów zgromadzonych przeciwko sędziemu J.G. Należy się zatem ograniczyć jedynie do stwierdzenia, że gdyby uznać wyjaśnienia sędziego G.W. za wiarygodne, to wynika z nich tylko tyle, że od sędziego J.G. uzyskał informację o przekazaniu sędziemu J.S. 5.000 zł łapówki. Wyjaśnienie takie z braku innych dowodów i okoliczności uwiarygodniających tezę o skorumpowaniu sędziego J.S., nie mogło stanowić dowodu dostatecznie uzasadniającego podejrzenie popełnienia przez sędziego J.S. zarzucanego mu przestępstwa.

Wobec tego, że brak jest podstaw do uznania, że sędzia J.S. przyjął łapówkę w kwocie 5.000 zł, to tym bardziej nie znajduje uzasadnienia zarzut działania sędziego J.S. w grupie przestępczej. Już tylko ubocznie dodać należy, że Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w sprawie SNO 25/07 uznał, że brak jest dostatecznego uzasadnionego podejrzenia popełnienia takiego przestępstwa przez sędziego G.W., mimo że w stosunku do tego sędziego zgromadzony został szerszy materiał, który w ocenie Prokuratury miałby uzasadniać popełnienie przestępstwa z art. 258 § 1 KK.

Z przytoczonych względów należało orzec jak w sentencji.

 

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 30 sierpnia 2017

Niech w Unii będą przestrzegane zasady, ale wszystkie i przez wszystkich jednakowo

Czwartek, 1 września 2016

Pocztowcy Wyklęci. Samotna walka, mord sądowy i bezkarność zbrodniarzy w togach

Sobota, 27 sierpnia 2016

28 wyroków dożywocia za zbrodnie na Argentyńczykach w czasach dyktatury. Zbrodni na Polakach nawet symboliczne kary nie dosięgły.

Niedziela, 3 kwietnia 2016

Ustawa "rolna" pokrzyżowała plany tych, którzy liczyli na kokosy w handlu ziemią. O to cały ten zgiełk

Sobota, 19 marca 2016

Maszynopis znaleziony w KRS-ie; o sądownictwie na miarę aspiracji narodu. Czy spełnią się kiedyś te marzenia?

Czwartek, 25 lutego 2016

Kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmiewisko... śpiewali przed laty Gintrowski i Kaczmarski, w "Kantyczce z lotu ptaka" Ziemi na szczęście już nie kupi.

Niedziela, 14 lutego 2016

Trybunał o Trybunale w marcu, w pełnym składzie! Czyżby odwilż i wiosna, czy nawrót zimy w Trybunale?

Środa, 10 lutego 2016

Hipokryzja KRS. Dziś macha flagą obrony demokracji i wstępuje na szaniec, a milczała, gdy PO łamała konstytucję i kupczyła Trybunałem.

Poniedziałek, 8 lutego 2016

Neumann z PO do Małgorzaty Wassermann -czego się boicie! To cynizm, czy strach własny? Którego więcej?

Niedziela, 7 lutego 2016

Pytanie do "szyderców parówkowych"? Czy z Newtona też będziecie drwili, że prawo grawitacji objaśniał przy pomocy jabłka?

Piątek, 5 lutego 2016

Kluczowa kwestia dla Komisji Berczyńskiego - sprzeczności w zapisie ostatnich sekund lotu u Millera i u Artymowicza

Środa, 3 lutego 2016

Profesor Dziadzio z UJ miażdży bezprawność wrzawy o zaprzysiężenie październikowych wybrańców do TK. To trzeba powiedzieć Komisji Weneckiej.

Niedziela, 31 stycznia 2016

Ojciec Tadeusz Rydzyk rozwija uczelnię, choć nie dostał na nią od państwa ni złotówki. Inni dostawali miliardy i trwonili

Środa, 27 stycznia 2016

Kto jeszcze uważa, że prokuratura powinna być niezależna, niech to przeczyta i się zastanowi

Niedziela, 17 stycznia 2016

Przed debatą w PE - pójść na ostro i powiedzieć: naczyciele demokracji, uczcie się jej sami, czy cierpliwie tłumaczyć - demokracja w Polsce? Dziękujemy, zdrowa.

Sobota, 16 stycznia 2016

Transakcja wiązana... dalismy sie kupić - wyznanie Leszka Millera kończy pytania o zaprzysiężenie sedziów TK, wybranych w antykonstytucyjnym spisku

Sobota, 16 stycznia 2016

Co się naprawdę dzieje w Polsce - oświadczenie europosłów Prawa i Sprawiedliwości do mediów w Europie (wersja polska)

Piątek, 15 stycznia 2016

Bez paniki! Według Traktatu o UE jakiekolwiek realne sankcje wobec Polski wymagałyby od państw członkowskich jednomyślności, której nie będzie.

Wtorek, 12 stycznia 2016

Przezes Rzepliński przegrał w Trybunale, ale grozi, że nie cofnie się o milimetr. Nie cofnie się przed czym? Wyprowadzi nowych sędziów z Trybunału siłą?

Czwartek, 7 stycznia 2016

Dziękujemy za brukselską debatę o Polsce. Powiemy, że nasz rząd nie mógłby ocenzurować wiadomości o masowych gwałtach. Taka wolność!

Niedziela, 3 stycznia 2016

Nie mówmy o równowadze władz w państwie, w którym panuje absolutyzm władzy sądowniczej

Sobota, 2 stycznia 2016

Prezydent mógłby zapytać prezesa TK, na jakiej podstawie powołał nieznany Konstytucji ani ustawie 10-osobowy skład Trybunału?

Piątek, 1 stycznia 2016

Jeśli prezes Rzepliński 12 stycznia nie dopuści przemocą nowych sędziów Trybunału, będzie to "gorący uczynek" przestępstwa z art. 224 kodeksu karnego

Czwartek, 31 grudnia 2015

Rokosz prezesa "panie Zbyszku" Rzeplińskiego, Agnieszki "żeby było tak jak było" Holland i ojca Mateusza

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Obrońcy TK - sprzątnijcie dyskretnie te znicze! Trybunał żyje! Stan jest nadal ciężki, ale rokowania pomyślne

Niedziela, 27 grudnia 2015

Świątecznie, historycznie, niepolitycznie - o zwierzętach. Świnia wór drze, a kwiczy...

Czwartek, 24 grudnia 2015

Kiedy Gwiazda Betlejemska nas prowadzi - życzenia wierszem

Wtorek, 22 grudnia 2015

Żeby było proszę państwa tak jak było - wiersz o "obrońcach demokracji"

Piątek, 4 grudnia 2015

Trybunał Konstytucyjny w niczym nie podważył przedwczorajszego wyboru nowych sędziów, bo indywidalne uchwały Sejmu nie podlegają kontroli Trybunału.

Poniedziałek, 30 listopada 2015

Prokuratura paktowała z oskarżonymi o bandytyzm, a stawką w brudnej grze było pomówienie wójta Obajtka

Sobota, 28 listopada 2015

W TVN pokazali szczęsliwego Holendra, który kupił ziemię w Polsce. Niech pokażą szczęśliwego Polaka, który w Holandii ziemię kupił

Wtorek, 24 listopada 2015

TK to żaden sąd, to zdominowana przez PO trzecia izba parlamentu. Wystarczy posłuchać marszałka Rzeplińskiego

Sobota, 21 listopada 2015

Zwolnienie Jana Burego wskazuje, że zarzucana mu korupcja musi byc poważna. Dopiero powyżej miliona nie wsadzają.

Sobota, 24 października 2015

Aby zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo (Lech Kaczyński, 3 Maja 2009 roku)

Poniedziałek, 19 października 2015

5 lat temu w Łodzi, w akcie nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, zamordowany został Marek Rosiak. A siewcy nienawiści wciąż sieją...

Sobota, 17 października 2015

Rolnicy z Pyrzyc, więźniowie polityczni III RP, już na wolności. Domiar niesprawiedliwości cofnął sie o krok.

Czwartek, 15 października 2015

Kiedy Trybunał Konstytucyjny, w obronie niezawisłości, zabroni w sądach udziału adwokatów?

Wtorek, 13 października 2015

Litości, Panie Prokuratorze Generalny! Bandyci z pistoletami chodzą wolno,a wy rolników zamykacie? Co ukradli - ciężką pracę?

Poniedziałek, 12 października 2015

Rolnicy z Pyrzyc to więźniowie polityczni III RP. Bierut wraca na wieś, a PSL cynicznie "Nie rzucim ziemi" śpiewa!

Niedziela, 11 października 2015

Władza rzuca obrońców ziemi na zimny beton w celi i mówi im wprost - ta ziemia nie dla polskich rolników obiecana!

Wtorek, 6 października 2015

Szef Stowarzyszenia Sędziów drwi z łez i krzywdy dziecka

Niedziela, 4 października 2015

Twierdza "Trybunał Konstytucyjny jest dla odchodzącej władzy fortecą bezcenną. To dlatego w pośpiechu wymieniają załogę i umacniają szańce

Sobota, 3 października 2015

Był taki czas i warto go przypomnieć tym, którzy straszą PiS-em i oganami na mszę praworządności dzisiaj dzwonią

Poniedziałek, 28 września 2015

W miejsce "dyplomatołków" przyszli "dyplomistrzowie" i zamiast na salony, na manowce nas wyprowadzili. Klęska polityki zagranicznej PO-PSL

Piątek, 25 września 2015

Runął haniebny plan. Kaczyńskiego nie tknęli, Ziobry nie dopadli.

Czwartek, 24 września 2015

Krajowa Rada Sądownictwa broni złej sprawy, do upadłego, do ostatniej łzy skrzywdzonego dziecka

Środa, 23 września 2015

Koledzy z Wyszehradu dziwią się, że Polska ich nie poparła? A przecież od 8 lat w UE głosem Polski jest zawsze głos Niemiec

Wtorek, 22 września 2015

Gdzie te polskie długi moralne? Nie przesadzajmy, że świat nam tak bardzo pomagał

Środa, 9 września 2015

Dlaczego Polska ma więzić uchodźców, którzy chcą do Niemiec?

Wtorek, 8 września 2015

Duda-pomoc pomaga, TvN kłamie

Poniedziałek, 7 września 2015

Tak, tak, ten w lustrze to niestety pan, panie Żakowski... lekarzu lecz się sam ze swojej nienawiści

Czwartek, 3 września 2015

Uzasadnienie wyroku w sprawie CBA będzie w październiku, na tydzień przed wyborami.

Piątek, 28 sierpnia 2015

NIK jak jeździec bez głowy. Rozszerza się nam państwo teoretyczne...

Piątek, 14 sierpnia 2015

Polska może nie w ruinie, ale w śmieciach ginie

Czwartek, 13 sierpnia 2015

Tylko sędziowie mają władzę, z powodu której ludzie płaczą

Środa, 12 sierpnia 2015

Dziennikarze pod sąd, afera ze śmigłowcami pod dywan!

Wtorek, 4 sierpnia 2015

Żal nad skrzywdzoną rodziną w Nisku. Sedziowską rodziną.

Wtorek, 4 sierpnia 2015

Pan Bóg dał dzieciom matkę, sąd zabrał, w imię szczęścia, miłości i zrozumienia

Niedziela, 2 sierpnia 2015

Larum z oblężonego sądu

Środa, 29 lipca 2015

Łowcy dzieci? Nie, to nieprawdopodobne, niemożliwe...

Poniedziałek, 27 lipca 2015

Mimo rozpaczliwych próśb sąd w Nisku nie oddaje dzieci

Niedziela, 5 lipca 2015

W tym szaleństwie odbierania dzieci jest metoda

Sobota, 27 czerwca 2015

Na rany Chrystusa - oddajcie mi dziecko!

Sobota, 13 czerwca 2015

Naprawa sprawiedliwości - 10 kroków bez zmiany konstytucji i trzy kroki ze zmianą

Niedziela, 7 czerwca 2015

Przepędzić "kolegów", ale nie likwidować ELEWARR-u!

Poniedziałek, 1 czerwca 2015

Uwaga na Sikorskiego, żeby Andrzejowi Dudzie prezydentury nie wygasił!

Wtorek, 12 maja 2015

Niczego już nie wymyślą na moc Dudy

Poniedziałek, 11 maja 2015

Duda jak Wołodyjowski

Piątek, 8 maja 2015

Dlaczego Duda? Bo Duda to energia i świeżość, a Komorowski to zastój i nocna straż pod żyrandolem

Czwartek, 7 maja 2015

Duda i Sprawiedliwość (felieton z Radia Maryja)

Wtorek, 5 maja 2015

Prezydent Andrzej Duda naprawi wymiar sprawiedliwości

Poniedziałek, 4 maja 2015

Pan Prezydent Komorowski na Wielkim Pogrzebie

Poniedziałek, 4 maja 2015

Tylko z prezydentem Dudą nie rzucim ziemi skąd nasz ród.

Niedziela, 3 maja 2015

Pies czy koza - państwo teoretyczne PO-PSL w praktyce

Piątek, 1 maja 2015

Nowo malowany minister tak zwanej umownie sprawiedliwości

Środa, 29 kwietnia 2015

My, naród... sprawców!

Wtorek, 28 kwietnia 2015

Bandyta bawi się i zabija, uczciwy człowiek gnije w więzieniu

Niedziela, 26 kwietnia 2015

Czy w Kutnie był tylko wypadek?

Sobota, 25 kwietnia 2015

"Nieistniejący układ" stawia Ziobrę przed trybunał

Czwartek, 23 kwietnia 2015

Szefa FBI nazwali głupkiem... a Bronisława Komorowskiego?

Środa, 22 kwietnia 2015

Polska armia przygotowuje się do wojny w Wietnamie

Niedziela, 19 kwietnia 2015

Stenogramy Artymowicza obalają raport Millera

Niedziela, 19 kwietnia 2015

Pokłosie Idy - nie dziwi wypowiedź szefa CIA o polskie odpowiedzialności za Holocaust

Sobota, 18 kwietnia 2015

Strenogramy Artymowicza świadczą, że samolot był niszczony w powietrzu

Piątek, 17 kwietnia 2015

Opinia Artymowicza wskazuje na wybuchy...

Czwartek, 16 kwietnia 2015

Dlaczego nie będzie debaty Komorowski - Duda?

Poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Łódzkie Eldorado - czyli ubaw po pachy gajowego Rubachy

Poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Ludobójstwo UPA potępiamy, wolną Ukrainę popieramy!

Niedziela, 12 kwietnia 2015

Komorowski dostał w twarz od Ukrainy, a Polska od Komorowskiego

Czwartek, 9 kwietnia 2015

Czy to na pewno te czarne skrzynki i z tego kokpitu?

Środa, 8 kwietnia 2015

Już wkrótce! Nowy, sensacyjny odczyt taśm kelnerów u Sowy!

Środa, 8 kwietnia 2015

Komorowszczyzna się miota, a Duda punktuje. W II rundzie będzie nokaut!

Wtorek, 7 kwietnia 2015

Brzoza czy rakieta?

Poniedziałek, 6 kwietnia 2015

W Singapurze przynajmniej wiedzą, kto ich mordował...

Sobota, 4 kwietnia 2015

Tak się ściga, od 2008 roku, korupcję w Sądzie Najwyższym!

Piątek, 3 kwietnia 2015

Gotowi są uwolnić wielu Barabaszy...

Czwartek, 2 kwietnia 2015

Święty Jan Paweł II - walka z korupcją wymaga odwagi...

Środa, 1 kwietnia 2015

Trzeba odłączyć sumienie, żeby wydać taki wyrok...

Wtorek, 31 marca 2015

Ten wyrok wpisany jest w plan - sprowokować PiS do awantury

Poniedziałek, 30 marca 2015

Każda ręka, podniesiona na korupcję, zostanie odrąbana!

Niedziela, 29 marca 2015

Nielegalna załoga, na nieczynne lotnisko, we mgłę...

Piątek, 27 marca 2015

Prokuratura wojskowa, siostra Komisji Millera

Piątek, 27 marca 2015

Na taśmach z Airbusa słychać nawet oddech pilota...

Czwartek, 26 marca 2015

PO wg Komorowskiego to partia hańby i zbrodni

Niedziela, 22 marca 2015

Kto przez 8 lat zabraniał im ścigać złodziei - opozycja?

Sobota, 21 marca 2015

Niech pani zabiera dziecko i ucieka!

Wtorek, 17 marca 2015

Oj, będzie się działo! Duda zaczyna wyprzedzanie!"

Niedziela, 15 marca 2015

Widzisz Polsko, jak to jest, tyle serca, taki gest...

Czwartek, 12 marca 2015

Parlament Europejski wezwał Rosję do zwrotu wraku

Środa, 11 marca 2015

Nie bądźmy cielętami, nie dajmy sie nabrać na ten palec!

Środa, 11 marca 2015

Smoleńsk to było za mało...

Wtorek, 10 marca 2015

Spisek krzeseł

Niedziela, 8 marca 2015

Wybierz zgodę (na korupcję) i bezpieczeństwo (dla złodziei)

Sobota, 7 marca 2015

Słaby, nieporadny... przyzna się i siedzi...

Sobota, 28 lutego 2015

Program Dudy to pogrom Komorowskiego

Piątek, 27 lutego 2015

Smaczni, słabi i w lesie

Piątek, 27 lutego 2015

Pod lampę z tą głową, a nie pod żyrandol

Czwartek, 26 lutego 2015

Komorowski poniesie w procesji smoleński krzyż?

Niedziela, 22 lutego 2015

Gdyby Majdan padł, dziś wojna byłaby nie w Doniecku, a we Lwowie

Sobota, 21 lutego 2015

Eksport żywności rośnie, a dochody rolników maleją

Czwartek, 19 lutego 2015

Armia się zbroi, kupuje drabiny. Będziemy coś oblegać?

Niedziela, 15 lutego 2015

Nie ma antyrosyjskiej Polski, jest tylko antypolska Rosja

Niedziela, 15 lutego 2015

Wierzymy, że się uda, szczęśliwy miesiąc maj!

Sobota, 14 lutego 2015

Ile czasu nam jeszcze zostało?

Piątek, 13 lutego 2015

Traktory odjechały, problemy pozostały...

Czwartek, 12 lutego 2015

Mieszczanie i szlachta - nie zazdrośćcie chłopom traktorów!

Środa, 11 lutego 2015

Duda zatrząsł żyrandolami... i to w obu pałacach!

Wtorek, 10 lutego 2015

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest "prezydent Europy"?

Sobota, 7 lutego 2015

Wielki start Andrzeja Dudy! W Pałacu Namiestnikowskim popłoch!

Czwartek, 5 lutego 2015

Ukraina płonie, Polska blednie, Europa się boi

Sobota, 31 stycznia 2015

Wybudujmy pomnik - Heroicznym wśród Sprawiedliwych

Czwartek, 29 stycznia 2015

Bydła żal, a co dopiero człowieka....

Środa, 28 stycznia 2015

Handel ludźmi w więzieniach - gdzie jest prokurator?

Niedziela, 25 stycznia 2015

Kto kopiował i zerwał ten drut - elektronik, czy kowal?

Sobota, 24 stycznia 2015

Dr Lasek i 101 teorii katastrofy

Piątek, 23 stycznia 2015

Andrzej Duda słusznie nie powiedział - nigdy...

Czwartek, 22 stycznia 2015

Kto przerwie "świńskie zabawy" w Europie?

Czwartek, 22 stycznia 2015

Ujawnione nagrania, "spalone" dowody

Środa, 21 stycznia 2015

Sprzedać lasy, zapłacić za kamienice? Proszę bardzo! Ale niemieckie lasy!

Poniedziałek, 19 stycznia 2015

Na jakiej podstawie Komisja Millera wykluczyła wybuch?

Piątek, 16 stycznia 2015

Metoda "na wnuczka"

Niedziela, 11 stycznia 2015

Zatańczyć z Orkiestrą jeszcze raz, ostatni raz...'

Sobota, 10 stycznia 2015

Śledztwo smoleńskie niczego jeszcze nie ustaliło

Sobota, 10 stycznia 2015

Udusi nas w końcu to państwo prawa!

Sobota, 3 stycznia 2015

Śledztwo smoleńskie nie na kursie i nie na ścieżce

Piątek, 2 stycznia 2015

Jeśli nie fałszerstwa, to co poniosło PSL?

Czwartek, 1 stycznia 2015

Za rok orędzie noworoczne wygłosi prezydent Andrzej Duda

Niedziela, 28 grudnia 2014

Polska oddala się od demokracji

Sobota, 27 grudnia 2014

Śledztwo smoleńskie znowu przedłuzone

Piątek, 26 grudnia 2014

Czy te oczy kamienne mogą kłamać?

Środa, 24 grudnia 2014

Nie idę na "Idę"

Czwartek, 18 grudnia 2014

Prezydent ze sponiewieranym majestatem

Środa, 17 grudnia 2014

Kto wycofa hierarchów sądowych z marszu przeciwko opozycji?

Wtorek, 16 grudnia 2014

Dlaczego kapelusz magika nie może być przezroczysty?

Poniedziałek, 15 grudnia 2014

Komisja polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną?

Niedziela, 14 grudnia 2014

Kaczyński rozpalił Polskę

Sobota, 13 grudnia 2014

Afera korupcyjna w Sądzie Najwyższym trafi pod dywan...

Środa, 10 grudnia 2014

I znów kuriozalne ściemnianie Laska

Wtorek, 9 grudnia 2014

Samolot spadł... i nastąpiła cisza...

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Co zrobił i za ile Zespół Laska? List otwarty

Czwartek, 4 grudnia 2014

Szaleństwo! Schizofrenia! Paranoja!

Środa, 3 grudnia 2014

Wolność religijna, ale gdzie - w rzeźni?

Piątek, 28 listopada 2014

10 przepisów na uczciwe wybory

Czwartek, 27 listopada 2014

Kto się boi przezroczystej urny z wajchą?

Wtorek, 25 listopada 2014

Odmęty i oszołomy, czyli PKW jak Komisja Millera

Środa, 12 listopada 2014

Akcja "Jaja" - policja karze za brak nadzoru nad kurą

Niedziela, 2 listopada 2014

Ojciec Rydzyk ma rację, Hitler też ustanawiał prawo...

Niedziela, 2 listopada 2014

Pancerny płot, co się tupolewowi nie kłaniał...

Środa, 29 października 2014

Drwiną Pan tego nie załatwi, Panie Lasek

Wtorek, 21 października 2014

Co powinien zrobić Tusk, gdyby się wtedy nie przeraził?

Poniedziałek, 20 października 2014

Polska wieś jest jak miłość

Poniedziałek, 13 października 2014

Co PSL ukrywa w zgniłych ogórkach i pomidorach?

Sobota, 11 października 2014

Kaczyński do Tuska - sprawdzam! Niech Pan pomoże rolnikom!

Piątek, 10 października 2014

Niech premier ujawni dowody na winę brzozy!

Poniedziałek, 6 października 2014

Czy Niemcy zechcą umierać za Gdańsk?

Czwartek, 2 października 2014

Żal, że pani premier nie zdjęła z siebie klątwy kłamstwa

Niedziela, 21 września 2014

To nie lapsus Ewy Kopacz, tylko doktryna obronna rządu PO-PSL

Niedziela, 14 września 2014

Pomarańcze i sprawiedliwość

Czwartek, 11 września 2014

PSL w rządzie = klęska

Czwartek, 11 września 2014

Czwartek pośrodku szabasu

Wtorek, 9 września 2014

Automat prawniczy skazał dyrektora Olkowicza

Wtorek, 9 września 2014

PiS wygrywa wszędzie, PO nigdzie

Poniedziałek, 8 września 2014

Przestroga Lecha Kaczyńskiego o dwa kroki dalej...

Niedziela, 7 września 2014

Rosja nas nie napadnie, tylko przyjdzie z bratnią pomocą

Niedziela, 7 września 2014

W czyich jesteśmy rękach?

Sobota, 6 września 2014

Co rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien zrobić ze Smoleńskiem

Piątek, 5 września 2014

Kto jeszcze w rządzie żyw, ten - hop, siup - i ucieka

Piątek, 5 września 2014

Koszmarny błąd, przerażająca bezduszność

Czwartek, 4 września 2014

Rząd PO-PSL ucieka, Prawo i Sprawiedliwość walczy o polskich rolnikó!

Środa, 3 września 2014

Obraz kliniczny kompleksu prowincjonalnego, w stadium zaawansowanym

Wtorek, 2 września 2014

Sto lat u Lisa to za mało!

Poniedziałek, 1 września 2014

Premier dużego państwa porzuca urząd - tego jeszcze nie było!

Sobota, 30 sierpnia 2014

Tusk chce do Brukseli, a zwłaszcza musi

Piątek, 29 sierpnia 2014

Czy PSL obroni miłującą pokój Rosję przed agresją PiS-u?

Środa, 27 sierpnia 2014

Plany, plany, plany, słowa, słowa, słowa...

Sobota, 23 sierpnia 2014

Z głębi piekieł dobiega do nas chichot Ribbentropa i Mołotowa

Środa, 20 sierpnia 2014

Polski obłęd i niemiecko-rosyjska racjonalność

Poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Dyplomatołecja polska 2014

Poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Spokojnie! Ławrow poradzi sobie i bez Sikorskiego

Niedziela, 17 sierpnia 2014

Lewica zrywa kajdany i wyrywa murom zęby krat

Sobota, 16 sierpnia 2014

W prezydencie Komorowskim obudził się polityczny wizjoner

Czwartek, 14 sierpnia 2014

Polska szkoła wykluczania zabójstw i zamachów

Środa, 13 sierpnia 2014

Sawicki obity, niczym jabłko przemysłowe 8 groszy za kilogram

Niedziela, 10 sierpnia 2014

Holandia pokazała, że chcieć to móc

Sobota, 9 sierpnia 2014

Udało się uwolnić Krystiana Brolla - jeden kamień lżej...

Piątek, 8 sierpnia 2014

Unieważnić raport Millera i badać Smoleńsk od nowa!

Piątek, 8 sierpnia 2014

Czekoladowy orzeł, gromkie ho,ho,ho, czy lewatywa?

Środa, 6 sierpnia 2014

Czy Komisja Millera badała "pancerną" brzozę? Chyba nie...

Środa, 6 sierpnia 2014

O co chodzi, Panie Piechociński, z tym Majdanem?

Wtorek, 5 sierpnia 2014

Zaraza od wschodu nadciąga na Europę

Niedziela, 3 sierpnia 2014

Mówisz władza - a w domyśle sitwa

Sobota, 2 sierpnia 2014

Największy arogant w rządzie Tuska

Piątek, 1 sierpnia 2014

Dzięki ci Warszawo, że się biłaś!

Poniedziałek, 28 lipca 2014

Pancernobrzozowcy maja problem z tym Biniendą

Poniedziałek, 28 lipca 2014

Spełnia się wizja Sienkiewicza - PiS zbliża się do 43 procent

Niedziela, 27 lipca 2014

Krajobraz z wiatrakami i korupcją w tle

Piątek, 25 lipca 2014

Kreml powinien wypożyczyć Millera i Laska...

Czwartek, 24 lipca 2014

Naprawdę kilka lat temu nikt tego nie przewidywał?

Poniedziałek, 21 lipca 2014

Nie nazywajmy separatystami karnej, rosyjskiej armii...

Niedziela, 20 lipca 2014

Rosyjski kopniak w tyłek świata

Sobota, 19 lipca 2014

Niech spadną z oczu łuski złudzenia... i kto to mówi?

Piątek, 18 lipca 2014

Będzie międzynarodowe śledztwo, czy wystarczy MAK

Środa, 16 lipca 2014

Policja też istnieje tylko teoretycznie

Niedziela, 6 lipca 2014

Nieznane są przyczyny katastrofy pod Częstochową

Sobota, 5 lipca 2014

Łodź - zwykłe zabójstwo, Smoleńsk - zwyczajna katastrofa...

Sobota, 28 czerwca 2014

Prywatna wyżerka i picie za publiczne pieniądze to korupcja!

Czwartek, 19 czerwca 2014

Co przemilczał prokurator Seremet?

Czwartek, 19 czerwca 2014

Walizka... tak, to dla premiera odpowiedni znak

Czwartek, 12 czerwca 2014

Mariusz Kamiński, który skrzywdził człowieka prostego...

Środa, 11 czerwca 2014

I chcieliby dorwać Kamińskiego i się boją...

Poniedziałek, 9 czerwca 2014

Trudno znaleźć 10 szczegółów, różniących III RP od PRL-u

Sobota, 7 czerwca 2014

Ani sie obejrzymy, jak nam PSL Polskę zawiatraczy

Poniedziałek, 2 czerwca 2014

Jak prawda z kłamstwem przegrała, na szczęście tylko w sądzie

Poniedziałek, 26 maja 2014

Moja wygrana z PSL 130 : 29

Poniedziałek, 26 maja 2014

Prawo i Sprawiedliwość zwycięża! Dziękuję, Ziemio Łódzka!

Czwartek, 22 maja 2014

Wie, że trudno ci się przyznać, przyjacielu...

Poniedziałek, 19 maja 2014

Ludziom nie chce się śpiewać radośnie "Hey Jude"

Piątek, 16 maja 2014

Pan premier Jonasz Tusk... a może by go tak za burtę?

Czwartek, 15 maja 2014

Prokuratura poważnie bada wersję szyucznej mgły

Środa, 14 maja 2014

Czy katastrofa pod Rawą nastąpiła z powodu sztucznej mgły?

Wtorek, 13 maja 2014

Psychiatria polityczna senatora Libickiego

Sobota, 10 maja 2014

Senatorowie pytają o tajemniczy element w brzozie

Piątek, 9 maja 2014

Podziwiam panią prokurator Renatę Mazur

Czwartek, 8 maja 2014

Trybunał Filozoficzny

Sobota, 3 maja 2014

Witaj majowa jutrzenko, w dymie ukraińskiej pożogi

Sobota, 3 maja 2014

Zaufanie, panie premierze Tusk? To po co jest NIK?

Czwartek, 1 maja 2014

Pozytywny bilans wstąpienia UE do Polski. Pozytywny dla UE...

Wtorek, 29 kwietnia 2014

Pijanym kierowcom zabierać samochody, nie tylko prawa jazdy

Sobota, 26 kwietnia 2014

Bez miłosierdzia nie ma sprawiedliwości

Piątek, 25 kwietnia 2014

Proces Nowaka to ustawaka

Wtorek, 22 kwietnia 2014

Pani wicepremier ma dreszcze

Sobota, 19 kwietnia 2014

Piłaci umywają ręce

Niedziela, 13 kwietnia 2014

Tusk, nawet gdy mówi prawdę, też kłamie!

Sobota, 12 kwietnia 2014

Dość tych kłamstw pod wąsem, mości Kalinowski

Piątek, 11 kwietnia 2014

LOT i państwo Donka Usypiacza

Środa, 9 kwietnia 2014

Za ile można kupić ministra Sienkiewicza?

Wtorek, 8 kwietnia 2014

5 odsłon kompromitacji Komisji Millera

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Katastrofa posmoleńska - 5 odsłon kompromitacji prokuratury

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Świat według kiepskich polityków z PSL

Sobota, 5 kwietnia 2014

Wstrząsające wyznanie Laska

Piątek, 4 kwietnia 2014

Dość pobłażania dla okrutnych zabójców!

Wtorek, 1 kwietnia 2014

Odpowiedź Seremetra - nic jeszcze nie jest wyjaśnione...

Poniedziałek, 31 marca 2014

Już nie tylko seryjny samobójca, ale i masowy

Niedziela, 30 marca 2014

W imię sprawiedliwości czy korporacyjnej zemsty

Sobota, 29 marca 2014

Bankructwo zgiętej polityki

Czwartek, 27 marca 2014

Obywatele i funkcjonariusze to dwa różne stany

Wtorek, 25 marca 2014

Rok Polsko - Rosyjski aktualny, w miarę rozwoju wydarzeń...

Wtorek, 25 marca 2014

Korupcja złapana za rękę, ale chwyt był niewłaściwy...

Niedziela, 23 marca 2014

Dobra rada matek - niech premier pieniądze znajdzie!

Sobota, 22 marca 2014

Fałszywe pijaństwo generała - to był całkiem trzeźwy plan

Środa, 19 marca 2014

Sędzia Milewski pomszczony - autor prowokacji siedzi!

Wtorek, 18 marca 2014

A taki miły był ten Putin, taki serdeczny po katastrofie...

Sobota, 15 marca 2014

Nie świnie stanowią problem, tylko beznadziejna władza

Wtorek, 11 marca 2014

Oto jak państwo zdało egzamin, a zwłaszcza prokuratura

Niedziela, 9 marca 2014

Oszołomy w Malezji podejrzewają zamach

Piątek, 7 marca 2014

Gdzie Kosowo, gdzie Krym, a gdzie Polska? Niedaleko...

Środa, 5 marca 2014

Historia sie powtarza - i to nie jako farsa

Środa, 5 marca 2014

Racja stanu według PSL - ciszej nad tą Ukrainą

Poniedziałek, 3 marca 2014

Pogawarjat, pogawarjat... i ustanut

Sobota, 1 marca 2014

Prezydent Lech Kaczyński byłby dziś w Kijowie

Sobota, 1 marca 2014

Agresja? Ależ skąd! To tylko obrona porozumienia...

Środa, 26 lutego 2014

Wzięli prysznic i tyż nic

Niedziela, 23 lutego 2014

Zamiast Nobla Guinness - za najkrócej trwające porozumienie

Sobota, 22 lutego 2014

GW znowu na tropie polskiego antysemityzmu

Poniedziałek, 17 lutego 2014

Dlaczego nie będzie debaty Tusk - Kaczyński

Niedziela, 16 lutego 2014

Jak bezprogramowy Tusk przykrył program PiS-u

Sobota, 15 lutego 2014

Program PiS - jak naprawić sądy

Sobota, 15 lutego 2014

Kongres Programowy PiS - jest wizja, jest alternatywa!

Piątek, 7 lutego 2014

Wafelkowa moc państwa. Nie ma litości dla litości.

Środa, 5 lutego 2014

Tajemnicza zbrodnia na wiadukcie

Wtorek, 4 lutego 2014

Macierewicz i szczękościsk Seremeta

Sobota, 1 lutego 2014

Paprykarz zrozumiał kto w Polsce rządzi

Piątek, 31 stycznia 2014

Przepraszam Polskie Linie Lotnicze LOT

Czwartek, 30 stycznia 2014

Na pochyłego człowieka nawet Temida skacze

Środa, 29 stycznia 2014

Logika sekty pancernobrzozowców

Poniedziałek, 27 stycznia 2014

Gdzie się ubłociły koła tupolewa?

Sobota, 25 stycznia 2014

Na kursie i na ścieżce... dlaczego naprowadzali fałszywie?

Czwartek, 23 stycznia 2014

Wspólna polityka rodzinna - idea PiS dla Europy

Środa, 22 stycznia 2014

Sędzia nie saper, może się mylić wielokrotnie

Środa, 22 stycznia 2014

Oswiecenie prezydenta - prokuratura zła, bo Macierewicza nie ściga!

Wtorek, 21 stycznia 2014

Tajemnicza naprawa w przeddzień katastrofy

Poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dziecko nie wytrzymało przemocy państwa

Czwartek, 16 stycznia 2014

Rząd "uwędził" polskich wędliniarzy...

Środa, 15 stycznia 2014

Nie zabierajcie Łukaszowi nadziei!

Niedziela, 12 stycznia 2014

Mocna odpowiedź Kaczyńskiego na obłudny apel PSL

Piątek, 10 stycznia 2014

Im dalej w smoleński las, tym więcej dławiącej niepewności

Poniedziałek, 6 stycznia 2014

Jak walnęło, to się urwało, jak się urwało, to spadło...

Niedziela, 5 stycznia 2014

Profesor Kowaleczko pogrążył raport Millera ostatecznie

Sobota, 4 stycznia 2014

Wiatr przywiał Laskowi pierwszą ekspertyzę

Czwartek, 2 stycznia 2014

Pijanych kierowców można pokonać tylko strachem

Środa, 1 stycznia 2014

Piosenka o bladze smoleńskiej

Wtorek, 31 grudnia 2013

Udany rok dla władzy, ciut mniej dla społeczeństwa

Wtorek, 31 grudnia 2013

Jeden ksiądz na półtora tysięcy skazanych - gdzie ta pedofilia w kościele?

Poniedziałek, 30 grudnia 2013

O brzozę i nie tylko - 10 pytań do PG Seremeta

Wtorek, 24 grudnia 2013

Życzę prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna!

Poniedziałek, 23 grudnia 2013

Dziś lepiej widać, dlaczego prezydentura Lecha Kaczyńskiego była wielka

Poniedziałek, 23 grudnia 2013

Premier chce kończyć śledztwo, które się w zasadzie nie zaczęło

Niedziela, 22 grudnia 2013

Gdyby katastrofę w Lockerbie badała komisja Millera...

Sobota, 21 grudnia 2013

Solidarni z zabójcą 2013 - czyli Białystok, mamy problem!

Sobota, 21 grudnia 2013

Prokuratura nie wyklucza zamachu - czy "Lemingrad" to rozumie?

Piątek, 20 grudnia 2013

14 milionów z wolnej ręki - tak się "kosi kapustę" w III RP!

Środa, 18 grudnia 2013

Mój kontrwywiad dla GW, w sprawie Smoleńska oczywiście

Niedziela, 15 grudnia 2013

Smoleńsk od Kijowa niedaleko, ukraińska władza "aluzju poniała"

Niedziela, 8 grudnia 2013

Pamięć Wołynia i Kaczyński na Majdanie

Sobota, 7 grudnia 2013

Wymiar niesprawiedliwości uwolnił swoją ofiarę

Niedziela, 1 grudnia 2013

Gdyby Radia Maryja nie było...

Sobota, 30 listopada 2013

Ukrainę straciliśmy w Smoleńsku

Piątek, 29 listopada 2013

Kolejna odsłona dziadostwa smoleńskiego, bo nie śledztwa

Piątek, 29 listopada 2013

Trwa proces posła Tomczaka za obronę wizerunku Jana Pawła II

Niedziela, 24 listopada 2013

Może i niewinnie skazany, ale niech siedzi...

Piątek, 22 listopada 2013

Może to i geniusz, ale minister zielony

Środa, 20 listopada 2013

Niebezpieczna skleroza Tuska

Środa, 20 listopada 2013

Polityka biedy i dyskryminacji

Sobota, 16 listopada 2013

Coraz mniej rozumiem sądy, chwilami wcale...

Piątek, 15 listopada 2013

Ruska Buda przeprasza za polską budkę

Piątek, 15 listopada 2013

Krzyż do kruchty, tęcza przed kościołem!

Czwartek, 14 listopada 2013

Korupcja uniewinniona, antykorupcja pod sąd

Wtorek, 12 listopada 2013

Wojna w Warszawie, PiS w Krakowie

Poniedziałek, 11 listopada 2013

Wybić się na wewnętrzną niepodległość!

Sobota, 9 listopada 2013

232 siedzenia wytarte milionem podpisów

Niedziela, 3 listopada 2013

Nie wierzę w zamach, lecz z 14 powodów zamach podejrzewam

Czwartek, 31 października 2013

Czy NIK skontroluje raport Millera?

Niedziela, 27 października 2013

Antybrzozowy spisek profesorów?

Sobota, 26 października 2013

Raport Millera padł jak ścięta brzoza

Czwartek, 24 października 2013

W poszukiwaniu zaginionych ekspertów Laska

Środa, 23 października 2013

Bezczelna odpowiedź Laska

Niedziela, 20 października 2013

27 lat temu rozbił sie prezydencki Tu-154

Sobota, 19 października 2013

Trzy lata od zbrodni z nienawiści do PiS

Czwartek, 17 października 2013

Czy dziś zaczyna się polskie utro (Outreau)?

Poniedziałek, 14 października 2013

Pyrrusowe zwycięstwo, osiagnięte szantażem

Piątek, 11 października 2013

Śledztwo smoleńskie, śledztwo dominikańskie

Piątek, 11 października 2013

Rekord Jurgiela, ale 6 godzin to i tak za mało...

Czwartek, 10 października 2013

Trzy i pół roku od katastrofy - ile lat do prawdy?

Wtorek, 8 października 2013

Państwo ma monopol na przemoc... - na wyzwiska też?

Czwartek, 3 października 2013

Raport Millera rozsypał się na brzozie w drobny mak...

Wtorek, 1 października 2013

Jedna wielka brzozowa lipa

Poniedziałek, 30 września 2013

Siedem bardzo chudych lat

Środa, 25 września 2013

Przewrót na plecy przez lewe skrzydło

Poniedziałek, 23 września 2013

Katastrofiści Laska badają na odległość

Sobota, 21 września 2013

Skaż mnie sądzie - ja też nie przeprosiłem za Jedwabne

Piątek, 20 września 2013

Zamknąć kościoły - GW na tropie polskiego antysemityzmu

Czwartek, 19 września 2013

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie coś o ekspertach Laska?

Wtorek, 17 września 2013

Matka Polska nie chciała przyjąć swojego syna

Poniedziałek, 16 września 2013

Kwiatkowski wysyła NIK do słynnego Elewarru. Brawo!

Niedziela, 15 września 2013

Łatwiej góry poruszyć, niż wymiar niesprawiedliwości

Niedziela, 15 września 2013

Platforma na tureckim kazaniu

Sobota, 14 września 2013

Stanął pod Sejmem pomnik premiera

Piątek, 13 września 2013

Słychać było trzask kości łamanego prawa

Poniedziałek, 9 września 2013

Podkarpaciu się kłaniamy, w całej Polsce też wygramy!

Sobota, 7 września 2013

Erotyczne pobicie, nieumyślne uduszenie

Piątek, 6 września 2013

Podkarpacie, Podkarpacie - cała Polska patrzy na cię!

Środa, 4 września 2013

Podkarpacki siew ogólnopolskiego zwycięstwa

Środa, 4 września 2013

Władza, dożynki i zaproszenie do Brukseli - sprostowanie

Wtorek, 3 września 2013

Władza, dożynki i zaproszenie do Brukseli

Środa, 28 sierpnia 2013

Europejski dyżurny do przyjmowania kopów w tyłek

Wtorek, 27 sierpnia 2013

Prezesie Kwiatkowski - przede wszystki głośno szczekać!

Poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Ja wam mówię - jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze...

Sobota, 24 sierpnia 2013

Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Lipy - nie wstyd wam?

Piątek, 23 sierpnia 2013

Uwaga rodzice - zaczyna się sezon polowań na dzieci!

Czwartek, 22 sierpnia 2013

Oto walka z bandytyzmem - podpalili człowieka i nie siedzą

Czwartek, 22 sierpnia 2013

Wprost pcha się premier Tusk pod Trybunał Stanu

Środa, 21 sierpnia 2013

Faszyzm w Alejach Ujazdowskich

Wtorek, 20 sierpnia 2013

Jechałem chińskim pendolino - trzy razy szybciej, niż Nowak

Poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Kukułka po pekińsku

Poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Cała naprzód - PiS ma już czterdzieści z hakiem!

Środa, 14 sierpnia 2013

Cierpienia młodego Stuhra i starego Lisa

Środa, 14 sierpnia 2013

Co tam ojciec Bashobora! ZUS - ten to dopiero uzdrawia!

Poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Obława, obława, na ostatniego pisiora obława...

Niedziela, 11 sierpnia 2013

Święte krowy na zebrach

Sobota, 10 sierpnia 2013

Strach pomyśleć, ile jeszcze zdążą nabroić

Piątek, 9 sierpnia 2013

Pendolino wraca, superszybkie jak parowóz

Wtorek, 6 sierpnia 2013

Róbta co chceta, tylko nie bijta Miecugowa

Wtorek, 6 sierpnia 2013

Wystarczy być, wystarczy, że nikt nie ukradł żyrandola

Poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Szczyt szczytów 11 listopada - w tym szaleństwie jest metoda

Niedziela, 4 sierpnia 2013

PSL żeruje i oskarża

Piątek, 2 sierpnia 2013

Prokurator Generalny - tytuł noszony jak frak

Czwartek, 1 sierpnia 2013

Gloria victoribus! Zwycięzcom chwała!

Środa, 31 lipca 2013

Miotają tym Hitlerem bez opamiętania, obrażając pamięć ofiar

Wtorek, 30 lipca 2013

Jak Pan Premier zażartuje, to naprawdę boki zrywać

Piątek, 26 lipca 2013

Życzę Kwiatkowskiemu, żeby zawiódł Tuska

Poniedziałek, 22 lipca 2013

Lasek potwierdza - badanie katastrofy to była wielka lipa

Sobota, 20 lipca 2013

Prokuratura wojskowa kpi, czy o drogę pyta?

Piątek, 19 lipca 2013

Tusk szantażuje Warszawę - kto głosuje, ten wróg Platformy

Czwartek, 18 lipca 2013

W "Wyborczej" już bije dzwon na trwogę

Czwartek, 18 lipca 2013

Koledzy Skarbu Państwa zacierają rączki

Środa, 17 lipca 2013

Krajobraz polityczny po uboju - PiS 40, PSL 2

Środa, 17 lipca 2013

Poprawnym Polakom deptanie polskich symboli nie przeszkadza

Wtorek, 16 lipca 2013

Państwo Tuska na najwyższym poziomie kłamstwa

Niedziela, 14 lipca 2013

Pyskata sędzia ze Szczecina jednak ma problem

Sobota, 13 lipca 2013

Rzeźnicy z PSL - nie obrażajcie godności polskiej wsi!

Sobota, 13 lipca 2013

Państwo o znamionach polskości

Środa, 10 lipca 2013

Pamięciobójstwo wołyńskie

Poniedziałek, 8 lipca 2013

Babcia wybrała Wilka, bo czerwony kapturek kręci...

Sobota, 6 lipca 2013

Biała flaga nad Krajową Radą

Piątek, 5 lipca 2013

14 prostych pytań - dlaczego pan nie odpowiada, panie Lasek?

Czwartek, 4 lipca 2013

Polska prosi - niech im Elbląg złoi skórę

Środa, 3 lipca 2013

Pętlę pakietu klimatycznego zacisnął na szyi polskiej gospodarki Donald Tusk

Środa, 3 lipca 2013

Prokurator Generalny stanął tam, gdzie stało ZOMO

Czwartek, 27 czerwca 2013

Strach wyjść na ulicę, by nie zostać aresztowanym

Środa, 26 czerwca 2013

Wspólna polityka hipokryzji i dyskryminacji

Poniedziałek, 24 czerwca 2013

Noc świętojańska PiS w ogrodach miłości do PO

Niedziela, 23 czerwca 2013

PiS na sprawy państwowe, PO na rozpuste i prywatę

Środa, 19 czerwca 2013

Historia Europy XX wieku, wydana w Berlinie w 2039 roku

Wtorek, 18 czerwca 2013

To nie mgła, to nie brzoza...

Niedziela, 16 czerwca 2013

Chamstwo w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Sobota, 15 czerwca 2013

Po odwołaniu HGW czas na eksmisję Tuska. Przed zimą...

Piątek, 14 czerwca 2013

Wrócił dziki, XIX-wieczny kapitalizm